Praktikopgave niveau 3 om læringsmiljø

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Praktik (Matematik 4. - 10. klassetrin)
  • Godkendt
  • 11
  • 2947
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2021
  • 09-02-2021

Praktikopgave niveau 3 om læringsmiljø

Det er en opgave skrevet på baggrund af praktikken med udgangspunkt i faget: Matematik

Problemformulering
Hvordan skabes et trygt miljø i et socialt udfordret læringsfælleskab, som kan understøtte elevernes mulighed for aktiv deltagelse i undervisningen?

Underviserens kommentar

Supergod opgave, med al relevant og ny teori indenfor områderne.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Problembaggrund
Metodeafsnit
Lærerfaglige tiltag
Tiltag i undervisningen
Tiltag i klasserummet
Tiltag i forældresamarbejdet
Udfordringer og diskussion
Konklusion
Litteraturliste
Bilag
Bilag - Karakter
Bilag - Interview med elever
Bilag - Dobbeltsocialisering
Bilag - IRE → Follow-up

Uddrag

1. Indledning
Hvordan får vi eleverne til at føle sig trygge i skolen? Praktikken, som denne opgave forsøger at behandle ud fra et lærerfagligt perspektiv, har haft hovedfokus i 8. årgang på. Praktikundervisningen er foregået i fagene matematik, historie, kristendom og fysik/kemi, dette har givet indsigt i dynamikkerne både isoleret i klasserne, men også generelt på årgangen. Indsigten ledte til et billede af betydelige sociale udfordringer på årgangen. Disse sociale udfordringer kom til udtryk ved manglende deltagelse, tryghed og selvsikkerhed i klasserummet, som indikerer et generelt utrygt læringsmiljø.

3. Problembaggrund
I følgende afsnit begrundes den udvalgte problemformulering. Problemet vil blive belyst teoretisk samt nuanceret ved inddragelse af materialer og empiri fra praktikken.
Indledningsvist er det relevant at nævne, at denne opgave betragter læring ud fra en overvejende socialkonstruktivistisk tilgang, hvor sproget er en nødvendighed og deltagelsen i undervisningen er en central del af læringsprocessen (Skott, jess, & Hansen, 2008).
Samtidig skal det nævnes at denne opgave deler John Hatties syn på at tryghed er en central del af det gode læringsrum (eva, 2014). Hertil så defineres et socialt udfordret læringsfællesskab i denne opgave som et fællesskab, hvor elevernes sociale relationer og interaktioner virker destruerende på læringspotentialet, hvilket fører til eleverne oplever utryghed og deltager i mindre grad i klasserum
met som resultat heraf (Ibid.).
I forbindelse med undersøgelsen af problemet er en række fagpersoner og elever udspurgt om den sociale situation på 8. årgang.

Ved samtale med klasselærere og den pædagogiske leder på skolen, der har fulgt eleverne siden ind skolingen, er det blevet klart at elevernes socialisering i mødet med institutionen har været proble matisk. Eksempler herpå er:... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave niveau 3 om læringsmiljø

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.