Storyline praktikforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Ingen givet
  • 20
  • 10473
  • PDF
  • 08-10-2001

Praktikopgave: Storyline praktikforløb

Titel på opgaven: Storyline – Konstruktivisme og virksomhedsteori.

Vi vil med denne opgave forsøge at redegøre for vores praktikforløb i 1.u på X skole. Et forløb på fire uger, hvor vi gennemførte en storyline på emnet ”eventyr” vil være omdrejningspunktet for opgaven.
Vi vil udfra et teorigrundlag i Piagets konstruktivisme og Vygotskijs virksomhedsteori forsøge at begrunde, dels vores overvejelser i forhold planlægning og gennemførelse af forløbet, og senere prøve at beskrive hvilke forudsætninger, vi mener, der skal være tilstede og søgt opfyldt, før en læring kan finde sted.
Efter en beskrivelse af det overordnede forløb og to bevidst udvalgte lektioner, vil vi gennem denne opgave undersøge hvorvidt det for os, som lærere, lykkedes at gennemføre dette storyline projekt, set udfra den konstruktivistisk udsprungne metodes principper. Principper om bl.a. at udnytte elevernes forforståelse, ægte tværfaglighed og vigtigheden i deres medbestemmelse og – indflydelse.
Endvidere hvordan vi har anvendt metodens redskaber/retningslinier i form af; nøglespørgsmål og problemløsende aktiviteter.
Til sidst i opgaven vil vi opstille en række punkter, som vi vil diskutere. Med udgangspunkt i de førnævnte teorier, og eksempler fra praktikken, vil vi forsøge at placere 1.u ind i Piagets stadieteori, og forklare hvor og hvorledes vi mener, at en læring har fundet sted.
I opgavens indholdsfortegnelse har vi gjort rede for hvordan ansvarsområderne er fordelt, men vi ønsker at pointere at dette kun er gjort, på grund af et formelt krav fra undervisningsministeriet herom. Vi har udarbejdet opgaven i fællesskab, og vi står derfor begge to inde for alt, hvad den indeholder.

Indhold

Indledning Side 2 (Morten)

Det havde vi at arbejde med Side 3 (Morten)

Planlægning af overordnet forløb Side 4 (Morten)
• Metode Side 4 (Morten)
• Emne Side 4 (Morten)
• Faglige mål Side 4 (Morten)
• Arbejdsformer Side 5 (Morten)
• Elev-/forældreindflydelse Side 5 (Morten)

Beskrivelse af overordnet forløb Side 6 (Morten)

Evaluering af overordnet forløb Side 6 (Morten)
• Klasseundervisning Side 7 (Morten)
• Individuel arbejde Side 7 (Morten)
• Gruppearbejde Side 7 (Morten)

2 forløb i 1.u Side 8 (Morten)
• Det mystiske slot Side 8 (Morten)
• Hans og bønnestagen Side 9 (Jesper)

Konstruktivisme (Jean Piaget) Side 11 (Jesper)

Virksomhedsteori (Lev Semonovich Vygotskij) Side 12 (Jesper)

Storylinemetoden Side 13 (Jesper)
• Hvordan? Side 14 (Jesper)

Vores syn på læring og lærer/elev forhold Side 14 (Jesper)

Diskussionspunkter Side 15 (Jesper)
• Piagets stadieteori i 1.u Side 15 (Jesper)
• Konstruktivistisk læring i 1.u Side 16 (Jesper)
• Virksomhedsteori i 1.u Side 16 (Jesper)
• De 7 grundprincipper for storyline i vores forløb Side 17 (Jesper)

Konklusion Side 19 (Jesper)

Litteraturfortegnelse Side 20

Uddrag

Planlægning af overordnet forløb

Metode
Hele vores planlægning startede med en snak på X skole med Vores 2 praktiklærere. Vi havde hver især gjort os nogle tanker om, hvad vi kunne tænke os at beskæftige os med under vores praktik. Rent tilfældigt havde vi faktisk gjort os nogle af de samme tanker. Vi havde et ønske om at få afprøvet storylinemetoden i praksis, og det var lige nøjagtigt det som var forslaget fra praktiklærernes side. Vores nysgerrighed lå i, med vores relativt begrænsede kendskab til metoden, at finde ud af om det glansbillede vi havde af teorien også havde hold i virkeligheden. Hvad krævede det af os som lærere at få et projekt til at lykkes ved hjælp af denne metode?
Også overvejelser i forhold til folkeskoleloven om fordybelse, medbestemmelse, medansvar og demokrati, mente vi harmoniserede godt med denne metode.
Storyline metoden, mener vi, kan danne rammer for en god tværfaglig undervisning, og ikke bare tværfaglig undervisning for tværfaglighedens skyld (jf. afsnittet ”storyline metoden”)... Køb adgang for at læse mere

Storyline praktikforløb

[2]
Bedømmelser
  • 06-06-2002
  • 17-10-2001