Professionsfagligopgave om motivation i tysk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Tysk
  • Godkendt
  • 27
  • 6529
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2013
  • 21-03-2014

Studieprodukt, Undervisningsforløb: Professionsfagligopgave om motivation i tysk

Professionsfagligopgave i tysk om elevers motivation i tysk og til at tale tysk.

Problemformulering
Hvorfor bør jeg inddrage den praktisk-musiske dimension i tyskundervisningen og hvordan kan jeg motivere eleverne til at tale mere tysk?

Opgaven beror på hvordan man ved at inddrage film i tyskundervisningen kan motivere eleverne til at tale mere tysk - der er ligeledes et undervisningsforløb som er afprøvet på en 8. klasse samt et spørgeskema

Filmen "Westwind" er brugt som "tekst".

Underviserens kommentar

Flot og gode refleksioner omkring undervisning
Spørgeskema skulle have været mere målrettet

Forfatterens kommentar

Udarbejde et mere specifikt spørgeskema og ligeledes interviewe eleverne , da det er begrænset hvad de svarer udover de kryds de sætter

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Metode 3
Afgrænsning 4
Haderslev Realskole 4
8.C 4
Teori 4
Faghæfte 47 – elevens alsidige udvikling 4
Praktisk musisk dimension i faget tysk 4
Motivation 5
Veldoseret fremmedhed 6
Brug af billeder i undervisningen 6
Undervisningsforløb 6
Analyse og undersøgelsesafsnit 7
Valg af empiri: 7
Overvejelser vedrørende spørgeskema 7
Elevernes svar 7
Overvejelser vedrørende mundlig/skriftlig feedback fra elev-elev 8
Observation 8
Undervisningspraksis 8
Før vi ser filmen 9
Mens vil ser filmen Westwind 9
Første filmsekvens 9
Efter første afsnit af filmen 10
Pixton – elevernes historier laves til tegneserier 10
Konklusion 11
Perspektivering 12
Litteraturliste 15

Uddrag

Indledning
I den seneste tid har det ikke været muligt at åbne en avis eller tænde for nyhederne uden at blive bombarderet med holdninger til faget tysk.
”Jeg mener ikke, at det er folkeskolen, der er udfordringen. Det er derimod, at vi får flere motiveret for at vælge faget på ungdomsuddannelserne. Vi kan altså ikke tvinge unge til at vælge forskellige fremmedsprog i gymnasiet. Det er motivationen, der gør udslaget for elevernes valg.” (JV, s. 5)
Ovenstående udtalelse kommer fra undervisningsminister Christine Antorini i forbindelse med regeringens udspil om ikke at indføre tidligere undervisning i tysk i folkeskolen og hermed hævder hun, at det er elevernes motivation, som er afgørende for om de vælger sproget på ungdomsuddannelserne.

Som modsvar hertil svarer formanden for Tysklærerforeningen, Flemming Nygaard, at ”det er i folkeskolen, at kimen lægges for den motivation, der skal fremme elevernes senere valg i gymnasiet (JV, s. 8)

”Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken for derved at fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne får tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling.”(FM, s. 3)
Med ovennævnte citat fra Fælles Mål for faget tysk samt hhv. undervisningsministerens og formanden for Tysklærerforeningens udtalelser, forstår jeg, at jeg som underviser skal tilrettelægge en undervisning som kan motivere og skabe oplevelser for eleverne således at de bliver motiverede til at beskæftige sig med tysk både i og udenfor skolens virke. Dette leder mig frem til min problemformulering.

Metode
For at belyse min problemformulering, vil jeg først give en kort beskrivelse af xxxxxxxx som skole samt klassen – 8.C. Herefter følger et teoretisk afsnit, hvor jeg vil begynde med en kort redegørelse for nogle overordnede pædagogiske og didaktiske begreber, før jeg tager hul på at klargøre, hvad den praktisk-musiske dimension teoretisk set handler om. Jeg vil sammenholde teorien med min undervisningspraksis og herunder komme med eksempler fra min praktik. I min forberedelse af undervisningen har jeg arbejdet ud fra den didaktiske relationsmodel .
Afgrænsning
For at afgrænse min opgave har jeg valgt udelukkende at inddrage undervisningsforløbet i om billeder fra filmen Westwind samt elevernes egen produktion af billeder... Køb adgang for at læse mere

Professionsfagligopgave om motivation i tysk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.