Dannelse til demokratisk borger | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Samfundsfag)
  • Godkendt
  • 24
  • 9274
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2004
  • 04-07-2004

Dannelse til demokratisk borger | Bacheloropgave

Dette er en bacheloropgave i samfundsfag om dannelse til demokratisk borger. Vægten i opgaven går på unges dannelse til demokratisk borger.

Problemformulering
Jeg vil undersøge politiske deltagelsesformer i det senmoderne og i forlængelse heraf diskutere mødet mellem lærer og elev med henblik på elevens dannelse til demokratisk borger.

Problempræcisering
Jeg vil undersøge politiske deltagelsesformer i det senmoderne. Herunder vil jeg se på om de politiske deltagelsesformer har ændret sig. I den forbindelse vil jeg undersøge, hvorledes danske skoleelever ser på demokratiet, hvordan de deltager i samfundet, samt diskutere om de politiske deltagelsesformer vi har i dag, passer til de unges demokratiske forståelse. Jeg vil endvidere diskutere, hvilken betydning den nye elevtype kan have for læreren - skolen og den demokratiske dannelse.

Indhold

1. Indledning 2
1.1 Emnebegrundelse 2
1.2 Problemformulering 2
1.3 Problempræcisering 2
2. Demokrati og demokratisk dannelse 3
2.1 Afklaring af demokratibegrebet 3
2.2 Demokratisk dannelse 3
2.3 Lovmæssige bestemmelser 4
3. Samfundet og de unge 5
3.1 Det senmoderne 5
3.2 Tidens unge 6
4. Politiske deltagelse og deltagelsesformer 8
4.1 Politiske deltagelse 8
4.2 Typer af deltagelsesformer 8
4.3 Politiske forbrugere 9
4.4 Opsamling politiske deltagelsesformer 10
5. Elever og demokrati 11
5.1 Elevers værdier og demokratiopfattelse 11
5.2 Elevers deltagelse i samfundet 13
5.3 Elevers dannelse i demokrati 15
6. Diskussioner 17
6.1 Elever og samfundet 17
6.2 Elever og skolen 18
7. Konklusion 20
8. Litteraturliste 21
8.1 Litteratur 21
8.2 Links 21
9. Bilag 22
9.1 Bilag 1 22
9.2 Bilag 2 23
9.3 Bilag 3 23
9.4 Bilag 4 23
9.5 Bilag 5 23
9.6 Bilag 6 24

Uddrag

Indledning
"F.eks. opfattes flertals afgørelser ikke som rimelige demokratiske beslutningsformer, men snarere som overgreb på den enkeltes personlige frihed… – det er svært at være repræsentant for andre end sig selv..."

Emnebegrundelse
Således skriver Birgitte Simonsen og hun konkluderer herefter at ”demokrati, demokratiske handlinger og demokratisk adfærd er noget der skal knyttes tæt sammen med et personligt ansvar”1. Det er efterhånden velbelyst at unge ikke i så samme grad som tidligere deltager i politik, politisk arbejde, forenings- og bestyrelsesarbejde .
Hvad dette kan betyde for de traditionelle politiske deltagelsesformer er svært at sige noget om, men måske er der behov for, at vi revurderer vores syn på, hvad der forstås ved politisk deltagelse. Men engagerer de unge sig virkelig ikke, eller deltager de bare på nye måder end tidligere, og hvilke tanker gør de sig om demokrati og deltagelse. Det er de overvejelser, som ligger til grund for valg af dette emne.
I denne bacheloropgave vil jeg beskæftige mig med: Unges dannelse i demokrati i det senmoderne.

Demokrati og demokratisk dannelse
Afklaring af demokratibegrebet, demokratisk dannelseog lovmæssige bestemmelser
Der er mange forestillinger og meninger om, hvad demokrati er. Derfor vil jeg starte med at lave en kort redegørelse for demokratibegrebet og hvorledes dette forstås i denne opgave. Derefter vil der blive set på, hvad demokratisk dannelse kan være, hvilket også er et af de overordnende temaer i opgaven.

Afklaring af demokratibegrebet
Ved Demokrati forstås almindeligvis et folkestyre, hvor folket styrer gennem folkevalgte repræsentanter og har den politiske magt . I Danmark har der været tradition for at skelne mellem to demokratiske idealer. Den første er demokrati som metode, mens den anden er demokrati som livsform, hvor samtalen og dialogen er i højsædet .

Ved demokrati som metode er en stat demokratisk, når der i forfatningen er indskrevet en almindelig valgret, flertalsafstemninger, og hvordan fordelingen af magten mellem borgere, repræsentanter og bureaukrater er udformet.

Ved demokrati som livsformer er det ikke nok at have almindelig valgret og flertalsafstemninger. Her kræves desuden, at der inden en afstemning har fundet en offentlig samtale sted, hvor forskellige meninger er blevet afprøvet overfor hinanden.

I dag og (i denne opgave) definer man ikke, hvorledes demokrati kan forstås. Man interesserer sig også for, om alle borgere indgår i samfundet som ligeværdige, fuldgyldige og handledygtige medlemmer af samfundet3 og på hvilken måde... Køb adgang for at læse mere

Dannelse til demokratisk borger | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.