Relationsarbejde og klasseledelse i danskundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Praktik (Dansk 4. - 10. klassetrin)
 • Godkendt
 • 26
 • 7019
 • PDF
 • Læreruddannelsen Odense
 • 2015
 • 08-12-2015

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 2: Relationsarbejde og klasseledelse i danskundervisningen

Her finder du en praktikopgave, hvor vi arbejdede med motivationen af stille elever i danskundervisningen.

Problemformulering
Hvordan kan vi motivere eleverne til at være mere aktivt deltagende i danskundervisningen ved at medtænke klasseledelse og relationsarbejde i et danskfagligt didaktisk design?

Opgaven tager udgangspunkt i bl.a. Vygotskys teorier.

Underviserens kommentar

Rigtig fin opgave, der indeholder både teori til relationsarbejde, klasseledelse og didaktik.

Indhold

Problemstilling 1
Problemformulering 2
Teori 2
Kort beskrivelse 2
Begrebsafklaring 2
Kognitiv skemateori & ligevægtsprincippet 3
Spejlende selvobjekter 3
Sammenfatning og begrundelse 5
Undersøgelsesdesign 5
Metode 6
Analyse af empirien 7
Analyse af den kvantitative del af empirien (spørgeskema) 7
Analyse af den kvalitative del af empirien (interview) 8
Konklusion 13
Perspektivering 15
Referenceliste 17
Bilag 18
Bilag 1: Kvantitativ analyse 18
Bilag 2: Kvalitativ analyse 23

Uddrag

Problemstilling
Under vores første praktikophold i 7.b. på X skole oplevede vi, at der var enormt svingende deltagelse generelt. I vores undervisningsfag – dansk – var en gruppe af elevernes engagement langt fra tilfredsstillende. De elever der umiddelbart viste aktiv deltagelse, syntes at være markant stærkere rent fagligt, end de elever hvis deltagelse var ringe. Ved at tænke differentiering mere ind i vores undervisningsforløb, håbede vi på at få de elever, hvis deltagelse var ringe, til at være mere aktive i timerne. F.eks. forsøgte vi ved valget af undervisningsmateriale at imødekomme elevernes livsverden mest muligt i håb om at få eleverne med ringe deltagelse til at være mere aktive. Ligeledes forsøgte vi at opbygge gode relationer til disse elever ved empatisk relationsarbejde i form af perspektivskift, engagement og anerkendelse. Disse interventioner havde desværre næsten ingen eller meget lav effekt.

Teori
Kort beskrivelse
Selve teorifundamentet vi har valgt, vores undersøgelsesdesign skal tage afsæt i, er en sammenfletning af både det psykologiske, pædagogiske og didaktiske felt. Hvad angår psykologien har vi valgt at fokusere på udvalgte begreber indenfor kognitiv psykologi, samt socialkonstruktivisme i forhold til lærer-elev-relation. Indenfor det pædagogiske felt er der mest af alt tale om klasseledelse samt klasseledelsestyper. Ydermere hvordan udvalgte teorier indenfor det psykologiske felt indvirker på de pædagogiske overvejelser i forhold til klasseledelse og tilrettelæggelse af aktivitetstyper. Det skal dog påpeges, at det er det psykologiske felts teori, samt vores empiri, der vil danne grobund for vores pædagogisk-didaktiske overvejelser, som knytter sig til danskfaget, da dette virker mest hensigtsmæssigt i forhold til samspillet mellem disse... Køb adgang for at læse mere

Relationsarbejde og klasseledelse i danskundervisningen

[1]
Bedømmelser
 • 23-01-2017
  Skrevet af Lærerstuderende på 2. år
  ...................................................... god inspiration