Cooperative Learning | Team og teamdannelse | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 24
  • 6087
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2016
  • 30-11-2017

Praktikopgave niveau 1: Cooperative Learning | Team og teamdannelse | Praktikopgave

Praktikrapport om Cooperative Learning fra 1. praktikperiode (observationsperiode).

Problemformulering
Hvordan kan vi som lærere få aktiveret de passive elever i en forholdsvis stille, men harmonisk klasse når vi anvender dele af teorien om Cooperative Learning i vores undervisning?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Metodeafsnit 3
Afgrænsning 3
Præsentation af teorier 4
Præsentation af empiri 6
Klassen 6
Klasseledelse 7
Relation 8
Didaktik 9
Analyse af empiri 10
Udfordringer omkring CL 15
Aktivering af de passive elever 17
Konklusion 19
Litteraturliste 20
Bilag 1 21
Grundprincipper i CL 21
Bilag 2 23
Lektionsplan 23
Disposition for fremlæggelse 24

Uddrag

Metodeafsnit

For at besvare vores problemstilling vil vi tage udgangspunkt i de observationer vi har gjort os i praktikperioden.
Vi vil før vores analyse præsentere vores teori, empiri og den klasse vi har været praktikanter for.
Vi vil i vores analyse anvende dele fra teorien Cooperative Learning (CL) og for at indskrænke os, vil vi udvælge CL grundprincip nr. 5., team og teamdannelse, som vi vurderer er mest relevant for det emne vi har valgt at belyse i vores opgave. Selvom vi har udvalgt et enkelt princip, forbeholder vi os retten til at henvise til andre grundprincipper indenfor CL, hvis vi finder det relevant for opgaven. Derudover vil vi bruge dele af Dysthes bog ”Det Flerstemmige Klasserum”, nærmere bestemt, teorierne om høj værdsætning af elevsvar og det dialogiske klasserum.
Til sidst vil vi diskutere om udbyttet af undervisningen med CL har været større end de udfordringer vi er stødt på i forløbet og dernæst konkludere på vores analyse af empirien.

Afgrænsning

I vores praktikperiode har vi haft mange situationer, som vi ville have med i vores opgave, men grundet praktikkens længde og situationernes omfang, har vi valgt at afgrænse os til et enkelt område inden for henholdsvis: Klasseledelse, relation og didaktik. Vi mener ikke at vi kan lave en fuldkommen analyse hvis vi udelukker et af de tre punkter, da de fungerer som en treenighed i undervisningen.

Præsentation af teorier

Vi vil benytte os af to teorier fra Olga Dysthes bog “Det flerstemmige klasserum”; 'Det dialogiske klasserum' og 'Høj værdsætning af elevsvar'.
Dysthe beskriver det dialogiske klasserum hvor der er fokus på at inddrage eleverne i undervisningen (Dysthe, 1997, s. 217). Hun tager udgangspunkt i, at en monologisk undervisning ikke lever op til de krav, vi stiller til eleverne i dag. Hun mener i stedet at man ud fra nogle parametre, så som autentiske spørgsmål og udnyttelse af elevsvar, kan motivere eleverne til at blive mere involveret i undervisningen.
Dysthe udpeger høj værdsætning af elevsvar som en nødvendighed i hendes bog “Det Flerstemmige Klasserum” (Dysthe, 1997, s. 228). Hvis eleven føler at deres input bliver værdsat, bliver det automatisk mere attraktivt at deltage i undervisningen, da de ønsker... Køb adgang for at læse mere

Cooperative Learning | Team og teamdannelse | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.