Praktikopgave om stilladsering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik (Idræt)
  • Godkendt
  • 16
  • 132
  • PDF
  • 2019
  • 23-05-2019

Praktikopgave niveau 2: Praktikopgave om stilladsering

Problemformulering
Hvordan kan vi som undervisere ud fra begrebet stilladsering, strukturere aktioner,
som på forskellige vis har til hensigt at styrke dette?

Indhold

Indledning 2
Metode 3
Aktionslæring 3
Videoobservation 4
Begrebsafklaring 5
Stilladsering: 5
Undervisningsdifferentiering: 5
Hillerød modellen: 6
Legitim perifer deltagelse: 7
Problemstilling i 3. klasse 7
Præsentation af problemstilling: 7
Beskrivelse af aktion 1: 8
Resultat samt analyse af aktion 1: 8
Problemstilling i 7. klasse 10
Præsentation af problemstilling 10
Beskrivelse af aktion 1: 10
Beskrivelse af aktion 2: 10
Resultat samt analyse af aktion 1 og 2: 11
Problemstilling i 8. klasse 12
Præsentation af problemstilling: 12
Beskrivelse af aktion 1: 13
Resultat samt analyse af aktionen: 13
Konklusion: 15
Litteraturliste 16

Uddrag

Indledning
I forbindelse med vores praktikforløb på X skole i Vanløse, stod vi som praktikgruppe overfor forskellige udfordringer. Vi havde på forhånd gjort os tanker samt ytret vores forforståelser til hinanden, om hvordan et forløb med idræt i udskolingen kunne udspille sig, og om hvilke problemstillinger, der kunne opstå i mødet med disse. X skolen har udformet deres praksis således, at man som underviser ikke er forpligtet til at undervise i sin aldersspecialisering, men at dette er blandet med både ind- og udskoling. Vi havde derfor mulighed for at udvælge forskellige problemstillinger på tværs af årgangene, som vi i arbejdet fandt relevante samt udfordrende.
Fagformålene for idrætsfaget i folkeskolen siger: Eleverne skal gennem alsidig idrætspraksis have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt.. (EMU,
[uå]). Vi vil i opgaven give vores bud på hvordan udvalgte aktioner kan styrke stilladseringen af eleverne, så disse har bedre forudsætninger for udvikling af deres alsidige idræts kompetencer. Vores aktioners hovedtema tager udgangspunkt i
Wood, Bruner & Ross' funktioner om stilladseringsprocessen. Endvidere vil vi inddrage hillerød modellen, synlige læringsmål samt Wenger & Laves teori om legitim perifer deltagelse, til at skitsere hvordan ovennævnte funktioner kan inddrages på forskellig vis.

Metode
Aktionslæring
Omdrejningspunktet for vores praktikforløb på X skole har været aktionslæring. Formålet med dette er at udvikle, undersøge samt at eksperimentere med udvalgte problemstillinger fra vores praksis. Aktionslæring bliver af Videnscentret KLEO defineret som: “(...) en metode, hvor praktikere samarbejder om at igangsætte eksperimenter i praksis med henblik på at blive klogere på praksis og at udvikle den.”
(Canger & Kaas 2016, s. 279). Aktionslæring tager altså udgangspunkt i den konkrete praksis. Som undervisere, skal vi gennem undersøgelse, empiri samt refleksion og samtale bruge dette til at udvikle vores praksis til et mere hensigtsmæssigt læringsmiljø (Canger & Kaas, 2016, s. 279-280). I arbejdet med aktionslæring i komplekse pædagogiske sammenhænge, er det vigtigt at være opmærksom på faktorer, som kan bidrage til et forandret billedet af den aktuelle situation; elevernes humør og personlige situationer, underviserens ditto samt tidspunkt på dagen hvor undervisningen finder sted. Det kan derfor være svært som praktiker, at afgøre om det udelukkende er aktionen, der har bidraget til en løsning af problemstillingen, og hvor stor en rolle omstændighederne hos de involverede parter har haft på samme (Canger & Kaas 2016, s. 283)... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om stilladsering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.