Udviklingshæmmedes ret til at få børn

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 1. semester
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 13
  • 5010
  • PDF
  • 29-04-2012

Udviklingshæmmedes ret til at få børn

Opgave fra 1. semester i faget "Pædagogik" på Pædagogseminariet.

Problemformulering

Er det etisk korrekt, at de udviklingshæmmede der får hjælp til strukturering af hverdagen, må få børn ifølge lovgivningen?

Forfatterens kommentar

Mere teori skulle indgå og flere teoretikere var en god ide.

Indhold

Indledning: 1
Problemfeltet: 1
Problemstilling: 1
Problemformulering: 4
Metode/fremgangsmåde: 4
Analyse: 4
Bør de udviklingshæmmede, have ret til at få børn? 4
Bør det være en vurderingssag ud fra det enkelte handicap eller den enkelte person? 5
Burde man vurdere det ud fra arverisikoen om den enkelte person med handicap skal have ret til at få børn eller hvordan tages denne etisk svære beslutning? 6
Hvilke konsekvenser kan det få hvis de udviklingshæmmede får børn? 6
For hvem kan det være et problem at de udviklingshæmmede får børn? 7
Konklusion 7
Perspektivering 8
Litteraturliste 9
Arbejdes proces 10

Uddrag

Indledning:
Vi har i vores gruppe valgt, at arbejde med udviklingshæmmedes rettigheder til at få børn da vi mener, at den politiske beslutning om, at de udviklingshæmmede har ret til at få børn som alle andre mennesker, bør være en vurderingssag i forhold til den enkelte udviklingshæmmede. Kan der være forskel på hvilket handicap der er tale om og graden af afhængighed af hjælp? Dette kan blive et stort etisk dilemma da loven tilskriver dem ret til at få børn, men bør man ikke her tænke på barnets bedste i tilfælde af at blive født af en udviklingshæmmet. Barnet kan i værste tilfælde komme til at vokse op med masser af svigt og mangler. Vi vil derfor i denne opgave prøve, at belyse de etiske spørgsmål der er i dette dilemma, og samtidig se på fordelene og ulemperne ved disse forskellige etiske standpunkter.
Begrebet udviklingshæmmet dækker klinisk over en gruppe mennesker der, i en let eller sværere grad, har mental retardering. At være udviklingshæmmet betyder, at ens personlige udvikling går langsommere end normalt. I næsten alle tilfælde betyder det også, at man på nogle områder ikke når så langt i sin udvikling som andre.

Problemfeltet:
Problemstilling:
FN's konvention om rettigheder for personer med handicap skriver, at alle mennesker har de samme rettigheder og at de udviklingshæmmede også har ret til, at få børn på lige fod med alle andre mennesker.

Udviklingshæmmede som forældre er et tema, som gennem årene har været genstand for tilbagevendende debatter blandt politikere, pårørende og de udviklingshæmmede selv. Temaet har fået opmærksomhed fra medierne både i Danmark, men også i udlandet, hvor der er blevet foretaget en række undersøgelser om udviklingshæmmedes forældre evner. Jytte Faureholm gennemførte en række landsdækkende undersøgelser i 90'erne, hvor der bl.a. blev sat fokus på hvordan det var at være barn i en familie, hvor den ene eller begge forældre var udviklingshæmmede. Jytte Faureholm var med til, at fremme debatten omkring udviklingshæmmede som forældre.
I undersøgelsen indgår der oplysninger fra 28 kommuner. 8 af de deltagende kommuner har under 25.000 indbyggere, 18 kommuner har mellem 25.000 og 100.000 indbyggere, 2 af de deltagende kommuner har mere end 100.000 indbyggere (deriblandt Aalborg Kommune). I undersøgelsen er der lagt vægt på at afdække antallet af børn, der var henholdsvis hjemmeboende og anbragt uden for hjemmet. Ud af de i alt 356 børn, der har en eller flere forældre der er udviklingshæmmede, er der 185 hjemmeboende, mens 162 børn er anbragt uden for hjemmet. Set ud fra et pædagogisk synsvinkel er dette tal tankevækkende i den negative forstand, da det viser meget tydeligt at mange af de udviklingshæmmede ikke er i stand til at tage vare på deres egne børn alligevel. Ud af det samlede antal indbyggere på 1,3 mio. i de adspurgte kommuner, er der ca. 5000 voksne udviklingshæmmede.
Kommunerne er blevet spurgt, om der inden for de seneste 5 år har været en fremgang, en stagnation eller et tilbagefald blandt udviklingshæmmede, der bliver forældre. Besvarelsen fordeler sig som følger:... Køb adgang for at læse mere

Udviklingshæmmedes ret til at få børn

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.