Undervisning af tosprogede elever i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 26
  • 7595
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2017
  • 14-12-2017

Eksamensopgave: Undervisning af tosprogede elever i matematik

Eksamensopgaven handler om undervisning af tosprogede elever i matematik. Hvordan der tages hensyn til dem i folkeskolen, og en revideret undervisningsplan, som tager særligt hensyn til dem.

Problemformulering
Den ovenstående indledning samt de nævnte færdigheds- og vidensmål for os, som studerende, i faget Undervisning af tosprogede elever, har inspireret os til følgende problemformulering: Hvordan kan vi, som faglærere, planlægge en undervisning, som tager særligt hensyn til tosprogede elevers sproglige og faglige udfordringer i matematik? Og hvorledes kan undervisningsmaterialet Multi 6 redidaktiseres, så det i højere grad imødekommer de tosprogede elevers tilegnelse af det faglige indhold?

Indhold

1. Indledning 3
2. Problemformulering 4
3. Begrebsafklaring 4
5. Afgrænsninger 6
6. Teori og metode 6
6.1. Genrepædagogik 6
6.2.1 Sneglemodellens sprogburgssituationer 8
6.2.2. Sneglemodellens cirkler 9
6.3 Sprogligt kontinuum 10
6.4 Matematikkens tekstgenre 10
6.5 Det sproglige register 11
6.5.1 Matematikkens sproglige register 12
7. Analyse 13
7.1 Analyse af den matematiske genre 13
7.2 Analyse af matematikkens sproglige register 15
8. Handleforslag 17
8.1 Undervisningsforløb ud fra sneglemodellen 18
8.1.2 Begrundelse for aktiviteterne i sneglemodellen 20
9. Konklusion 23
10. Litteraturliste 25
10.1 Bøger og artikler: 25
10.2 2 Online dokumenter og websider 25
10.3 Billeder 26
11. Bilag 27
11.1 Bilag 1 - MULTI 6 - grundbog s. 66 og 67 27

Uddrag

Indledning
Med globaliseringen er der blevet skabt et multikulturelt samfund i Danmark, hvor danskere af anden etnisk herkomst end dansk, også kaldet tosprogede, er blevet en større del af den danske befolkning end tidligere (Rådgivende Sociologer, 2012).
Denne globale udvikling har indflydelse på den danske folkeskole, og en undersøgelse, foretaget af Danmarks Statistik, viser, at det i 2016 var hver tiende elev, som var tosproget (Olesen, 2016).

Tosprogede elever har et andet modersmål end dansk, og dette kan give nogle udfordringer rent skolemæssigt, da eleverne skal opnå samme færdigheds- og vidensmål som etnisk danske elever. At der er udfordringer bekræftes af PISA Etnisk-undersøgelsen fra 2012, som viser, at tosprogede elever halter fagligt efter deres danske skolekammerater i matematik, læsning og naturfag. Op mod halvdelen forlader folkeskolen med utilstrækkelige funktionelle matematikkompetencer (Riise, 2014).

Ifølge den daværende undervisningsminister, Christine Antorini, er det et stort problem, at så mange elever med anden etnisk baggrund end dansk forlader folkeskolen med så få kompetencer, da det betyder, at de fremadrettet kan få svært ved at klare en uddannelse eller et arbejde (Fyens Stiftstidende, 2014).

Når PISA Etnisk-undersøgelsen viser, at de tosprogede elever klarer sig dårligere end de etnisk danske elever, og Christine Antorini fastslår, at dette har en negativ indvirkning på deres fremtid, undrer vi os over, hvilke udfordringer de tosprogede elever kan støde på i matematikundervisningen, og hvordan de kan minimeres, så eleverne har mulighed for at klare sig bedre?

Anne Holmen, professor i tosprogethed og dansk som andetsprog ved Danmarks Pædagogiske Universitet: »Det at beherske det sprog, som undervisningen foregår på, betyder alt for, at man kan lære det faglige indhold. Hvis der er ord i en matematikopgave, som eleven ikke forstår, er det pludselig meget svært at lære at regne« (Nielsen, 2008)

I en ny undersøgelse fra Danmarks Lærerforening, svarer hver femte tillidsrepræsentant, at der på deres skole ingen sprogstøtte er til tosprogede, der taler dårligt dansk. Hverken i form af modtageklasse, individuel støtte, støtte i små grupper eller i klassen (Mainz, 2017).
Da der i Fælles Mål bliver lagt vægt på, at sproglig udvikling er et tværgående tema, som alle faglærere skal arbejde med i deres undervisning (Undervisningsministeriet 1, u.å.), og da Anne Holmen fastslår, at det er vigtigt at kunne det sprog undervisningen foregår på, for at lære det faglige indhold, undrer det os, at den nye undersøgelse fra Danmarks Lærerforening viser, at der på hver femte skole ingen sprogstøtte er til tosprogede elever. Derfor spekulerer vi endvidere på, hvordan vi kan lave en undervisning i matematik, som tilgodeser tosprogede elevers behov og forudsætninger samt har særligt fokus på at være sprogstøttende, så de kan få mest muligt ud af det faglige indhold?
Denne opgave vil bestræbe sig på at vise vores kompetencer inden for følgende færdigheds- og vidensmål i faget Undervisning af tosprogede elever... Køb adgang for at læse mere

Undervisning af tosprogede elever i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.