Udfordringer og potentialer ved undersøgende og problemorienteret undervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 35
  • 13737
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2017
  • 05-09-2017

Udfordringer og potentialer ved undersøgende og problemorienteret undervisning

Bacheloropgave om udfordringer og potentialer ved undersøgende og problemorienteret undervisning i Samfundsfag og Historie.

Problemstilling
Hvilke udfordringer og potentiale er der ved undersøgende og problemorienteret undervisning i historie og samfundsfag, i forhold til elevernes faglige viden, metodeanvendelse og personlige karakter.

Forfatterens kommentar

Sproglig kan der godt forbedres en del, men faglig stærk og teoretisk opgave.

Indhold

Indledning 3
Metode 4
Afgrænsning 5
Undersøgende og problemorienteret undervisning 6
Den historiske baggrund 6
Den psykologiske baggrund 7
Den pædagogiske baggrund 8
Knud Illeris didaktiske model 9
Læsevejledningen i fagene historie og samfundsfag 10
Skolens formålsparagraf 10
Regeringens nye nationale mål 11
Læsevejledningen i historie 11
Læsevejledningen i Samfundsfag 13
Delkonklusion 14
Potentialer ved undersøgende og problemorienteret undervisning 14
Udvikling af personlig karakter 15
Udvikling af faglig viden 15
Udvikling af metoder og kompetencer 16
Delkonklusion 18
Udfordringerne ved undersøgende og problemorienteret undervisning 18
Elevernes selvstændighed og læreransvar 21
Ansvar for egen læring 21
Ansvar for andres læreprocesser 22
Elevernes overblik 22
Delkonklusion for udfordringerne ved den undersøgende og problemorienteret undervisning 22
Analyse af projektforløb 23
Indsamling af empiri 23
Den store middelgruppe 25
Den faglige dygtige elevgruppe 27
Den udfordrende elevgruppe 29
Konklusion 31
Litteratur liste 35

Uddrag

Metode
Her i opgavens metodeafsnit vil der præsenteres hvorledes opgaven er blevet til, og hvordan den rent metodisk er opbygget og inddelt.

Interessen for denne lærerfaglige problemstilling kommer fra vores sidste praktikperiode, hvor vi på forskellige skoler ønskede, at se på forskellige sammenhænge og forskelle mellem en mere tra-ditionel undervisning og den undersøgende og problemorienteret projektform. I praktikken havde vi to femte-klasser, tre syvende-klasser og tre ottende-klasser, hvilket gav os mulighed for, at lave undervisning inden for samme emne på to forskellige måder, i to eller flere forskellige klasser på det samme klassetrin. Nogle af klasserne oplevede en mere traditionel undervisning med tekster og arbejdsspørgsmål, og andre klasser havde projektforløb, hvor de alt efter hvilket alderstrin de var på fik mere ansvar og medbestemmelse i forløbet, og hvor udarbejdelse af et produkt var en del af projektforløbet.

Det var meget forskelligt hvordan projektforløbene var sammensat, da der blev taget højde for elevernes forskellige klassetrin ved rammesættelse af opgaven, men med særlig opmærksomhed på nogle af de samme fokusområder. Her blev eleverne fx vurderet på deres evne til at arbejde med fagets metoder, og nogle udvalgte færdigheder inspireret af de 21. århundredes kompetencer, der beskriver hvad, som efterspørges på tværs af forskellige professioner på arbejdsmarkedet i det 21. århundrede. Undervisningen blev fulgt op af et spørgeskema med over 150 respondenter fra prak-tikken, som handlede om elevernes forhold til forskellige undervisningsformer, og hvordan de anvendte fagets metoder.

Når man giver eleverne mulighed for at lave et projektforløb på disse klassetrin, viser empirien, at eleverne finder mange forskellige måder, at arbejde med projektet på. Og da elevernes arbejdsform er meget selvstyret, giver det også en forskel i elevernes projekter. På trods af at være på to forskel-lige skoler langt fra hinanden var der mange af vores oplevelser, som vi begge stødte på. Derfor valgte vi, at arbejde med den undersøgende og problemorienteret undervisning og dens potentialer og udfordringer for, at blive klogere på arbejdsformens relevans i faget og hvad man som lærer skal være opmærksom på, når man lader eleverne arbejde på denne måde. En mere detaljeret beskri-velse af undervisningsforløbene kan findes i afsnittet inden analysen.

For at besvare vores lærerfaglige problemstilling vil der i opgaven først blive gennemgået nogle af de mere generelle dokumenter. Disse beskriver skolen og fagenes formål bl.a. i fagenes læsevejled-ninger og folkeskolens formålsparagraf for, at se på kulturfagenes indhold og metoder for at gen-nemskue, hvor meget der lægges op til at arbejde undersøgende og problemorienteret i fagene og hvordan dette præsenteres. Dette er afgørende for at kunne besvare hvilke potentiale og udfordrin-ger, der ligger ved at arbejde på denne måde.

Herefter vil vi se mere på den undersøgende og problemorienteret undervisning, som stiller en række anderledes krav til eleverne, som skal være aktive deltager heri. Dette vil bl.a. inddrage teo-rien fra Knud Illeris, som er en af de læringsteoretikere der har arbejdet mest med denne arbejds-forms psykologiske og pædagogiske grundlag.

Herefter vil opgaven blive mere empirisk og undersøge konkret empiri fra vores egen praktikker, og behandle den empiri fra vores praktikker som omhandler den undersøgende og problemorienteret undervisning og de forskellige læringsforløb som eleverne fik. For dernæst at analysere på deres læring af faglig viden, fagets metoder og udvikling af personlig karakter.

Til slut vil der blive samle op på disse tre områder og give vores endelige svar på vores problemstil-ling... Køb adgang for at læse mere

Udfordringer og potentialer ved undersøgende og problemorienteret undervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.