Tværprofessionelle samarbejde (lærer, læger og pædagoger)

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Pædagogstuderende 4. semester
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Godkendt
 • 11
 • 3345
 • PDF
 • 17-04-2012

Tværprofessionelle samarbejde (lærer, læger og pædagoger)

Opgaven giver et indblik i hvordan det tværprofessionelle arbejde kan fungere på tværs af forskellige professioner. Herunder lærer, læger og pædagoger.

Opgaven besvarer hvordan forskellige professioner prioriterer i en given case/situation - og samtidig besvarer opgaven hvordan det er muligt at bidrage med forskellige fagligheder for at øge sagsbehandlingen.

Problemformulering

Hvorfor fungerer det tværprofessionelle samarbejde, mellem pædagog, lærer og læge på en døgn-institution - og hvad skal der til for at dette tværprofessionelle samarbejde kan optimeres i fremtiden?

Indhold

Indledning 2
Metode: 3
Begrebsafklaring: 3
Profession 3
Tværprofessionelt samarbejde 3
Det gode tværprofessionelle samarbejde 4
Etiske principper i det tværprofessionelle samarbejde 5
To tanker samme sag: 7
Bedre kommunikation kan optimere det tværprofessionelle samarbejde 8
Faste procedurer kan optimere det professionelle samarbejde 9
Sammenfatning 9
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
I det socialpædagogiske arbejde på døgninstitutioner er der mange gode eksempler på, hvordan det tværprofessionelle samarbejde fungerer effektivt når, der skal udarbejdes handleplaner til at give anbragte børn den rette støtte og behandling. I det tværprofessionelle samarbejde arbejder to eller flere professioner sammen omkring en aktuel sag, hvor de efter bedste evne stiller deres kernefag-ligheder til rådighed for hinanden, for at få belyst den aktuelle sag fra flere faglige vinkler. Denne måde at arbejde på udfordrer den aktuelle praksis, for at undgå at gøre som vi plejer.

Det står dog klart, at der i det tværprofessionelle samarbejde mellem pædagoger, lærere og læger er plads til forbedringer. I disse sager ses det, at de involverede professioner arbejder parallelt om samme sag, men ud fra egne kernefagligheder, hvilket i nogle sager gør at professionerne modarbejder den fælles målsætning for børnene. De samarbejdende professioner kommer dermed i en situation, hvor de arbejder flerfagligt frem for tværprofessionelt.

For at kunne komme med forslag til, hvordan professionerne kan effektivisere det tværprofessionelle samarbejde er det nødvendigt i først omgang at finde ud af, hvordan det nuværende tværprofessionelle samarbejde fungerer. Jeg har valgt denne vinkel i rapporten, da det i lovgivningen, i forbindelse med en faglig undersøgelse af et barn, er pålagt kommunalbestyrelsen at inddrage relevante professioner, som allerede ligger inde med viden om barnet. Jeg har fra egen erfaring mærket, hvor meget det tværprofessionelle arbejde fylder i det socialpædagogiske arbejde, hvilket underbygger hvor vigtigt det er at sætte fokus på, at det tværprofessionelle samarbejde fungerer så optimalt som muligt. Efter egne erfaringer fra praksis har jeg set eksempler på, hvordan det kan se ud når det tværprofessionelle fungerer, men hvor jeg også har set muligheder for forbedringer.

Metode:
I det følgende vil jeg som udgangspunkt redegøre for begreberne: profession og tværprofessionelt samarbejde. Dette vil jeg gøre på baggrund af Danmarks Lærerforening og Gill og Lings interpro-fessionalitets-begreb. Jeg vil dernæst redegøre for, hvordan det tværprofessionelle samarbejde fun-gerer. Dette vil jeg gøre med udgangspunkt i et tænkt praksiseksempel fra en døgninstitution. Jeg vil derefter med udgangspunkt i Morten Ejrnæs' forskningsresultater, vurdere hvorfor det tværpro-fessionelle samarbejde fungerer, som det gør. Endvidere vil jeg med udgangspunkt i praksiseksem-pler, Ejrnæs' forskningsresultater, Batesons kommunikations-begreb og lægens og pædagogens etiske principper afslutningsvis nå frem til forslag, som kan optimere det tværprofessionelle samar-bejde... Køb adgang for at læse mere

Tværprofessionelle samarbejde (lærer, læger og pædagoger)

[5]
Bedømmelser
 • 20-09-2012
  Gode beskrivelser - kommer godt rundt. Dog lang en brat afslutning uden at have været HELT ind til benet
 • 20-05-2012
  Velskrevet og godt dokumenteret - meget interessant læsning. God fortolkning.
 • 11-03-2013
  rigtig god og velskrevet opgave.
 • 18-02-2013
  Det er godt skrevet indholder både teori og erfaringer.