Undervisningsforløb om kulturforståelser | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Engelsk
  • Godkendt
  • 18
  • 5960
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2012
  • 13-08-2013

Undervisningsforløb om kulturforståelser | Studieprodukt

Studieprodukt i didaktik om kulturforståelser og interkulturalitet.

Problemformulering
Hvordan kan man som underviser i folkeskolen tage højde for lighed og forskellighed i forhold til tosprogede elever i undervisningen?

Indeholder også et undervisningsforløb.
Undervisningsforløbet til engelsk i 5.klasse tager sit udgangspunkt i emnet skole i verdenen.

Indhold

Indledning side 2
Problemstilling side 2
Metode side 3
Definition af tosprogede elever side 3
Kultur side 3
Lighed/forskellighed side 4
Undervisningsplan – Didaktisk planlægningsmodel side 7
Formål og rammefaktorer - ydre faktorer side 7
Den enkelte lektions faktorer side 8
Undervisningsforløb side 9
Klassens rammefaktorer side 10
Undervisningsforløbets rammefaktorer side 10
Lektion 1 side 11
Lektion 2 side 12
Lektion 3 side 13
Lektion 4 side 14
Analyse og vurdering af undervisningsforløb side 15
Konklusion side 17
Litteraturliste side 18

Uddrag

Metode
Til besvarelse af vores problemstilling, tager vi udgangspunkt i en begrebsafklarende diskussion af kultur med afsæt i Iben Jensens Kulturforståelser, hvorfra vi især anvender begreberne det beskrivende kulturbegreb og det komplekse kulturbegreb for at disse to skal bidrage med en nuanceret kulturforståelse. At have kulturforståelse er nødvendigt i arbejdet med tosprogede elever, da dette kræver man kan forholde sig til forskellige kulturer. Her har vi valgt at betragte kultur både som historisk bundet, men også foranderligt i interaktionen mellem mennesker.
I vores problemstilling bruger vi begreberne lighed og forskellighed. Da også disse er brede er en begrebsafklaring nødvendig for videre anvendelse. I dilemmaet mellem lighed og forskellighed diskuteres deres indbyrdes forhold, og kulturbegrebet anvendes derefter som præcisering for vigtigheden af lighed og forskellighed for at fastholde kulturbegrebet i skole regi. Denne diskussion vil ende ud i de fokuspunkter, som er vigtige for at kunne tage højde for lighed og forskellighed i forhold til tosprogede elever. Disse fokuspunkter sættes dernæst ind i vores undervisningsforløb, hvorved vores almene didaktiske tanker og læringssyn sættes i spil, med henblik på netop at tage højde for lighed og forskellighed sammenholdt kultur i undervisnings øjenmed.

---

Undervisningsforløb
Undervisningsforløbet til engelsk i 5.klasse tager sit udgangspunkt i emnet skole i verdenen. Emnet tager afsæt i elevernes egen-verden og danner samtidigt grundlag for mødet med andre engelsksprogede lande, hvilket er en del af engelskfaget. I arbejdet med kultur og kulturmøder er det vigtigt også for eleverne at have en grundforståelse af sin egen kultur for at kunne arbejde nuanceret med andres. Det er derfor en grundlæggende tanke for forløbet, at eleverne skal tage udgangspunkt i deres egen væren/opfattelse af egen kultur. Inden vi lader forløbet gå videre ud i verdenen, lader vi eleverne opleve de allerede eksisterende forskelligheder i klassen uden at fokusere hele undervisningsforløbet på dette, men for at klarlægge indbyrdes forskelligheder i klassen og i ”dansk kultur” på en naturlig måde.
Aktiviteterne er alle inspirerede af grundprincipperne fra Cooperative learning15, og dermed samarbejdsbaserede for at sikre interaktion imellem eleverne, da det er her læringsudvikling i særdeleshed finder sted. Denne type opgaver lægger op til at eleverne har medansvar for både egen og klassekammeraternes læring... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om kulturforståelser | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.