Redidaktisering af læremiddel

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Dansk som andetsprog, Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed), Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 15
  • 4370
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2020
  • 02-03-2021

Undervisningsplan, Undervisningsforløb, Kompetencemålsprøve: Redidaktisering af læremiddel

KMP fra dansk som andetsprog/UTE om redidaktisering af læremiddel.

Problemformulering
Hvordan kan man som dansklærer redidaktisere læremidlet fandango 4, så de tosprogede elever får bedre mulighed for at udvikle deres sproglige kompetencer og hvordan kan sproget understøtte med at udvikle elevernes læseforståelse?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Teori med fokus på analysebegreber:
Hverdagssprog til skolesprog 3/4
Makro- og mikrostilladsering 4/5 samtale i undervisning 5
Læseforståelse 5/6
Læseforståelsesstrategier 6/7
Seks parametre 7/8
Analyse af læremiddel:
Valg af læremiddel – Fandango 4. 8/9
Tilgængelighed, progression, differentiering 8/9
Lærerstøtte, sammenhæng og legitimitet 10 redidaktisering: 10
Undervisningsplan 11/12
før aktivitet
Under aktivitet
Efter aktivitet
konklusion 13
Litteraturliste 14
Bilag 15/16

Uddrag

Indledning
“Faget dansk som andetsprog skal gøre eleverne bevidste om sprog og sprogtilegnelse med henblik på en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole og samfund samt forberede til videre uddannelse.”
(EMU.dk)
Som lærer skal man altid være opmærksom på, at alle elever i et klasselokale ikke er ens og at alle elever har forskellige modersmål. Vi kan næppe træde ind i et klasselokale og forvente, at enhver elev har samme behov og derfor er det vigtigt som dansklærer at gøre sig nogle overvejelser over undervisningsaktiviteter, som tilgodeser alle elever i et klasselokale. Vi kan ikke komme udenom at møde elever med anden modersprog, som skal til at lærer sproget dansk og derfor kan det være udfordrende at tilrettelægge en undervisning hvor alle elever bliver tilgodeset. Hos tosprogede elever er sproget enormt vigtigt, da det dækker ind over elevens udvikling, læring og trivsel i skolegangen. Det er vigtigt for eleven at socialisere sig, og for at eleven kan indgå i sociale samspil med andre elever, kræver det at elevens sproglige kompetence hermed er udviklet. (Talebiksen.dk) Formålet er, at inkludere alle elever i undervisningen, derfor er det vigtigt, at indholdet har en afgørende betydning for lærerens videreformidling af opgaven. Min plan i denne opgave er, at undersøge nærmere på tosprogede elevers udfordring med både sproget og læseforståelse. Jeg vil efterfølgende lave en læremiddelanalyse af grundbogen Fandango i 4 klasse.

---

Valg af læremiddel
Jeg har valgt at arbejde med læremidlet “ Fandango 4” af Trine May og Susanne Arne-Hansener som er udgivet i 2011. Det er en grundbog i mellemtrinnet i faget dansk som jeg tager udgangspunkt i hvor jeg sideløbende vil arbejde med lærervejledningen som høre med til grundbogen. Læremidlet anses som en understøttelse til elevernes udvikling og kompetente i skrivning og læsning samt mundtlighed. Lærervejledningen understøtter læreren fagligt og pædagogisk, der medfølger side vejledning med ideer og kommentar til arbejdet med teksterne og ...

---

Analyse af læremiddel - Fandango 4.
Jeg nu analysere læremidlet Fandango 4 ved at gøre brug af de seks parametre.
Tilgængelighed, progression og differentiering:
Jeg vil nu komme lidt ind på læremidlets udtryk. Grundbogen er opdelt i 10 kapitler og hvert kapitel har et fokuspunkt.. Der er sammenhæng mellem kapitlerne i grundbogen og i hvert kapitel bliver eleverne i første omgang præsenteret for personkarakteristik, derefter miljø, komposition, virkemidler, fortællere og synsvinkler osv. Kapitlerne er opbygget således, at det er overskueligt og genkendeligt for eleverne. Dette kan ses på (bilag 1) (Knudsen & Wulff 2017, s. 245) Jeg har valgt... Køb adgang for at læse mere

Redidaktisering af læremiddel

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.