Undervisning og læring | Motivation

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Anden uddannelse 1. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 7
  • 2166
  • PDF
  • 2014
  • 04-12-2014

Undervisning og læring | Motivation

Opgaven er fra første modul "Undervisning og læring" på den erhvervspædagogiske diplomuddannelse.

Opgaven handler om motivation i undervisningen.

Opgaveformulering
At få klarlagt hvilke faktorer der kan medvirke til at skabe motivation for læring blandt elever på en erhvervsfaglig grunduddannelse og hvilke teorier jeg kan tage afsæt i som fundament for videre udvikling.

Problemformulering
Med udgangspunkt i min problemstilling/eksperiment ønsker jeg, at få klarlagt hvilke faktorer, der kan medvirke til at skabe motivation for læring blandt elever på en erhvervsfaglig grunduddannelse og hvilke teorier og modeller jeg kan tage afsæt i som fundament for videre udvikling.

Indhold

1.0.Indledning:
2.0.Problemstilling
3.0.Problemformulering
4.0.Metodevalg/afgrænsning
5.0.Teoretiske modeller
5.1. Motivation og læringsproces
5.2 Behavioristisk læringspsykologi
5.3 Læringstypologier
5.4 Hiim og Hippes relationsmodel
5.5 Bandura og self-afficaci
6.0. Sammenfatning/konklusion
7.0. Litteraturliste

Uddrag

4.0. Metodevalg og afgrænsning
Jeg har valgt at belyse min problemstilling ved at inddrage teorier og modeller som giver en god helhedsforståelse omkring læring og motivation og tillige teorier og modeller som kan forklare de faktorer, der påvirker processen omkring motivation.

Først vil jeg tage udgangspunkt i Illeris' læringstrekant der beskriver den grundlæggende forståelse for hvordan læring finder sted og hvordan motivation indgår i læreprocessen.

I forlængelse her af vil jeg også se nærmere på Jean Piaget og teorien om de forskellige læringstyper samt Mads Hermansens teori om operant betingning
Hiim og Hippe's relationsmodel for at få et bredt og helhedsorienteret billede af den didaktiske planlægning og de faktorer, der indgår.

Til sidst har jeg valgt, at inddrage Albert Bandura (1925) og hans teori om self-afficaci, der har bidraget til forståelse af individers føle- og tænkemåde, selvmotivation og adfærd. Teorien om self-afficaci er særdeles relevant i forhold til de observationer jeg har gjort omkring elevernes hæmmende overbevisninger vedrørende evner og mestring.

Afgrænsning: Af hensyn til den skriftlige opgavens omfang har jeg valgt at supplere med yderligere teori til den mundtlige eksamen. Her vil jeg bl.a. inddrage teorier om læringsstile, barrierer mod læring, ydre og indre motivation samt kommentere og perspektivere yderligere på de ovenstående modeller... Køb adgang for at læse mere

Undervisning og læring | Motivation

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.