Tosprogedes mundtlighed i engelsk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed), Engelsk
  • Godkendt
  • 16
  • 4356
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2021
  • 11-05-2021

Kompetencemålsprøve, Læremiddelanalyse: Tosprogedes mundtlighed i engelsk

Kompetencemålsprøve i PL-modulet undervisning af tosprogede elever.

Problemformulering
Hvordan kan vi som faglærer i faget Engelsk i indskolingen understøtte og udvikle flersprogede elevers tilegnelse af kompetenceområdet mundtlighed.

Indhold

Indledning (Amanda): 2
Problemformulering (Michelle): 3
Præsentation af læremidlet(Michelle): 3
Teori: 4
Sociokulturelle læringsperspektiv(Amanda): 4
Motivation (Michelle): 4
ZNU - Zone for Nærmeste Udvikling(Michelle): 4
Stilladsering (Amanda): 5
Fremmedsprogstilegnelse - input, interaktion og output(Amanda): 6
Tosprogedes sprogtilegnelse(Amanda): 7
Den sproglige dimension i faget engelsk (Amanda): 8
Analyse: 10
Udtrykkets og indholdets tilgængelighed (Michelle): 10
Progression og differentiering (Michelle): 10
Lærerstøtte, indre sammenhæng og legitimitet(Amanda): 11
Vurdering(Michelle): 12
Redidaktisering del 1 (Michelle): 13
Redidaktisering del 2 (Amanda): 13
Konklusion(Amanda): 14
Litteraturliste:
Bøger:
Websider:

Uddrag

Indledning:
Verden er blevet global og international, det kan vi ikke komme udenom, man kan derfor sætte spørgsmålstegn ved om det nationale fokus bør skiftes ud med at globalt fokus for at tilpasse os det paradigmeskift vi faktisk ikke kan undgå. Alle børn i Danmark bør naturligvis lære om den danske stat og den danske historie, men bør den danske folkeskole tilpasse sig eleverne og det de har med sig, eller bør eleverne tilpasse sig skolen, da mange af eleverne skal ud i en verden der kræver de kan begå sig i den bør folkeskolen være mere global og multietnisk.

I løbet af de seneste ti år er andelen af tosprogede elever i folkeskolen steget med mere end 19 procent, det er en fortsat stigning som der skal taget i betragtning for at optimere den danske folkeskoles udbytte af kompetente fremtidig borger (Thejsen, 2018). I en evalueringsrapport fra 2017 belyses der nogle vigtige punkter i forhold til nogle anbefalinger som har fokus på hvordan det fremadrettede arbejde med udviklingen af den sproglige dimension kan optimeres med flere ressource og mere tid til fordybelse (RAMBOLL, 2017). Iflg. en EVA rapport fra 2007, er hver tiende elev i de danske grundskoler tosproget. Flere undersøgelser konkluderer at de tosprogede elever klarer sig dårligere i grundskolen, samt påpeger undersøgelserne at de tosprogede også i deres videre uddannelsesforløb klare sig dårligere til sammenligning med de etniske danske elever. Rapporten indikerer ydermere at undervisningen af tosprogede elever tager meget fokus i de danske grundskoler. Evalueringen påpeger at nogle udvalgte skoler er selvregulerende når det gælder styrker og svagheder i forhold til deres praksis, samt at skolerne fortsat ønsker at fremme deres andetsprogspædagogiske viden og erfaring, for dermed at skabe kvalificeret undervisning, skolerne har også styrker og potentialer for øje når det gælder de tosprogede elever. Dog forekommer der stadig udfordringer, skolerne mener at disse udfordringer udspringer af elevernes sproglige, kulturelle og socioøkonomiske baggrund. Andetsprogspædagogikken er gledet i baggrunden da skolernes opmærksomhed har været rettet mod elevernes sproglige kundskaber som forudsætning for læring, i stedet for at se sprog som noget der udvikles i en sammenhæng, hvilket resultere i at der fokuseres mere på elevernes mangler end pædagogik og læring når det gælder de tosprogede elever. Det er derfor vigtigt at vi som kommende folkeskolelærer udvikler vores sprogsyn samt rummelighed (Evalueringsinstitut, 2007).

En undersøgelse fra 2012 skabt af det nationale forskningscenter for velfærd belyser vigtigheden i at dansk som andetsprog skal indgår som en dimension i alle fag, samt viser undersøgelsen at der opnås bedre resultater når eleverne bliver i klassen frem for at modtage særundervisning bør der være en ekstra lærer til stede, eller bør den særskilte undervisning ske efter skoletid, sådan så at eleven kan deltage fuldt ud i den almindelig undervisningstid for dermed at styrke sine dansksproglige kundskaber i sammenhæng med andre elever for at opnå samme faglige niveau som sine klassekammerater (Dines Andersen, 2012). I denne opgave vil vi betragte undervisningen af tosprogede elever som en almen opgave. Vi vil analysere et engelsk fagligt læremiddel i forhold til at kunne skabe deltagelsesmuligheder for tosprogede elever i en engelsk faglig sammenhæng og sproglige dimension... Køb adgang for at læse mere

Tosprogedes mundtlighed i engelsk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.