Praktikopgave om læringsvanskeligheder

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 29
  • 7024
  • PDF
  • 2019
  • 31-05-2019

Praktikopgave niveau 1: Praktikopgave om læringsvanskeligheder

Praktikopgave fra Praktikniveau 1 om læringsvanskeligheder og relationsarbejde.

Problemformulering
Hvordan påvirker relationsarbejde undervisningen, og er læringsvanskeligheder en barriere for relationsarbejdet?

1. Hvordan kan man som lærer have indflydelse på relationsarbejdet i klassen?
2. Hvilken betydning har sanktioner for relationsarbejde i undervisningen?
3. Gør det nogen forskel for relationsarbejdet, at nogle elever har læringsvanskeligheder?

Forfatterens kommentar

Var grundlag for praktikeksamen

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 3
Praksisfortælling 4
Hvordan kan man som lærer have indflydelse på relationsarbejdet i klassen? 6
Metodeafsnit 6
Teori/analyse 6
Delkonklusion 9
Hvilken betydning har sanktioner for relationsarbejde i undervisningen? 10
Metodeafsnit 10
Teori/analyse 10
Delkonklusion 12
Gør det nogen forskel for relationsarbejdet, at nogle elever har læringsvanskeligheder? 13
Metodeafsnit 13
Teori/Analyse 13
Delkonklusion 15
Konklusion 17
Udvikling i praktikken 19
Litteraturliste 21
Bilag 22
Elevernes pladser – Bilag 1 22
Arbejdsformer – Bilag 2 23
Spontane noter – Bilag 3 24
Notater fra vores praktiklærer - Praktiknotater januar 2019 – Bilag 4 25
Undervisningsforløb til uge 6, Grænser – Bilag 5 26
Brevkasse – Bilag 6 28

Uddrag

Indledning
Vi har i de seneste seks uger været igennem et praktikforløb i en 7. klasse på en folkeskole i Varde Kommune. På skolen har vi hovedsageligt været tilknyttet danskundervisningen, hvor vi i samar-bejde med vores praktiklærer har udarbejdet et undervisningsforløb, og selv stået for undervisnin-gen i større eller mindre sekvenser. Vi har altså med andre ord været igennem et praksisforløb, hvor vi har skulle agere som reflekterende didaktikere, hvor planlægningen, gennemførelsen og evalue-ringen har været helt central, men også virkelig tydeliggjort, hvor omskiftelig, vekslende og dyna-misk en professionel lærers hverdag er.
Foruden danskundervisningen har vi også været tilknyttet historie, engelsk og den understøttende-undervisning, hvor vi hovedsageligt har ageret som observanter og til tider med en hjælpelærer-funktion. Vi er på kort tid blevet en integreret del af livet i vores praktikklasse, og samspillet mel-lem eleverne og os som praktikanter har været godt - hvilket har givet os bedre muligheder for at komme tæt på eleverne, og skabe bedre forudsætninger for at indsamle brugbart empiri til udarbej-delsen af denne opgave. Vi har i praktikforløbet fået et billede af en engageret og mangfoldig klasse, som socialt fungerer utroligt godt. I klassen ses en bred vifte af elevtyper med vidt forskel-lige læringsforudsætninger. Vi blev hurtigt i praktikken klar over, at vi blandt andet ville have fokus på lærer-elev relationen blandt eleverne med læringsvanskeligheder, som blandt andet tosprogethed og ordblindhed. Dette er grundet en udfordring i klassen, som vi er blevet tildelt. Derudover vil vi undersøge, om de tætte relationer kan have en sammenhæng med sanktioner for ‘dårlig opførsel', eller om dette blot er en del af lærerens subjektive verdensbillede at styre en klasse på.

Metode
I denne opgave vil vi bruge diverse metoder til at belyse og svare fyldestgørende på ovenstående problemformulering.
Her vil vi blandt andet gøre brug af Knud Illeris' læringstrekant, hvor der er fokus på lærer-elev re-lation, dog undlader vi at sætte fokus på elev-elev relationen. Knud Illeris tager udgangspunkt i ind-hold, drivkraft og samspil, når elevernes deltagelses- og læringsprofil skal beskrives (Fibæk Laur-sen og Kristensen, 2016).
Udover at gøre brug af Knud Illeris' læringstrekant, så gør vi også brug af Hiim og Hippes didakti-ske relationsmodel, hvor læringsforudsætninger, rammefaktorer, mål, indhold, læreprocessen og vurdering/evaluering er i fokus (Fibæk Laursen og Kristensen, 2016).
Desuden bruges der relevante begreber fra Louise Klinges studier, for at kunne underbygge og for-klare, hvorledes situationen var i vores pågældende praktikklasse. Foruden det ovenstående benyttes supplerende begreber fra andre teoretikere perifert. Dette beskrives yderligere i de enkelte del-meto-deafsnit (Klinge, 2018).
Til at fremme vores problemstilling og analyse heraf, har vi valgt at gøre brug af metoden praksis-fortællinger. Dette er en fortælling om praksis fortalt af praktiserende didaktikere. Det bliver altså fortalt fra de professionelles synsvinkel, dog med henblik på at blive klogere. Praksisfortællingen bliver brugt til at observere elevernes deltagelses- og læringsprofiler, der indfanger situationer i praksis. Praksisfortællingsmetoden er på denne måde et godt evalueringsredskab for undervisningen og selve underviseren. (Quvang, Molbæk, Hedegaard-Sørensen, 2009: 90)

Opgaven tager udgangspunkt i flere forskellige datakilder, da vi gør brug af kvalitative data, som f.eks. observationer, dokumenter og interviewses. Dette er også med til at danne empiri for opgaven.

I denne opgave er alle navne gjort fiktive grundet tavshedspligten. Det skal dog siges, at alle givne situationer i opgaven er reelle, da de har fundet sted i undervisningen, mens vi observerede vores pågældende praktikklasse... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om læringsvanskeligheder

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Praktikopgave om læringsvanskeligheder.