Procesorienteret skrivning og tosprogede elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 9
  • 2121
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2003
  • 26-01-2012

Eksamensopgave: Procesorienteret skrivning og tosprogede elever

Indledning
Skriftsproget er en væsentlig del af vores hverdag, og det er derfor vigtigt, at eleverne i folkeskolen tilegner sig viden om og færdigheder i det skriftlige sprog. I dag har vi mange tosprogede elever i folkeskolen, og derfor er det vigtigt at tilgodese disse elever, så de på lige fod med dansksprogede elever kan klare sig både i og uden for skolen samt senere i uddannelsesforløbet. Vi har valgt, at beskæftige os med procesorienteret skrivning, da vi mener, at denne metode har nogle kvalificerede overvejelser, der kan bruges i danskundervisningen, hvor eleverne har forskellige forudsætninger for det danske sprog.
Med udgangspunkt i den procesorienterede skrivning vil vi først definere begrebet procesorienteret skrivning og se på de pædagogiske baggrunde, for at vælge dette i danskundervisningen med to-sprogede elever. Herudover vil vi inddrage begrebet kommunikativ kompetence samt intersprog, for herunder at diskutere fordele og ulemper ved brugen af procesorienteret skrivning i forhold til to-sprogede elever.

Indhold

Indledning
Procesorienteret skrivning
Kommunikativ kompetence
Skriveprocessens faser
Procesorienteret skrivning i forhold til tosprogede elever
Fordele og ulemper i forhold til procesorienteret skrivning
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Procesorienteret skrivning
Grundlaget for procesorienteret skrivning kan spores i reformpædagogikken, der har sit udgangs-punkt i Rousseau. Sammenholdes procesorienteret skrivning med grundprincipperne i den reform-pædagogiske tankegang, er det i begge tilfælde barnets egne aktiviteter og ressourcer, der er i Fokus. 1
”Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre.”2
Sammenholdes dette citat fra Klare Mål i dansk, med responsen i den procesorienterede skrivepæ-dagogik, er det netop samspillet med andre omkring ens tekst, der er det centrale i processen. Det er vigtigt, at man i dialogen med andre får reaktioner på og forslag til teksten, mens den er under udar-bejdelse. Herved kan man hele tiden kan ændre sit arbejde undervejs i forløbet. Dette er ikke tilfæl-det i den produktorienterede skrivepædagogik, som var fremherskende før udbredelsen af den pro-cesorienterede skrivepædagogik. I den produktorienterede skrivepædagogik får man ikke synlig-gjort de forskellige faser der ligger bag vellykkede tekster.3
I procesorienteret skrivepædagogik er skrivning en arbejdsproces opdelt i faser fra ide til færdigt... Køb adgang for at læse mere

Procesorienteret skrivning og tosprogede elever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.