Relationskompetence og klasseledelse | PL prøve

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 33
  • 13076
  • PDF
  • Læreruddannelsen Roskilde
  • 2019
  • 25-09-2019

Kompetencemålsprøve: Relationskompetence og klasseledelse | PL prøve

PL prøve i Elevens læring og udvikling, Almen undervisningskompetence og
Specialpædagogik om relationskompetence og klasseledelse.

Problemformulering
Hvordan kan man som lærer indtænke relationskompetence og klasseledelse som en integreret del af den didaktiske refleksion i arbejdet med elever i indlæringsvanskeligheder og dermed skabe et læringsmiljø, der tilgodeser hele klassens trivsel og udvikling og samtidig medtænker behovet for ro i undervisningen?

Forfatterens kommentar

I jeres indledning får man indtryk af, at specialpædagogik som kompetenceområde er overvejende. Det er også ok, at de tre områder ikke vægtes helt ligeligt, men jeg vil anbefale jer at overveje hvordan de to andre kompetenceområder kan træde tydeligere frem. Ligeledes skal I være opmærksomme på, at formuleringen i kravene til PL-opgaven nu er, at der ikke skal indgå en case men et didaktisk nærbillede. Begrundelsen er meget kort skitseret, at man i mange PL-opgaver har set netop specialpædagogisk vægtede opgaver. Gå ind i informationsmaterialet på Fronter og læs jer ind på, hvad et didaktisk nærbillede er. I kan også bruge bogen Effektiv undervisning, hvor hvert kapitel indledes med et didaktisk nærbillede.

Indhold

1.0 Indledning 3
2.0 Uddybende information om skolen 4
3.0 Problemformulering 4
4.0 Læsevejledning 4
5.0 Teori og begrebspræsentation 6
6.0 Undervisningsforløb 13
6.1 Didaktiske overvejelser 13
6.2 Undervisningsplan 14
6.3 Beskrivelse af det didaktiske nærbillede 16
7.0 Analyse og diskussion 17
De fysiske betingelser 19
Det sociale samspil 20
Opgaveløsning 20
8.0 Handleplaner og forandringsperspektiver 26
9.0 Konklusion 29
10 Litteraturliste 32

Uddrag

1.0 Indledning
Som inklusionsloven fra 2012 foreskriver det, skal folkeskolen være for alle. Derfor er flere børn nu henvist til den almindelige undervisning, frem for til specialtilbud. Vi som lærere skal medvirke til, at eleverne rustes til dels at blive demokratiske medborgere, dels til at være medborgere i et samfund, der består af mange forskellige mennesker. Denne del af arbejdet forudsætter, at vi som lærere formår at tilrettelægge en undervisning, der skaber et inkluderende læringsmiljø, som danner eleverne til at blive rummelige klassekammerater og medborgere. Dette skaber udfordringer både i forhold til lærerens arbejde og elevernes relationskompetencer. Det vil sige, at man som udgangspunkt ikke kan nøjes med at have fokus på et enkelt individ ej heller kun det faglige, men i stedet må tage udgangspunkt i de sociale samspil og de forskellige strukturer, der er i klassen, og som eleverne har med hjemmefra. Som lærer er det væsentligt, at man udvikler et overblik over, hvilke behov klassen har for undervisningsdifferentiering.

Som lærer møder man elever, der på mange måder har det svært og derved oplever en dagligdag fyldt med konflikter. De trives ikke i skolen, har svært ved at leve op til skolens krav og opnår kun et ringe udbytte af deres skolegang, fagligt såvel som socialt, samtidig med at de forstyrrer undervisningen for de andre elever i klassen. Folkeskolereformens overordnede formål er at løfte det faglige niveau i den danske folkeskole. Reformen bygger på en aftale mellem flere partier i folketinget og i denne aftale er det blandt andet anført: ​“at der i dag er for meget uro i skolen, hvilket udpeges som et problem, idet et godt undervisnings- og arbejdsmiljø er en forudsætning for, at folkeskolens formål kan indfries”​ “Rapport om Ro og klasseledelse” (Rambøll, 2014, s. 4). Forskellig forskning på området tyder på, at lærerens viden om og kompetencer i klasseledelse er helt centrale når der skal forebygges i uro i undervisningen. Det er derfor vigtigt, at fagprofessionelle på skolerne har de fornødne kompetencer til at organisere og lede klasserummet. Målet er at sikre trivsel, inklusion og et godt læringsmiljø; og på længere sigt også at sikre et positivt læringsudbytte for eleverne “Rapport om Ro og klasseledelse”
(Rambøll, 2014, s. 5).
Indlæringsvanskeligheder kan være ødelæggende for barnet og dets trivsel i skolen. Ofte går det ud over barnets selvtillid og selvværd, og følelser som “jeg dur ikke” og “jeg kan ikke finde ud af det” forstærkes, efterhånden som oplevelserne af fiasko tager til. Indlærings- og koncentrationsbesvær kan have andre årsager end diagnoser. Det er derfor meget vigtigt, at man som lærer ikke har et ensidigt fokus på elevernes situation. Med dette taget i betragtning, vil vi i vores opgave have fokus på lærerens handlemuligheder for at skabe en undervisning, der er målrettet hele klassen, både de fagligt stærke og elever i indlæringsvanskeligheder. En undervisning som både skaber læring og trivsel... Køb adgang for at læse mere

Relationskompetence og klasseledelse | PL prøve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.