Praktikopgave om anerkendende og understøttende relationer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik (Matematik 1. - 6. klassetrin)
  • Godkendt
  • 11
  • 5146
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2018
  • 12-06-2018

Praktikopgave niveau 1: Praktikopgave om anerkendende og understøttende relationer

Praktikopgave om relationer.

Problemformulering
Hvordan skabes en anerkendende og understøttende relation og på hvilken måde kan den være understøttende for elevens læring i matematik?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metodeafsnit 2
Relationsarbejde 2
Den Didaktiske Relationsmodel 3
Vygotskijs teori 5
Analyse af logbog 5
Diskussion 8
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
For at opnå den bedste læring, er det vigtigt at eleverne befinder sig i et trygt klassemiljø, der er præget af gensidig respekt, hvilket gør at der skabes en god relation mellem hver enkelte elev, og ikke mindst til læreren.
Fra første møde med 3.A på X skole, blev det klart for os at klassen var en rigtig dygtig og velfungerende klasse. Den havde nogle gode, sociale relationer til hinanden, hvilket gjorde at der ikke var de store problemer der skulle løses.
Allerede efter dagspraktikken oplevede vi at klassen var enormt engageret og disciplineret, med undtagelse fra nogle enkelte elever der var bagud læringsmæssigt i matematikundervisningen. Vi valgte derefter at lægge vores fokus på relationen mellem os som lærere og eleverne. Vi vil se på hvordan denne relation kan skabes, så alle parter får mest ud af undervisningen og om denne også har betydning for selve udbyttet af undervisningen i 3.A.
Vores relation til eleverne var god allerede fra første dag, hvilket gjorde at eleverne følte sig trygge når vi underviste, hvilket gjorde at eleverne hurtigt udviste tegn på læring. Vi valgte derfor at fokusere på netop denne relation, og dermed også undersøge om den kunne gøres bedre, ved at fokuserer på de mere tilbageholdende elever, og dermed også skabe den anerkendende relation.

Metodeafsnit
I bearbejdelsen af vores problemformulering vil vi tage udgangspunkt i observationer i hverdagen i klasseværelset i 3.A. Først og fremmest vil vi redegøre for, hvorfor det er vigtigt med en god relation mellem lærer og elev, samt hvorledes denne relation kan skabes og dens betydning for undervisningen. Til dette anvender vi begrebet ”relationskompetence”, samt Vygotskijs teori om ”Nærmeste udviklings zone”, herunder Jerome Bruners begreb ”stilladsering”. Yderligere anvender vi også Hiim og Hippes model ”Den didaktiske relationsmodel”, og hertil præsenterer empirien. Dernæst laver vi en analyse af hvordan vores relationsarbejde kommer til udtryk i vores undervisning, ved blandt andet at anvende niveauerne for tegn på læring. Til slut vil vi udarbejde en diskussion ud fra vores undervisningsform og læring, hvor vi først parallelisere Vygotskijs og Piagets teorier og dernæst sammenligner enkelte elevers slut-teste, for at diskutere hvorvidt niveauerne indenfor tegn på læring er nået... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om anerkendende og understøttende relationer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.