Studieprodukt om højtbegavede elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt om højtbegavede elever

Studieprodukt i specialpædagogik om mødet med særligt begavede elever.

Opgaven undersøger og redegør for, hvilke udfordringer højtbegavede børn møder i et senmoderne klassemiljø i skolen.

Ud fra undersøgelsen er der i Studieproduktet løsningsforslag til mødet med disse.

Underviserens kommentar

Forfatterne viser et godt overblik over de anvendte teorier, og formår at præsentere en solid teoretisk ramme for det undersøgte. Særligt positivt og eksamensrelevant er det, at forfatterne bevæger sig godt rundt i fagets pensum – uden at slippe fokus på det, der skal undersøges. Præsentationen af opgavens problemstillinger er teoretisk på et højt niveau, og især i første halvdel af opgaven er praksisforankringen også rigtig god. Forfatternes refleksioner over casen er generelt relevante og teoretisk velbegrundede. Der gives relevante bud og eksempler på mulige handlinger i praksis, og disse har fin tilknytning til de teoretiske overvejelser.
Alt i alt en rigtig solid besvarelse.

Studieproduktet er godkendt.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Case
Metode
Identificering
Problemfelter
Stigmatisering vs. synliggørelse
Potentialeorienteret undervisningsdifferentiering
Eksempel på engelsklektion
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Indledning
Inklusion er et af kerneemnerne, som lærer i den danske folkeskole. Her tænkes der ofte på, hvordan man inkluderer elever, der har nedsatte indlæringsmuligheder af en eller anden art. I vores opgave vil vi i stedet tage udgangspunkt i elever, der har særlige evner, hvilket gør dem meget stærke fagligt. Der foreligger en række udfordringer for læreren med henblik på, at stimulere disse særlige børn.
For at forstå disse begavede elever vil vi lægge ud med, at behandle forskellen på, at være meget begavet og på at have særlige evner. Derudover vil vi opsætte 2 problemfelter, der skal illustrere, hvilke problematikker man kan komme ud for som lærer.
Vi vil afrunde med en diskussion, der skal omhandle intelligens begrebet og her forsøger vi at belyse de forskellige holdninger til emnet.

Metode
Vi har valgt at drage erfaringer fra vores praktikforløb, hvor vi stiftede bekendtskab med en højtbegavet elev, som vi tager udgangspunkt i, ved redegørelsen af vores case.
Derefter har vi brugt Kirsten Baltzers studier af Lannie Kanevskys materiale omkring identificeringen af elever med særlig begavelse, da vi mener det er vigtig, at determinere at vores fokuselev er mere end bare velbegavet.
Ydermere har vi valgt at belyse vigtigheden af begrebet stigmatisering kontra synliggørelse, omkring Kenneth og hans situation i vores bestræbelser på, at skabe det bedste sociale og faglige klassemiljø for ham. I forlængelse af dette har vi brugt potentialedifferentieret undervisning, da vi mener det kan have en positiv effekt i forhold til, at udvikle Kenneths kompetencer. Afslutningsvis, ser vi nærmere på diskussionen omkring hvad intelligens egentlig er. Her vil vi, på den ene side, bringe både Howard Gardner og Robert Sternbergs teorier på banen og på den anden side inddrage Helmuth Nyborgs forskning omkring intelligensbegrebet... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om højtbegavede elever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.