Praktikopgave om at skabe et læringsrum

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Ingen givet
  • 15
  • 4621
  • PDF
  • 2018
  • 03-05-2018

Praktikopgave om at skabe et læringsrum

Praktikopgave fra første praktik om at skabe et læringsrum.

Problemformulering
Hvordan kan vi som praktiklærerstuderende, skabe et læringsrum med størst muligt udbytte for elever med stor spredning i deres læringsforudsætninger?

Indhold

1. Indledning 3
2. Problemformulering 3
4. Begrebsafklaring 4
4.1 Klasseledelse 4
4.2 Relationskompetence 4
4.3 Didaktik 4
4.4 Undervisningsdifferentiering 5
4.5 Det flerstemmige klasserum 5
5. Analyse 5
5.1 praksisfortælling 1: “Lav en vennebog om Pippi” 6
5.2 Den dialogiske læsning og det flerstemmige klasserum 7
Observation 1 8
5.3 Dannelse af grupper 9
Observation 2 9
Observation 3 9
5.4 Forskellige læringsforudsætninger og deltagelsesmuligheder 10
Observation 4 11
Observation 5 11
Handlemuligheder 12
Konklusion 13
Litteraturliste 14

Uddrag

Indledning
Som følge af inklusionsloven, som trådte i kraft i 2012 (Retsinformationen, 2012), er der både fra politisk, pædagogisk og mediers side en øget interesse for inklusion. Folkeskolen skal kunne rumme og inkludere elever på trods af forskellige sociale baggrunde og kulturer. I takt med denne udvikling sættes en større opgave for læreren. Det indebærer, at læreren skal kunne mestre og udvikle sine didaktiske kompetencer, såvel som have en styrke indenfor klasseledelse og relationsarbejde (Canger & Kaas, 2016, s. 177). Disse kompetencer kommer i spil, når man som lærer skal arbejde på at tilpasse sin undervisning til de forskellige læringsforudsætninger, som eleverne kommer med (Jørgensen & Mottelson, 2014, s.244-260).
I forbindelse med vores første praktikforløb blev vi tilknyttet X skole, hvor vi primært skulle undervise en 1.klasse i dansk. Her var vores umiddelbare opfattelse af klassen, men også skolen som helhed, at skolen var udfordret grundet elevernes forskellige baggrunde, kulturer og forudsætninger. Vi satte os ned med vores praktik-lærer og fik dannet os et overblik over eleverne i 1 klasse. Her fik vi nærmere information omkring elevernes baggrund. Vi blev også informeret om, at X skole ligger i et socioøkonomisk belastet område, hvilket medfører at skolen også skal rumme elever fra udsatte samfundslag.
Vores opfattelse af klassen efter første del af praktikken var, at eleverne tydeligvis var vant til faste rammer og tavleundervisning. Vi oplevede også en klasse, hvor elevernes faglige niveau var meget spredt fra hinanden. På trods af det var klassen socialt velfungerende og dette gav os stof til eftertanke i forhold til planlægningen af anden del af praktikforløb 1. Vores ønske til anden del af praktikken var derfor, at benytte os af elevernes sociale kompetencer i undervisningen og se, hvordan dette kunne skabe et grundlag for et positivt læringsrum, hvor vi kan udnytte elevernes forskelligheder og potentialer.
De oplevelser og erfaringer vi fik i første del af praktikforløbet, gav os stof til eftertanke og refleksion omkring os selv som praktikere. På baggrund af vores refleksioner, bedre kendskab og en stærkere relation til eleverne, tilpassede vi vores undervisningsplaner og ideer til næste forløb, som ledte os til vores problemformulering, da netop dette var, hvad vi fandt mest interessant ved vores udvikling under praktikken... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om at skabe et læringsrum

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.