Studieprodukt om intersprogsanalyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 6
  • 1519
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2013
  • 21-03-2014

Analyse af elevtekst: Studieprodukt om intersprogsanalyse

Studieprodukt i faget; dansk som andetsprog om intersprogsanalyse af elevteksten "da Thors hammer blev væk". Opgaven er skrevet på 5. semester og er første opgave jeg skrev i DSA.

Opgaveformulering til studieprodukt i dansk som Andetsprog: En intersprogsanalyse

Der ønskes
• En generel definition af hvad intersprog er
• En intersprogsanalyse af ”Da Thors hammer bliv væk”. Herunder:
o En funktionel vurdering af teksten i forhold til lærerens opgaveformulering: I hvilken udstrækning lykkes det for eleven at kommunikere hensigtsmæssigt i skrivesituationen? Hvor er der evt. problemer i forhold til forståeligheden?
o Typiske intersprogstræk ved teksten fx systematik, variabilitet, overgeneraliseringer, transfer, kodeskift, kreativt sprogbrug, gerne i forhold til følgende sproglige områder:
 Genre (teksttype)
 Tekstsammenhæng
 Syntaks (sætningsopbygning, ordstilling)
 Leksis (ordvalg, ordforråd)
 Morfologi (ordopbygning, ordbøjning)
 Ortografi (stavning, tegnsætning, store/små bogstaver)
• Et begrundet forslag til sproglig vejledning af eleven med henblik på at udvikle elevens intersprog (dansk som andetsprog). Dette forslag skal bygge på de observationer der er gjort i analysen.

Opgaven er individuel og skriftlig, omfang 3-5 normalsider (2600 enheder incl. mellemrum)

Underviserens kommentar

Godkendt - meget flot opgave.

Indhold

Definition af intersprog s. 3
Opgavens kontekst s. 3
Kommunikationsniveau s. 3
Tekstniveau s. 3
Genre s. 3
Komposition s. 4
Fortælleteknik s. 4
Syntaks s. 4
Ordniveau s. 5
Ortografi s. 5
Vejledning s. 6
Litteratur s. 7

Uddrag

Opgavens kontekst
”Da Thors hammer bliv væk” er skrevet af en dreng i 5. klasse med tyrkisk som modersmål. Opgaven lød på, at eleverne skulle skrive en myte indenfor en bestemt mytetype. Opgavens rammesætning stillede derudover krav til tekstens aktører, konflikt, komposition og genre. Elevens første udkast var en 4 linjers tekst med bla. Genrebrud og manglende afklaringer, der efterlod læseren uforstående. I elevens andet udkast ser man, at han har taget lærerens respons til sig og arbejdet det ind i sin nye tekst.

Tekstniveau
Genre
Drengen har skrevet en narrativ tekst, med mytiske genretræk. Han har valgt at skrive en tekst om gudernes indbyrdes forhold, hvilket kommer flot til udtryk gennem hele teksten bl.a. vVed at han bruger meget direkte tale i teksten. Dette er med til at livliggøre relationerne mellem tekstens aktører, og ved at benytte det i sin tekst, udnytter han de sproglige virkemidler i forhold til det tema han har valgt. Drengen viser en fin genrebeherskelse, fx ved at inddrage Asgård, at de drikker mjød og spiser brød. Sproget er med til at danne en række sproglige genrebrud, hvilket jeg vil komme mere ind på i afsnittet, der beskæftiger sig med ordniveauet i teksten.

Jeg er ikke sikker på, at denne genre er udbredt i Tyrkiet, hvor drengen kommer fra. Derfor kan det tænkes, at han har haft en større udfordring, da genren muligvis er ny for ham, alt efter, hvornår han har stiftet bekendtskab med den... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om intersprogsanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.