Undervisningsdifferentiering i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Anden uddannelse 3. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 39
  • 11467
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2013
  • 11-04-2013

Undervisningsdifferentiering i folkeskolen

3. års opgave på uddannelsesvidenskab på Aarhus universitet.

I dag er undervisningen mere kompleks end nogensinde. Dette stiller krav til lærerne om at tilrettelægge en undervisning som kan imødekomme alle elever og udfordre hver enkelt elev.
Derfor er det blevet et krav at imødekomme alle eleverne og dette skal lykkes via undervisningsdifferentiering.

Denne opgave handler netop om hvilke principper der bør høre sig gældende når der skal undervisningsdifferentieres. Du får indblik i konkrete eksempler på hvornår det lykkes lærerne at udfordre de forskellige elevtyper i klassen. Ydermere får du indblik i hvilke udfordringer læreren møder i praksis når de skal differentiere undervisningen.

Der diskuteres forskellige debatter, bland andet 95% målsætningen, manglende ressourcer, manglende uddannelse mm.

Min empiri bygger på semistruktureret interviews og observationer ude på en skole.

Problemformulering
Hvilke principper bør gør sig gældende i folkeskolen for at kunne undervisningsdifferentiere og hvilke potentialer og udfordringer er der ved undervisningsdifferentiering på X skole, når lærerne skal realisere det i praksis?

Forfatterens kommentar

Nej. Grundet pladsmangel kunne nogle uddybelser godt have været bedre.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Metode & fremgangsmåde 3
Valg af emne og skole 4
Fra elevdifferentiering til undervisningsdifferentiering 4
Undervisningsdifferentiering 5
Analyse af potentialer med undervisningsdifferentiering 6
Analyse af udfordringer med undervisningsdifferentiering 9
Diskussion 10
Afsluttende refleksioner 11
Perspektivering 12
Litteraturliste 13
BILAG 1 15
DISPLAY 15
Undervisningsdifferentiering 15
Læring gennem undervisningsdifferentiering på Auning skole 16
begrænsninger ved undervisningsdifferentiering 17
Ny folkeskolereform 2012 – Udtagelser fra lærerne på Auning skole 18
BILAG 2 19
INTERVIEWS 19
LÆRER 1 19
LÆRER 2 23
LÆRER 3 26
BILAG 3 30
OBSERVATIONER 30
Observationer på Auning skole 30
Observationer af undervisnings begyndelse 30
Opsamling i klasserne 30
Eksempel på samarbejde mellem elev og lærer 31
Undervisningsmetode 31
Lærernes adfærd 32
Lærernes teknikker 32
10 typer elever i de forskellige klasser 34
Lærernes udfordringer 35
Detaljeret observation af undervisningen i dansk. 36
Detaljeret observationer af undervisningen i en matematik time. 38
Eksempel på differentieret undervisning i en matematik time 39

Uddrag

Indledning
De danske folkeskoleelever debatteres i medierne, da der er et ønske om, at 95 % skal starte på en ungdomsuddannelse efter endt folkeskole . Dette stiller krav til lærerne, da det er dem, der i den sidste ende har ”magten” til at indfri ønsket om at forberede eleverne til videre uddannelse. Individualiteten er i fokus og derfor skal der i dag skal inkluderes flere elever for at indfri ønsket om; ”at skolen er for alle”. Det påpeges at dette ideal skal indfries via undervisningsdifferentiering, hvor lærerne skal udfordre eleverne og imødekomme alle forskelligheder. På Auning skole arbejder de med undervisningsdifferentiering i form af et nyt projekt som startede i 2012, som kaldes den ”rullende skole”. Her underviser lærerne på tværs af forskellige aldre. Det stiller krav til en differentieret undervisning, da lærerne skal tilpasse sig eleverne, uanset alder.

Metode & fremgangsmåde
Der tages højde for et begrænset sideomfang, derfor vil der kun belyses en kort redegørelse af folkeskolens historie. Herefter redegøres der for begrebet undervisningsdifferentiering for at klargøre, hvad en differentieret undervisning indebærer. Mit læringsteoretiske udgangspunkt vil tage afsæt i Lev Vygotskis læringsteori ”zonen for nærmeste udvikling”, da denne teori netop handler om, at lærerne imødekommer eleverne og hjælper dem til videre udvikling. Jeg har gjort brug af en samfundsvidenskabelig metode, da analysen bærer præg af lærernes holdninger, metoder og teknikker i forhold til at undervisedifferentiere, og ligeledes tydeliggør analysen, hvilke potentialer og begrænsninger lærerne på skolen møder når de skal differentiere undervisningen i praksis. Derfor bruges en kvalitativ metode, hvor jeg har foretaget tre interviews for derigennem, at forstå de tanker, følelser, metode og overvejelser lærerne gør sig, når de skal differentiere undervisningen. Som supplement til mine interviews har jeg foretaget observationer, her har jeg brugt ”fluen på væggen” metode. Jeg har, for at få et generelt indtryk af mit felt, fulgt syv forskellige klasser, da dette hjælper til at sikre mit projekt i nogen grad er repræsentativt. Mine observationer er sorteret efter endt forløb, og i bilag er vedlagt de observationer, som har relevans for min opgave, da jeg ikke fandt det relevant, at have empiri med som ikke bruges. Jeg vil ud fra min analyse af undervisningsdifferentiering give et indblik i den praktiske hverdag som er underlagt 95 % målsætningen og i den forbindelse diskutere hovedpunkterne fra lærerforeningsundersøgelse, EVA rapportens mm. Jeg foretager til slut en perspektivering for at belyse emnet fra nye vinkler... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsdifferentiering i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.