Sociale relationer i skolesammenhæng

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik, Matematik
  • Ingen givet
  • 12
  • 3272
  • PDF
  • Andet
  • 2016
  • 14-09-2017

Praktiksynopsis: Sociale relationer i skolesammenhæng

Synopsis der omhandler sociale relationer i skolesammenhæng med fokus på faget matematik.

Problemformulering
Hvordan kan man ved hjælp af undervisningsdifferentiering, tilrettelægge god undervisning der styrker de sociale kompetencer ved brug af faget matematik?

Forfatterens kommentar

Forbedring til opgaven: mere fokus på kritik af valgte teorier.

Indhold

• Indledning s.3
o Problemformulering s.3
• Metode s.4
• Teori s.4
o God undervisning samt undervisningsdifferentiering s.4
o Vygotskij s.5
o Piaget s.5
o Et konstruktivistisk læringssyn s.6
o Klafki s.6
• Præsentation af empiri s.7
o Undervisningsplan s.8
• Analyse og diskussion af empiri s.9
• Konklusion s.10
• Litteraturliste s.12
• Bilag s.13

Uddrag

Indledning
I rollen som lærer kan man møde elever med mange forskellige forudsætninger for at tilegne sig viden. Hver enkelt elev i en skoleklasse er individer, som har hver deres normsæt og værdier. Som lærer en det essentielt at kunne rumme alle typer af individer og bidrage til at skabe et trygt rum der kan rumme forskellighed. I vores praktikperiode på X skolen observerede vi en klasse der rummede mange forskellige individer, og det blev tydeliggjort for os, at undervisningsdifferentiering er et betydeligt vigtigt princip. Vi undrer os over hvad det er der gør, at det kan være så svært at nå ud til den brede skare af elever i en skoleklasse. Hvordan kan man sørge for at have den største del af klassen med? Hvordan kan man gøre sin undervisning interessant, så man ikke mister sine elever i selve læringsprocessen? Hvordan kan man styrke elevers sociale kompetencer? og hvorfor er det overhovedet vigtigt at den sociale del i en klasse skal fungere?
Vi har under praktikperioden prøvet at gøre brug af Cooperative Learning som er en undervisningsform der ved hjælp fra strukturerede samarbejdsprocesser skaber dynamik i et givent klasseværelse. Dette har været en hjælp til at understøtte vores fokus om relationskompetence under vores praktikperiode, samt give os selv et indblik i hvad vi mener god undervisning er.
Vores største fokus har ligget på hvordan man kan styrke elevers sociale kompetencer, da vi mener, at sociale færdigheder er en vigtig ting at besidde for at kunne samarbejde og hjælpe hinanden i en klasse. Endvidere kan det være godt for barnet at have det godt socialt i sin klasse, da barnet ofte føler tryghed og dermed kan have bedre mulighed for at rumme en læringsproces. Vi har ikke kun undervist på vores praktikskole, men også observeret, og det er blevet tydeliggjort for os, at det sociale ikke kan undgås i en funktionel skoleklasse. Det har været tydeligt, at de elever der kunne rumme klassen og de andre elever også var dem der arbejdede mest koncentreret i timerne, selvfølgelig med undtagelser.

Metode
For at anskueliggøre vores problemformulering vil vi tage udgangspunkt i 1,5 times filmet undervisning udført af os selv. Dette er vores understøttende empiri, og ligeledes vil der løbende bliver givet eksempler fra denne observation med overvejende relevans.
Da vi skal arbejde med læring har vi i opgaven valgt at fortolke og analysere med henblik på et konstruktivistisk læringssyn, da dette ligger vægt på selve læringsprocessen, frem for på den konkrete viden, der optages. Det handler altså om hvordan individet “opdager” viden, og hvordan eleven får mulighed for at konstruere sin læring gennem erfaringer.
Hertil bliver der først og fremmest taget fat i hvad god undervisning indebærer og endvidere undervisningsdifferentiering. Dernæst kommer vi ind på Vyotskij og hans teori om “zonen for nærmeste udvikling. Derefter tages der fat i Piaget med fokus på assimilation og akkommodation, som understøttelse til den konstruktivistiske tankegang og elevers kognitive erfaringer, da vi gerne vil se på hvordan det sociale kan være en støtte til læring. Endvidere tages der fat i Klafki og hans og hans dannelsesteori. Alt dette ses i sammenhæng med folkeskolens formål om, at skolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst... Køb adgang for at læse mere

Sociale relationer i skolesammenhæng

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.