Undersøgelsesdesign i historie

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 15
  • 2276
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2019
  • 09-01-2020

Studieprodukt: Undersøgelsesdesign i historie

Dette er et studieprodukt omhandlende historiebevidsthed.

Der udarbejdes et skriftligt undersøgelsesdesign, som har til hensigt at undersøge elevers og evt. en lærers historiebevidsthed. Undersøgelsesdesignet bygger på teori og empiri om historiebevidsthed samt viden om undersøgelsesmetoder, fx observation eller interview.

Problemformulering
Vi ønsker specifikt at undersøge:
Om eleverne på X, Frederiksberg opfatter historiefaget som meningsgivende og relevant?
Hvordan inddrager læreren elevernes livsverden i sin undervisning?
Hvordan arbejder læreren bevidst mht. at opbygge erindringsspor?

Underviserens kommentar

I demonstrerer, at I har viden om og kan anvende relevant teori knyttet til modulets fokus, og fremover vil jeg anbefale jer at bruge dette udmærkede udgangspunkt til at gå kritisk og undersøgende til værks, udfordre teori og hypoteser om elevers historiebevidsthed og -forståelse. Altid have 'hvorfor' med i jeres tilgang.

Indhold

Indledning 3
Formål 3
Problemformulering 3
Afgrænsning 4
Teori 5
Fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning 5
Den Empiriske Metode 6
Metode: Spørgeskema og Observation 6
Refleksioner om metoden 6
Litteratur 8
Til Elever - Bilag 1 9
Til Lærere – Bilag 2 13

Uddrag

Indledning
I 1995 blev der gennemført en storstilet, europæisk, komparativ spørgeskemaundersøgelse af 15-åriges elevers historiebevidsthed og politiske dannelse. Undersøgelsen omfattede 25 europæiske lande med ca. 31.000 elever og 1250 af deres lærere. I den forbindelse, blev der også lavet en dansk specialrapport, der hedder Ungdom og historie i Danmark. Undersøgelsen søgte uddybning af den mentale og sociale virkelighed med lærernes syn på den ene side, og elevernes syn på den anden. Den danske undersøgelse blev foretaget i 51 skoler, af 851 elever og 43 lærere.

Konklusionen på den danske undersøgelse viste bl.a, at elever typisk bliver mere interesserede i at modtage ny viden i historie, hvis fortiden bliver koblet til deres egen hverdag, og fagligt ligger der en central pointe i, at den enkelte elev bliver bevidst om, hvilket ståsted han/hun bedømmer de forti-dige begivenheder ud fra (Historielab.dk, Poulsen, J. Aa., 2015). Historiefaget skal opfattes menings-fuldt for eleverne, og en af vejene dertil er at inddrage elevernes egne hverdagsfortællinger - eller “den lille historie i den store historie” samt give eleverne mere medbestemmelse i undervisningen. Desuden viser kognitiv forskning, at viden skal aktiveres, for at den giver erindringsspor og fasthol-des i hukommelsen. Mantraet for historiebevidsthed blev derfor “use it or lose it” (Jensen, 2012, s. 104).

Formål
Formålet med vores undersøgelsesdesign er at undersøge og belyse, om faget har udviklet sig didak-tisk efter undersøgelsen i 1995, og om eleverne er blevet mere bevidste om værdien af historiebrug og faget som helhed, samt hvilke didaktiske tiltag læreren har valgt at benytte for at fremme elevernes historiebevidsthed.

---

For at besvare vores problemformulering, har vi valgt at besøge X på Frederiksberg. Her vil vi undersøge, om vi kan notere tegn på positiv historiebevidsthed. Vi ønsker at undersøge følgende aspekter, som vores undersøgelsesspørgsmål er baseret på:
⇒ Mener eleverne, at historiefaget er relevant for deres hverdag?
⇒ Har eleverne medbestemmelse på form og indhold?
⇒ Og mener eleverne selv at det har betydning om de har medbestemmelse.
⇒ Hvilke produktionssteder er vigtige for eleverne?
⇒ Hvilken betydning har det for elevens historiebevidsthed at historiefaget bliver tilknyttet ele-vens livsverden.
⇒ Hvordan mener eleverne selv, de får mest ud af undervisningen

Forinden besøget, er eleverne således blevet bedt om at besvare et spørgeskema (Se Bilag 1) omkring ovenstående punkter. Endvidere har vi udspurgt læreren om, hvilke tiltag han benytter, for bevidst at påvirke elevernes historiebevidsthed (Se Bilag 2). Endelig vil vi optage et undervisningsforløb på video, for at kunne observere elevernes engagement i undervisningen... Køb adgang for at læse mere

Undersøgelsesdesign i historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.