Tæt på – er langt fra pædagog

Se flere bedømmelser 4 4 4 4 4 4 (2 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Uddannelse

Pædagogstuderende 1. semester

Fag

Andet

Karakter

Ingen givet

Antal sider

12

Antal ord

4846

Filformat

PDF

Udgivelsesdato

28-04-2003

Tæt på – er langt fra pædagog

Opgave i Videnskabsteori & Pædagogik.

Problemformulering
Vi ser et modsætningsforhold mellem det, at der i ”Tæt på relationen” på den ene side tages ud-gangspunkt i gennembearbejdede praksisportrætter, som søges analyseret via bl.a. Meads inter-aktionsteori, medens der på den anden side udelukkende tages afsæt i pædagogens perspektiv og selvopfattelse/ - forståelse.
Vi vil undersøge modsætningsforholdets betydning for det billede, der forsøges tegnet af relationen, ligesom vi vil søge at pege på udvalgte alternativer i indkredsningen af relationens kompleksitet.

Spørgsmål til problemformuleringen
Gennem en analyse af teksten vil vi derfor belyse og vurdere betydningen af den anlagte vinkel i den forskningsrelaterede undersøgelse – og som led heri har vi udvalgt nedenstående punkter:
• Hvad er seminarielærernes intention og position; herunder formål, baggrund samt menne-ske-, samfunds- og udviklingssyn.
• Hvilke undersøgelsesmetoder og teorier tages der afsæt i - hvilke overvejelser ligger til grund herfor.
• Hvordan anvendes såvel teori som det empiriske materiale i deres argumentation for og forståelse af centrale begreber.
• Hvilke konklusioner når seminarielærerne frem til og hvordan vurderes validiteten heraf?
• Hvad kunne de have gjort anderledes – i forhold til såvel valg som anvendelse af teori og metode?

Indhold
Indledning 1

Problemformulering 1
Spørgsmål til problemformuleringen

Målgruppe 2

Formål og ressourcer 2

Afgrænsning og begrundelse 2

Begrebsdefinition 2

Metodebeskrivelse 3

Analyse 3

Diskussion, konklusion og perspektivering 5

Noter 9

Litteraturliste 10

Bilag 12

Klik her og download nu et godt skridt på vejen til at komme videre med din egen opgave.