Studieprodukt om tosprogede og matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 9
  • 3227
  • PDF
  • Andet
  • 2012
  • 18-01-2013

Studieprodukt om tosprogede og matematik

Studieprodukt om tosprogede og matematik.

Problemformulering
Hvordan kan man undervise elever på mellemtrinnet, i at forstå, afkode og sammenkoble tekster til ligninger og samtidig have fokus på tosprogede elever og udvikling af deres matematiske diskurs?

Underviserens kommentar

Fornuftig opgave, mangler diskussion.

Indhold

Didaktiske pinde 3
Problemstilling 4
Problemformulering 4
Teori 4
Sproget i matematikundervisningen 4
Diskurs og ordforråd 5
Udvikling af elevernes diskurs 5
Udvikling af elevernes ordforråd 6
Bemærkning om PISA 6
Konklusion 6
Undervisningssekvens 7
Ligningsstykker 7
Tekstligninger 7
Tænkeligninger 8
Litteraturliste 9
Bøger 9
Artikler 9
Websider 9

Uddrag

Problemstilling
I fællesmål 2009 for mellemtrinet, er det tydeligt at arbejdet med at oversætte, løse og fortol-ke har en central rolle, når man snakker om ligninger. Man bruger ligningsstykker til at løse ligninger, hvor man blandt andet selv skal kunne opstille ligninger ud fra en given tekst. I ste-det for kun at løse ligningsstykker, så skal du også kunne lære at afkode en tekst/fremstille og afkode eksperimenter og opstille ligninger ud fra dette. Dette kan være svært, hvis man i forvejen har det svært med at koble den sproglige og matematiske kompetence sammen. Herunder gælder det især de tosprogede elever, som i forvejen har svært ved forståelsen af teksterne og det danske sprog.

Teori
I dette teori afsnit vil vi redegøre for hvad problematikken er i matematikundervisningen i forhold til sproget generelt og tosprogede. Endvidere vil vi beskrive Judith Moschkovich og Paul Nations forskning i udvikling af elevers diskurs og ordforråd, i uddrag. Dette vil vi gøre på baggrund af artiklerne ”Sproglig bevidsthed, som inkluderende faktor i matematik undervis-ningen” af Lene Østergaard Johansen og ”At skabe rammer for tosprogede elevers deltagelse i matematisk diskurs” af Lene Møller Daugaard.

Sproget i matematikundervisningen
I artiklen ”Sproglig bevidsthed som inkluderende faktor i matematikundervisningen", påpeger Lene Johansen, problemet med koblingen af det matematiske sprog til forståelse. Hun starter med at skrive, at når elever møder ind i skolen for første gang, så antages der at de allerede har en matematisk og sproglig kompetence, som man kan bygge videre på (Johansen 2007). De elever som ikke besidder disse kompetencer, har allerede et handicap, inden de overhove-det er startet i skolen. Måden sproget tales og skrives på, og måden ord og begreber bliver an-vendt på adskiller sig fra måden de samme ord bliver brugt i danskundervisningen... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om tosprogede og matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.