Storylineforløb - idræt og historie

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie, Idræt
  • Godkendt
  • 14
  • 3394
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2004
  • 16-08-2004

Storylineforløb - idræt og historie

Storylineopgave med et eksemplarisk forløb. Opgaven er meget teoretisk!

Problemformulering
Hvordan kan storyline metoden inddrages i undervisningen på 8. klassetrin, for derved at fremme elevernes motivation og lyst til læring?

Indhold

Indledning og problemformulering 2
Metode og teorivalg. 3
Fagenes Formål og udvalgte CKF pinde 4
Vores didaktiske mål 5
Vores umiddelbare fagdidaktiske mål var: 6
Den lokale læseplan 7
Klassen 7
Læring og lærerollen 7
Dannelsesforestillinger 8
Pædagogiske mål og læringsstrategier 9
Storyline 9
Konklusion og afsluttende perspektivering 11
Litteraturliste 12
Vores undervisningsforløb 13

Uddrag

Indledning
Når man kigger på børns fysiske aktivitetsniveau i dagens Danmark, kan man blive en anelse bekymret for, om de bevæger sig for lidt. I ugeskrift for læger 5/1 2004, gør instituttet for human ernæring, status over den europæiske fedmeepidemi. Den viser, at danske børn har forøget deres kropsvægt ganske betragteligt igennem de sidste årtier. Cand. Brom Anne Raben fra instituttet, konkluderer, at årsagen må findes i ændringer i livsstil, dvs. kost og manglende fysisk bevægelse.1 Denne statusartikel, sammenholdt med vores egne oplevelser fra hverdagen, giver at billede af et dansk velfærdssamfund, hvor tendensen til mere stilsiddende aktiviteter som spilkonsoller, tv og computere er øget. Kunne vi som lærere bruge elevernes ændrede læringsforudsætninger2 som motivationsfaktor, når vi til daglig erfarede, at børnene hentede udtryk og lod sig inspirere af de overvejende fiktive fortællinger fra disse medie og samtidigt inddrage det fysiske element fra idrætten.
Vi tænkte herefter over, hvilket undervisningsredskab, der kunne motivere og give eleverne en følelse af at være aktive i deres egen læringsproces.
Til det formål valgte vi at bruge den undervisningsform, der kaldes Storyline, da dette er en tværfaglig, problemorienteret arbejdsform, som typisk inddrager to eller flere fag i en vekslen mellem det motiverende fantasiplan og et realplan med klart fagligt indhold. Storylinemetoden rummer ligeledes rig mulighed for at opfylde folkeskolens fastsatte krav, som f.eks. målene om undervisningsdifferentiering, medansvar for egen læring og tværfagligt samarbejde.3
Da vi så diskuterede hvilken fiktiv verden, vi kunne bruge i undervisningsforløbet, faldt valget på Tolkiens massivt eksponerede univers, hvor især filmene om ringen har fanget børnenes interesse. Dette vil være en naturlig inspirationskilde for planlægningen af et idrætsforløb, der kunne drage elevernes illusionsverden ind i realplanet. Klassen kunne ligeledes finde paralleller på det historiske område. Her tænkte vi på lighedspunkter imellem Tolkiens fiktive samfund, datiden eller nutidens historiske samfund.
Disse tanker var udgangspunktet for vores didaktiske opgave. Opgaven bliver baseret på et eksemplarisk forløb, som inddrager de to linjefag: idræt og historie. Da vi begge havde haft elever fra 8. klasse i vores professionspraktik, faldt det naturligt at koble denne årgang til undervisningsforløbet.

Metode og teorivalg.
Da vi diskuterede opgavens teoretiske vinkler, formulerede vi tillige, vores pædagogiske grundsyn.
Vi har en kritisk/teoretisk inspireret tilgang til vores pædagogik, idet viden kun får mening, hvis den erhverves i en virkelighedsnær sammenhæng. Man må desuden ikke tage, hverken viden eller praksis for uforanderlige størrelser. De må til enhver tid kunne gøres til genstand for kritisk refleksion og eventuel forandring. Dette grundsyn er ifølge Peder Ohrt, et forsøg på at bygge bro mellem positivismen og hermeneutikken på det pædagogiske område. I opgaven, mener vi at have flere teoretikere med, som deler og bestyrker vores kritisk teoretiske tilgang til læregerningen.

John Dewey: Amerikansk filosof, psykolog og pædagog, knytter vi i denne sammenhæng til afsnittene om læringsstrategier (erfaringspædagogik) og dannelse (refleksiv tænkning som dannelses redskab), idet hans ide om at uddanne børn til det praktiske liv, tiltaler os.

Hiim, Hippe: Den didaktiske relationsmodel: der beskriver en dynamisk sammenhæng imellem de didaktiske forudsætninger, ethvert undervisningsforløb besidder. Vi beskriver kort modellen i afsnittet om vores didaktiske mål og vores undervisningsplan. Bilag 1. kan uden tvivl kobles til relationsmodellen.

Per Fibæk: Den autentiske lærer.

Knud Illeris: (Dansk professor i pædagogik) knytter vi til vores afsnit om læring og lærerrollen.
Piaget: Forklaring af assimilation og akkommodation i forhold til konstruktivistisk læringsteori.
Vygotskij: Læringszonen. Virksomhedsteori og læringsforudsætninger.
Endelig vil vi inddrage selve undervisningsmetoden: ” Storylineformen”, der giver mulighed for at give undervisningen et personligt udtryk, på både et fiktivt, men også et fagligt plan... Køb adgang for at læse mere

Storylineforløb - idræt og historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.