Hilbert Meyer og John Hattie | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 11
  • 2346
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2015
  • 28-05-2015

Hilbert Meyer og John Hattie | Praktikopgave

Praktikopgave udarbejdet i forbindelse med afsluttende eksamen på praktikniveau 1.

Synopsen indeholder en problemformulering med udgangspunkt i praktik, redegørelse og analyse af teori, konklusion på problemformulering i forhold til analyse, samt praksis udvikling.

Der er indraget teori fra Hilbert Meyer og John Hattie.

Problemformulering

Men hvorfor snakker alle om, hvor vigtigt der er med tydelige og klare mål for undervisningen, hvis eleverne sagtens kan arbejde uden at vide hvilke krav det bliver sat til dem?

Er det muligt at se en forskel i udbyttet af undervisningen i de lektioner, hvor eleverne bliver præsenteret for tydelige mål, og de lektioner hvor de ikke gør?

Hvilken effekt har målstyret læring egentlig? Det er blandt andet dette jeg vil forsøge at besvare i min synopsis gennem problemformuleringen:

Hvilken betydning har klare og tydelig mål for elevernes udbytte af undervisningen?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metodeafsnit 3
Præsentation af teori 3
Analyse af empiri 4
Konklusion 7
Praksisudvikling 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning
Jeg har gennem min praktik på K. Skole, i samarbejde med min praktikgruppe, skulle planlæg-ge, afvikle og evaluere undervisning i matematik i 3. og 4. klasse. Begge klasser var fyldt med søde og nysgerrige elever, med gode relationer og respekt for lærerens klasseledelse. Jeg behøvede derfor ikke at lægge den store vægt på relationer og klasseledelse, og jeg valgte i stedet at have mit fokus på didaktikken.

Jeg fandt hurtigt ud af, at min planlægning af undervisningen manglede et essentielt element, nemlig mål. Jeg opdagede at de manglende mål, havde en indvirkning på eleverne, da de fik noget helt andet ud af undervisningen end der var planlagt. Jeg begyndte derfor at inkorpore-re mål i undervisningen. Både mål fra Forenklede Fælles Mål, samt tydelige læringsmål for eleverne.

Eleverne var meget glade for at lærer, og de var arbejdssomme og motiverede til trods for manglen på mål. Men da jeg tilføjede mål til undervisningen virkede det som om, at de for-stod langt bedre hvad der skulle læres. Jeg besluttede på dette grundlag at ville undersøge mere omkring målstyret læring og dets påvirkning på eleverne læring.

Metodeafsnit
For at kunne besvare min problemformulering, har jeg, imens jeg har været i praktik, foretaget en dataindsamling. Da jeg i løbet af praktikken endnu ikke var klar over hvilke kompetencemål inden for praktikniveau 1 jeg ville beskæftige mig med, og derfor heller ikke vidste hvordan min problemformulering skulle lyde, valgte jeg at indsamle min data meget bredt. Jeg har optaget en lang række video af mig selv som underviser, så jeg kan se dem igennem flere gange, og derved reflektere over min egen undervisning og ageren.

Jeg har derudover udfyldt en refleksionslogbog i løbet af mine fire uger i praktik. (Refleksionslogbogen kan findes som bilag A) Heri kan jeg læse om tanker og refleksioner i forbindelse med planligning og afvikling af undervisningen, samt se hvilke tiltag jeg har gjort for at forbedre undervisningen.

Ulemperne ved min metode til at indsamle data, er at jeg ikke har nogle dybdegående undersøgelse, spørgeskemaer, refleksioner fra eleverne og lignende. Jeg har kun mine videooptagelse, min refleksionslogbog, og hvad jeg eller kan erindre fra praktikken.

Min empiri vil jeg senere hen i min synopsis analysere ud fra to teorier af Hilbert Meyer og John Hattie. Herefter vil jeg forsøge at komme med en konklusion på min problemformulering, og til sidst vil jeg komme forslag til hvordan jeg kan tage mine undersøgelser med videre og udvikle mig selv rent praktisk... Køb adgang for at læse mere

Hilbert Meyer og John Hattie | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.