Praktikopgave om motivation i dansk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik (Dansk 4. - 10. klassetrin)
  • Godkendt
  • 7
  • 2072
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2019
  • 15-04-2020

Praktikopgave niveau 1: Praktikopgave om motivation i dansk

Praktikopgave, til prøven på niveau 1, om at skabe motivation i dansk.

Problemformulering
Hvordan kan man som lærer tilrettelægge en undervisning, som motiverer eleverne?

Underviserens kommentar

En god opgave, med praktisk erfaringer og relevant teori. Godt sprog. De ville gerne have en uddybelse af Illeris læringstrekant til den mundtlige del.

Forfatterens kommentar

Skrive mindre jeg/vi. Fokus på at fremhæve sine egne fejl, men komme med en revurderet didaktisk begrundelse for, hvordan man ville gøre det anderledes i dag. Vi lagde vægt på, i den mundtlige del af eksamen, at fremhæve, at det var svært at tilgodese og finde alle elevers motivationsprofiler med den tildelte forberedelsestid, og at det var svært at realisere i den virkelige verden.

Indhold

1.0 Præsentation af klasse og fokuselev 3
1.1 Tiltag 4
2.0 Didaktik 4
3.0 Relationskompetence 5
4.0 Klasseledelse 6
5.0 Vurdering og handleanvisninger 7
6.0 Litteraturliste: 8

Uddrag

1.0 Præsentation af klasse og fokuselev
I vores seks ugers praktikforløb var vi i 7.b på X i Trige, hvor vi underviste i dansk. I praktikken har vi i særlig grad øvet os i at udvikle vores undervisning med baggrund i viden inden for lærerens grundfaglighed og fagdidaktisk viden.
Vi oplevede 7.b som en klasse, der var socialt stærk og med en behagelig omgangstone. Det blev tydeligt for os, at der var en spredning i elevernes faglige engagement samt motivation for at indgå i undervisningen. Vi oplevede, at enkelte elever ikke fik indfriet deres fulde faglige potentiale grundet deres egen manglende motivation. Vi undrer os over, hvad der skaber motivationen – eller mangel på samme – hos eleverne, og hvordan man som lærer kan lykkes med at skabe motivation hos den enkelte elev En undren, vi med indeværende opgave vil undersøge nærmere gennem et casestudie af en elev fra den pågældende klasse, som vi oplevede, havde et stort fagligt potentiale, der ikke blev indfriet, hvorfor han som case udgør et interessant undersøgelsesobjekt.
Fokuseleven oplevede vi ofte som værende umotiveret for den undervisning, vi havde forberedt. Denne mangel på motivation kom til udtryk under et novelleforløb, vi havde tilrettelagt. I starten af forløbet arbejdede eleverne med at analysere flere noveller. Midtvejs planlagde vi et lektionsstudie, hvor vi observerede fokuseleven og hans motivation i en bevægelsesleg, tiltænkt for at skabe læring igennem bevægelse. Afslutningsvis på forløbet skulle eleverne skrive egne noveller ud fra fagligt differentierede opgavesæt. Der var en klar rammesætning og krav til opgavens indhold, der tog udgangspunkt i analysearbejdet og novelleforløbet. I skriveprocessens begyndelse oplevede vi, at en stor del af eleverne hurtigt var i gang med opgaven, mens fokuseleven havde startvanskeligheder. Ofte sad han og stirrede ud i luften uden at søge hjælp, selvom han havde behov for det... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om motivation i dansk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.