Skriftlig eksamen i idræt på læreruddannelsen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 15
  • 3881
  • PDF
  • 2020
  • 30-06-2020

Eksamensopgave: Skriftlig eksamen i idræt på læreruddannelsen

Idrætseksamen om deltagelse og motivation.

Problemformulering
Hvordan kan vi som idrætsundervisere, igennem vores klasseledelse, skabe motivation til
deltagelse og læring, samt inklusion af den enkelte elev?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Læsevejledning 3
Empiri og teori 4
SPIF-rapport 11 4
Klasseledelse 4
Læringsmiljø (med særligt fokus på differentiering) 4
Motivation 5
Einar M. Skaalvik 5
Edward L. Deci og Richard M. Ryan 5
Inklusion 5
Analyse 6
Boldbasis og boldspil 6
Redskabsgymnastik og aktiviteter 8
Dans og udtryk 9
Konklusion 11
Praksisudvikling og perspektivering 12
Litteraturliste 14

Uddrag

Indledning
I faget idræt i folkeskolen skal eleverne undervises inden for forskellige områder, og eleverne vil have forskellige kompetencer indenfor hvert af disse områder. Igennem tidligere praktikker og arbejde som lærervikarer, har vi erfaret, at der i idrætsundervisningen kan være manglende deltagelse. Vi har som indskolingslærere et stort ansvar for at sætte rammerne for, hvordan elevernes idrætstid i skolen bliver, og vi bidrager her også til, hvordan deres motivation og deltagelse til idrætsfaglige aktiviteter videre vil være i deres liv. ”Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger (...)” (Emu.dk (2019)) Idræt er et fag, hvor elevernes motoriske niveau kommer særligt til syne, og nogle elever kan opleve dette som grænseoverskridende. Det er naturligt, at man ikke ønsker at gøre noget foran andre, som man ikke er god til, af frygt for at blive udstillet. Det er derfor vigtigt, at vi som idrætslærere forsøger at skabe et trygt læringsrum for eleverne, hvor trygheden til læring og til at fejle er acceptabel.

Da vi begge har oplevet problematikken ift. deltagelse og motivation fra eleverne, har dette ført til en undren om, hvad der kan have en fremmende effekt på netop samme.

Læsevejledning
Denne opgave består af fem afsnit. I første afsnit bliver vores valgte empiri og teori præsenteret. Anvendt empiri er her SPIF-11, derudover er teori indenfor områderne motivation, klasseledelse og inklusion anvendt. I analyseafsnittet vil empiri og teori anvendes til at analysere valgte discipliner fra praksisprogrammet i hvert af de tre idrætsfaglige områder: boldbasis og boldspil, redskabsgymnastik og dans og udtryk.
I vores konklusion vil vi forsøge at besvare opgavens problemformulering ud fra den forestående analyse, dernæst vil vi i perspektiveringen forsøge at tage udgangspunkt i en anden form for undervisning end hvad denne opgave behandler. Afslutningsvis vil vi i praksisudvikling inddrage nye perspektiver, som skal lede op til et oplæg til den mundtlige del af prøven.

Afgrænsning: Vi har i denne opgave valgt at omtale elever med udfordringer indenfor idrætsfaget som “idrætsusikre”, dette er også betegnelsen der anvendes i SPIF (Munk, M. & Von Seelen, J.
(2012))... Køb adgang for at læse mere

Skriftlig eksamen i idræt på læreruddannelsen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.