Selvfølelse og selvtillid hos børnehavebørn

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Pædagogstuderende 2. semester
 • Pædagogik (Pædagog)
 • Godkendt
 • 11
 • 746
 • PDF
 • 19-08-2010

Selvfølelse og selvtillid hos børnehavebørn

Pædagogopgave om styrkelse af børnehavebarnets selvfølelse og selvtillid.

Indledning og metode:
I denne opgave har vi valgt at beskæftige os med begreberne selvfølelse og selvtillid.

Emnet interesserer os, da vi gennem egne erfaringer og oplevelse på egen krop har stiftet bekendtskab med hvilken betydning især selvfølelsen har i skabelsen af et velfungerende og glad individ. Desuden interesserer vi os for hvilken rolle det pædagogiske personale har i forhold til at støtte udviklingen af selvfølelsen.

Vi mener at der er flere og flere born der udvikler dårligere selvfølelse i det moderne samfund og at der bliver stillet stadig større krav til børnene. Vi finder det derfor vigtigt at sætte fokus på hvad det pædagogiske personale kan gøre for at støtte børnene i forhold til en god selvfølelse.

I vores undersøgelse vil vi i opgavens del 1 definere begreberne selvværd, selvfølelse og selvtillid.
Desuden vil vi i afsnittet "læreplaner", redegøre for det pædagogiske personales centrale redskab; service loven og hvordan man kan bruge læreplanen i det pædagogiske arbejde. Vi vil påpege det pædagogiske personales indflydelse gennem afsnittet om den voksnes definitionsmagt.

Ved desuden at benytte Psykoanalytiker Erik Erikssons udviklings teori, vil vi vise udviklingsstadierne hos et barn og diskutere hvad der ifølge Eriksson er vigtigt at støtte i forhold til den udvikling barnet er i gang med.

Vi har valgt at beskæftige os med born i aldersgruppen 3-6 ar. Vi vil dog kort komme ind på den tidlige udvikling, da det er her de basale egenskaber som tryghed og tillid skabes og mulighed for en positiv videreudvikling etableres. Disse er fundamentale egenskaber som barnet skal bygge sin selvfølelse på. Det pædagogiske personale skal være opmærksom på om de tidlige udviklingstrin er forløbet tilfredsstillende for at kunne hjælpe barnet i dets selvstændighedsproces og heri er selvfølelsen en væsentlig faktor.

I del 2 vil vi igennem en case gore brug af vores teoretiske viden og påvise hvilken effekt det sandsynligvis har på barnet i casen. Vi vil dernæst diskutere hvilke indsatser der kan goøes for at sådanne situationer løses mere hensigtsmæssigt. Bade set ud fra barnets øjne, men ogsa set ud fra et samarbejdsmæssigt synspunkt.
Vi vil koncentrere os om temaet "Barnets alsidige personlighedsudvikling" som vi vil arbejde ud fra.

Problemformulering
Hvordan kan det pædagogiske personale via deres faglige kompetencer og brugen af pædagogiske læreplaner støtte barnet i udvikling af selvfølelse og selvtillid?

Indhold

Indledning og metode s. 1
Problemformulering s. 2
Del 1: 2
Beskrivelse 2
Lcereplaner/Serviceloven 2
Begrebsforstaelse og forskellen pa styrkelse af selvfolelse og selvtillid.. 3 Konsekvenserne ved misforstaelse af begreberne 4
Teoridel 5
Den voksnes definitionsmagt 6
Del 2: 6
Analyse af en case fra hverdagen. 7
Case 7
Vurdering: 0
Pcedagogiske handlemuligheder 8
Konklusion: 9
Noter 10
Litteraturliste 10

Uddrag

Del 1:

Beskrivelse

Læreplaner/Serviceloven

I august 2004 tradte lovgivningen om pcedagogiske lcereplaner i kraft i serviceloven.
I denne star, at der skal udarbejdes en pcedagogisk lcereplan for daginstitutioner/dagtilbud for born i alderen V-6 ar, som giver rum for leg, lcering og udvikling. I samarbejde med

forceldrene skal det pcedagogiske personale give bornene omsorg, og stotte det enkelte barns mulighed for at tilegne sig sociale og almene fcerdigheder med henblik pa at styrke barnets selvvcerd (selvfolelse og selvtillid) og personlige udvikling. (1)
Der er udarbejdet 6 temaer i lcereplanerne. Temaerne skal ses som et aktivt lceringsredskab for det pcedagogiske personale, hvor barnet er hovedperson i sin egen udvikling. Temaerne er; "Barnets alsidige personlighedsudvikling" (personlige kompetencer),
Sociale kompetencer, Sproglige kompetencer, Krop og bevcegelse, Naturen og naturfcenomener og Kulturelle udtryksformer og vcerdier.
Formalet med lcereplanerne er, at det pcedagogiske personale skal have fokus pa at styrke alle barnets kompetencer, for at ruste det enkelte barn til at bega sig i livet. (2)
I dagligdagen kan brugen af lcereplanerne dokumenteres og synliggores gennem plancher, dagboger, billeddokumentation og opslag. Derved kan bade born, personale og forceldre folge med i, hvordan der arbejdes med lcereplanerne. Dokumentationen udarbejdes af personalet i samarbejde med bornene.

Vi har valgt at koncentrere os om temaet ; Barnets alsidige personligheds-udvikling, da vi mener det har storst relevans i forhold til barnets opbygning af selvfolelse og selvtillid. I dette tema skal der, lcegges vcegt pa at styrke og udvikle barnets identitet/selvopfattelse, selvfolelse og selvtillid, sa barnet kan fole sig vcerdsat og anerkendt og bega sig i sociale sammenhcenge. I fcellesskabet med andre, born og voksne, far barnet mulighed for at deltage, give og modtage, at se andre og selv blive set.

I arbejdet med lcereplaner er det vigtigt at det pcedagogiske personale kan skelne mellem selvfolelse og selvtillid, da det ellers kan medfore, at det primcert er selvtilliden som styrkes bl.a. gennem ros og belonning. Dette kan give en ensidig udvikling frem for alsidig, som det er meningen med lcereplanen. Ved at styrke barnets selvfolelse, opbygges selvtilliden automatisk som "en ekstra gevinst", og gor barnet til et "helt" menneske.(3)... Køb adgang for at læse mere

Selvfølelse og selvtillid hos børnehavebørn

[2]
Bedømmelser
 • 24-08-2010
  Okay opgave, men lidt uoverskuelig opsætning
 • 22-12-2010
  Syntes den var letlæselig og ligetil !