Praktikopgave om praktik i 5. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 13
  • 2804
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2018
  • 02-05-2019

Praktikopgave om praktik i 5. klasse

Kompetencemålsprøve praktik 2 om praktik i en 5. klasse.

Problemformulering
Hvordan tilrettelægger od udfører man en undervisning der motiverer alle elever til mundtlig deltagelse?

Indhold

Indledning 3
Problemfelt 3
Metode 4
Aktioner 4
Aktion 1 4
Undervisningmønstre 4
Repræsentationsmedier 5
Aktion 2 6
Autentiske og åbne spørgsmål 6
Optag af elevsvar og høj værdsætning 7
Sammenfatning 8
Litteraturliste 10
Bilag 1 11
Bilag 2 14

Uddrag

Indledning
I en periode på 6 uger har jeg været i praktik på X Realskole, hvor jeg har undervist 5.C i dansk i tre forskellige undervisningsforløb. Udgangspunktet for følgende opgave er forløb nr. 2, der handlede om film (bilag 1). Det gik op for mig tidligt i forløbet, at 5.C. er en klasse der er forholdsvis let at komme ind i som praktikant. Eleverne virkede meget interesseret i at modtage undervisning, og det var fra starten af let at samarbejde med dem. Efter noget tid lagde jeg dog mærke til, at det ofte var de samme elever der var på banen, når det kom til den mundtlige deltagelse i undervisningen. Dette kom især til udtryk, når vi gennemgik forskellige opgaver i plenum. Opgavens fokus er derfor på elevernes mundtlige deltagelse i den lærerstyrede klasseundervisning.
Dette valg beskrives og begrundes i følgende afsnit, hvorefter der kort redegøres for opgavens metoder. Herefter præsenteres og analyseres de to aktioner jeg har arbejdet med. Slutteligt sammenfattes de væsentligste pointer fra analysen.

Problemfelt
Folkeskolens formål er blandt andet at ”forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder
og pligter i et samfund med frihed og folkestyrer” (Folkeskolens formål, 2017). Som led i dette har tilegnelsen af det danske sprog en stor betydning. I Undervisningsministeriets officielle vejledning for danskfaget står det at ”Sproglig udvikling er en central del af faget” (Vejledning for faget dansk, 2018). Dette ses også på fagets kompetenceområder bl.a. Fremstilling og Kommunikation (Dansk, 2018). Kompetenceområderne dækker selvsagt over brede områder af danskfaget, men en central del er også elevernes mundtlige fremstilling. Eleverne kan gennem den mundtlige fremstilling øve sig i at fremlægge deres faglige synspunker, og de får gennem lærerens feedback mulighed for at blive hørt og anerkendt. På den måde kan læreren også gøre elevernes arbejde mere meningsfuldt. Den mundtlige dialog giver læreren mulighed for at udvide elevernes faglige viden. Derudover kan den bruges som et evalueringsredskab til at undersøge, om eleverne har fået det ud af undervisningen der var tiltænkt. Der er altså mange grunde til, hvorfor det er vigtigt, at eleverne deltager mundtligt i undervisningen. Hvorfor jeg netop har valgt at sætte fokus på det i min praktik.

Metode
I praktikken har jeg bl.a. arbejdet med aktionslæring. Et udviklingsredskab der bruges til at udvikle og eksperimentere med praksis (Canger & Kaas, 2016, s. 279). Da jeg har undervist alene, har jeg benyttet mig meget af den vejleder der har observeret undervisningen.
Til indsamlingen af opgavens empiri har jeg gjort brug af videoobservationer (Canger & Kaas, 2016, s. 261). Observationerne har gjort det muligt for mig, at fastholde min praksis, og på den måde danne grundlag for den efterfølgende analyse af min egen lærerrolle... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om praktik i 5. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.