Synopsis til eksamen om klasseledelse og Ole Løw

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 8
  • 2007
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2015
  • 15-10-2015

Synopsis til eksamen om klasseledelse og Ole Løw

Her finder du en synopsis til eksamen i almen didaktik om klasseledelse.

Problemformulering
Hvad kendetegner god klasseledelse, og hvordan skaber man rammerne for et godt og inkluderende læringsmiljø i klassen?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Hvad er klasseledelse? 4
Adfærdsledelse 4
Læringsledelse 5
Klasseledelseskompetencer 5
Relationelle kompetencer 6
Didaktiske kompetencer 6
Adfærdsledelse 7
Konklusion 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Indledning
Det senmoderne er en tid som i høj grad er præget af forandring. I det traditionelle samfund var det fælles traditioner, normer og autoriteter som primært styrede det enkelte individs forståelse af verden, men også dets handlemuligheder. I dag udgår vi i større grad et informationssamfund præget af teknologien og kommunikationsmidlerne. Denne udvikling kombineret med samfundets hastige forandring gør det svært at bibevare og fastholde de traditionelle normer. Udover aftraditionaliseringen er det senmoderne, iflg. Anthony Giddens, kendetegnet ved en øget individualisering. 1 I takt med denne udvikling stilles der nye krav til folkeskolen og ikke mindst professionsidealet. Lærerens rolle som leder, samt udfoldelse af autoritet, er over det seneste århundrede blevet udfordret. Det senmoderne har medvirket til at autoriteter ikke automatisk får anerkendelse og respekt, læreren skal gøre sig fortjent og arbejde for retten til at være leder.

---

Hvad er klasseledelse?
Begrebet klasseledelse udspringer af det amerikanske 'Classroom management', og har vundet indpas i Danmark i takt med det stigende fokus på demokrati og dialog. ”Classroom management bygger i sin oprindelse på en behavioristisk og adfærdspsykologisk tankegang. Denne tankegang går ud fra, at en stor del af den adfærd vi udviser - hvad enten den er hensigtsmæssig eller det modsatte - er indlært i vores samspil med omgivelserne”(Bang-Larsen 2004).

Men klasseledelse kan iflg. Peter Andersen ikke alene reduceres til ledelse af elevers adfærd, begrebet skal forstås som en kombination mellem klasse-, læringsledelse og god undervisning. God klasseledelse handler derfor om at skabe rammerne for et godt læringsmiljø, hvor alle elever får mulighed for at udvikle sig optimalt såvel fagligt som socialt.4 Ifølge Ole Løw og Elsebeth Jensen kan klasseledelse defineres som ”lærerens kompetence til at skabe en positiv, samarbejdende og inkluderende klassekultur, motivere til deltagelse og til at skabe arbejdsro”... Køb adgang for at læse mere

Synopsis til eksamen om klasseledelse og Ole Løw

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.