Specialpædagogik: Inklusion

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 7
  • 1878
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2014
  • 29-05-2014

Studieprodukt: Specialpædagogik: Inklusion

Studieprodukt i specialpædagogik om inklusion. Teori om Rasmus Alenkær, som er specialist indenfor inklusion området.

Problemformulering
Hvordan tilrettelægger læreren en inkluderende undervisning, som tager hensyn til elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metodeafsnit
Case: Frederik
Svære generelle indlæringsvanskeligheder
Inklusion
Analyse/ diskussion/vurdering
Konklusion
Litteratur og kildefortegnelse

Uddrag

Indledning
”Inklusion er den dynamiske og vedvarende proces, hvori skolen øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt udbytte for alle elever. I denne proces tages der særligt hensyn til de elever, som er i faregruppen for marginalisering, eksklusion og lavt fagligt udbytte .”

I midten af 1990'erne afholdtes en specialundervisningskonference i Salamanca i Spanien. Her deltog 92 lande samt en snes internationale organisationer. Resultatet af konferencen blev til Salamanca-erklæringen og handlingsprogrammet for specialundervisning. Erklæringen hentede sine visioner fra Menneskerettighedserklæringen fra 1948 og nåede frem til følgende mål; at alle børn har en grundlæggende ret til uddannelse og skal have mulighed for at opnå og opretholde et acceptabelt læringsniveau. I Danmark betød det, at regeringen fik nye mål, så eleverne i folkeskolen skal have en kvalificeret undervisning, der tager hensyn til de store elevforskelle i egenskaber og behov. ”Det enkelte barns muligheder og evner skal altså udvikles mest muligt .” Med Salamancaerklæringen var visionen om den inkluderende skole 'født'.
Hvordan går det så med inklusionen? Springer vi frem til 2008 og regionen Nordjylland, så tog Skole- og Kulturforvaltningen i Aalborg initiativ til et serviceeftersyn på ”Specialundervisning, -tilbud og skoler.” Dette har bl.a. betydet, at der i Aalborg er vedtaget en ”ny vej i forbindelse med visitation af elever med særlige behov.” Spørgsmålet er bare om en mere rummelig folkeskole vil betyde, at der vil være plads, så alle elever kan udvikle sig fagligt og socialt? Eller om det kan betyde, at der ikke vil blive tid til, at den enkelte elev bliver set og hørt i undervisningen? Til gruppen af elever med særlige behov, hører segmentet af elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Præcis denne gruppe vil studieproduktet her sætte mikroskopet på. Og dermed fremstår problemformuleringen herunder.

Metodeafsnit
Efter de indledende overvejelser og problemformuleringen, følger metodeafsnittet, der beskriver fremgangsmåden i studieproduktet. Vi skal møde Frederik – en elev med svære generelle indlæringsvanskeligheder, der efter år i et specialklasse-tilbud under Rebild kommune, skal inkluderes i en 8. klasse på en såkaldt normal skole i nabokommunen Mariager. Casen analyseres ved at se på hvilke tiltag teamet omkring Frederik kan iværksættes efter sommerferien 2014, når inklusionen realiseres. Derefter beskrives handleforslag omkring lærernes rolle, hvis vi ser på Frederiks problemer ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv . Casen er udarbejdet på baggrund af interview med teamet... Køb adgang for at læse mere

Specialpædagogik: Inklusion

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.