Undervisningsdifferentiering og deltagelsesmulighed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 21
  • 147
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2018
  • 10-01-2019

Eksamensopgave, Kompetencemålsprøve: Undervisningsdifferentiering og deltagelsesmulighed

PL eksamensopgave om undervisningsdifferentiering og deltagelsesmulighed.

Problemformulering
“Hvordan kan man med afsæt i undervisningsdifferentiering fremme deltagelsesmulighed og derigennem styrke læring med udgangspunkt i et undervisningsforløb om personkarakteristik i en 4. Klasse.”

Underviserens kommentar

Gode teoriafsnit.

Indhold

Indledning: 3
Problemformulering: 3
Metode: 4
Kompetanceområdernes sammenhæng 4
Begrebsafklaring: 6
Case: 6
Elev 1 - Frederik 6
Elev 2 - Jesper 7
Elev 3 - Line 7
Undervisningsplan: 8
Lektionsplan: 10
Teori: 11
Kirsten Krogh-Jespersen 11
Wolfgang Klafki 12
UVD-modellen 14
Diskussion: 16
Konklusion: 19
Litteraturliste: 21

Uddrag

Indledning
Et nyt begreb “Undervisningsdifferentiering” blev indført i folkeskoleloven i 1993 og med et, blev der gjort op den delte skole og den traditionelle klasseundervisningen skulle ændres, så der blev fokuseret på den enkelte, frem for klassen som helhed. Den udelte skole blev indført og alle elever skulle nu principielt i samme klasse. Fra 1-9 klasse, var det afgørende at undervisningen blev tilrettelagt, så klassens forskellige individer kunne få mest muligt ud af den. Omkring undervisningsdifferentiering findes der ingen facitliste men derimod er der tale om et undervisningsprincip, hvilket har skabt udfordringer lige siden indførelsen i 1992. Udfordring omkring undervisningsdifferentiering blev ikke nemmere efter folkeskolereformen i 2012. Her lavede, regeringen og kommunernes landsforening, en aftale om at børn med særlige behov skulle flyttes over i almindelige klasser i folkeskolen. Deres mål var, at 96 procent af alle elever skulle gå i almindelige folkeskoleklasser i 2015. Formålet var, at flere børn skulle være med i et fællesskab i folkeskolen, frem for at gå i specialklasser med andre børn med særlige behov. Omkring undervisningsdifferentiering står der i tilføjelserne til folkeskolens love § 18, at “undervisningen skal tage udgangspunkt i den enkelts elevs forudsætning og aktuelle udviklingstrin med sigte mod det, den enkelte elev kan nå” (Krogh-Jespersen, 2016, s. 242). Eleverne møder i dag mange forskellige struktureringsprincipper og arbejdsformer. Disse skal bringes i anvendelse sammen med forskellige typer gruppedannelser, for at få et fagligt udbytte. Som kommende lærer oplevede jeg i min første praktikperiode, hvor svært det kan være at differentiere undervisningen, hvor den tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Specielt i en 4. klasse, hvor graden af selvstændighed endnu ikke er på sit højeste. Denne følgende opgave vil tage udgangspunkt i min undreren over hvordan, jeg som lærer kan differentiere udvisningen så alle elever bliver udfordret og får muligheden for at: ”blive så dygtige, de kan”(Undervisningsministeriet 2018).

Metode:
Denne opgave er bygget op således, at det første afsnit er en definitionsafklaring på, hvad undervisningsdifferentiering og deltagelsesmulighed betyder i henhold til opgaven. Efter dette afsnit, er der en case, med tre elevtyper der gennemgår den samme lektion, casen starter med en introduktion af, hvad den praksisnære konteksten er, hvorefter de tre cases bliver præsenteret. Casen og undervisningsforløbet er blevet gennemført i første praktikperiode i en 4. klasse på en skole i Aalborg kommune. Casen er bygget op omkring strukturerede observationer af de praktikanter, der ikke har været leder i undervisningen. Undervisningsforløbet for hele praktikperioden som klassen har gennemgået samt lektionsplanen for den lektion, som casen tager udgangspunkt, findes i det her efterfølgende afsnit. I opgaven, vil teorien tage udgangspunkt i UVD-model af Else Skibsted, som en del af den nationale forskning om undervisningsdifferentiering. Yderligere vil teorien tage afsæt i Kirsten Krogh-Jespersens syn på undervisningsdifferentiering. Som international forskning vil der være et teoriafsnit om Wolfgang Klafki´s holdning til undervisningsdifferentiering. Elementer fra casen, lektionsplanen og undervisningsforløbet vil blive draget ud og teorien vil blive benytte ud fra situationer, der drages ud fra casen, som sammenfattes til en diskussion. Til sidst i opgaven vil jeg komme med en konklusion på opgaven og forsøge at give mit syn på problemformuleringen. I bilagene vil alle lektionsplaner for undervisningsperioden kunne læses... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsdifferentiering og deltagelsesmulighed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.