Praktisk arbejde i Natur/Teknik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Natur/teknik)
  • Godkendt
  • 33
  • 11312
  • PDF
  • Odense Seminarium
  • 2011
  • 04-01-2013

Praktisk arbejde i Natur/Teknik

Bachelor i Natur/teknik

Problemformulering

”Hvad er væsentligt i lærerens didaktiske planlægning af praktisk arbejde i natur/teknik-undervisningen, således at man kan sikre, at der bliver skabt base for, at der kan finder en læring sted hos eleverne. "

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 4
Læsevejledning 4
Teori 5
Fra Undervisningsministeriet 5
Fagsyn 6
Jean Piaget 7
Lev S. Vygotsky 7
John Dewey 8
Hilbert Meyer 9
Robin Millar 9
Empiri 11
Undersøgelsesdesignet 11
LUNT undersøgelsen 12
Pædagogisk hverdagsbeskrivelse 14
Analyse 16
Analyse af pædagogisk hverdagsbeskrivelse 16
Deldiskussion 21
Diskussion med inddragelse af resultater fra LUNT-undersøgelsen 22
Aktiviteterne 23
Elevindflydelse 24
Evaluering 25
Målene 26
Konklusion 28
Litteraturliste 31
Bilag 1 33

Uddrag

Indledning

Natur/teknik som fag blev indført i folkeskoleloven i 1994. Faget blev indført i stedet for biologi og geografi, der lå på 3.-6. klassetrin. Som begrundelse for dette blev der bl.a. udtalt at ”(…)Faget skal rumme elementer af såvel biologi som geografi og fysik/kemi, men skal også kendes på sine særlige eksperimenterende og udforskende arbejdsformer.(…)”1. N/T2-undervisningen er fordelt så eleverne i 1. og 2. klasse har 30 klokketimer årligt, og i 3.-6. klasse har de 60 klokketimer pr. år.

N/T-undervisningen bærer præg af at være et fag, hvor eleverne kan tilegne sig viden og læring, bl.a. gennem praktisk eksperimenterende arbejde. Eleverne arbejder med undervisningsmaterialet på en sådan måde, at de kan opleve nye eller anderledes sammenhænge, udfordre sig selv og indholdet, samt stille sig kritisk over for indholdet af undervisningen og afprøve forskellige teser. Dette kan også beskrives med udgangspunkt i konstruktivismen, der tit nævnes som en af hovedtankerne bag de naturvidenskabelige fag: ”(…)alle mennesker konstruerer mentale modeller af deres sociale og fysiske virkelighed. Man skal således ikke forvente at kunne overføre viden, begreber og lovmæssigheder til elever i skolen - de konstruerer dem selv.”3

Det, at eleverne selv skal konstruere deres egen viden, skaber store udfordringer for mig som lærer. Undervisningen skal tilrettelægges så den overholder retningslinjerne fra Fælles Mål. Den skal kunne fange og sikre læring hos alle elever i den rummelige folkeskole. Læringen skal eleverne kunne arbejde videre med i forhold til undervisningens fremtidige indhold. I min praktik mødte jeg nogle udfordringer ved ovenstående.

Ideen til min bachelor kom sig af de oplevelser, jeg har haft Med N/T-undervisningen i mine praktikker. Jeg har gentagne gange oplevet, at det er et udfordrende fag at undervise i. N/T lægger op til, at eleverne selv skal arbejde praktisk og eksperimentere, for derved at skabe undring og grobund for ny læring, med læreren i front som vejleder. Det har været svært at praktisere en undervisning, hvor jeg samtidig med at skulle holde det fag-faglige indhold for øje, skulle opfordre og støtte eleverne til selv at undersøge og finde løsninger på problemer og udfordringer. I sidste ende skulle det gerne resultere i en både fagligt- og socialt stærkere elev, der kan leve op til de krav som Fælles Mål og Folkeskolens formål stiller.

I praktikken tog jeg udgangspunkt i forløbet omkring sæbebobler fra www.naturfagsdiplom.dk. Det virkede som et læremiddel, som man kunne gå på internettet og finde, printe og så nærmest tage det i hånden og anvende det direkte i undervise. I min praktikgruppe fandt vi dette koncept tiltalende, men var også forundrede over, hvordan det er muligt, når vi selv har erfaret, hvor meget arbejde, der ligger bag en undervisningsplan. Vi fandt dog også hurtigt ud af, at undervisningsmaterialet ikke var så ligetil anvendeligt, som vi havde troet. Til at starte med forsøgte vi, så vidt muligt, at holde os udelukkende til materialet fra hjemmesiden, for at se, hvordan det gik. Der gik dog ikke længe, før vi måtte tage undervisningen op til revurdering og ændre i planerne, da eleverne hurtigt mistede interessen og blev urolige. Selvom vi lavede ændringer i forløbet, virkede undervisningen stadig ustruktureret og urolig. Da vi bagefter evaluerede med eleverne, gav de i deres besvarelser udtryk for, ikke at have lært noget nyt. En sagde bl.a. at de ”Nu kunne lave nogle store sæbebobler, men det kunne de altså også godt før!”. Desuden gik det bagefter op for mig, at den fag-faglige del nærmest havde været ikkeeksisterende i undervisningen. Vi undrede os over, hvad der lå til grund for denne urolige undervisning, hvor eleverne ikke følte de lærte noget nyt. I min opgave vil jeg derfor undersøge, hvad det er vigtigt at medtage i sine planlægning- og udførselsovervejelser af undervisningen i N/T. Dette leder mig frem til min problemformulering... Køb adgang for at læse mere

Praktisk arbejde i Natur/Teknik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.