Praktikopgave med didaktisk eksperiment i samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Praktik (Samfundsfag)
  • Godkendt
  • 43
  • 11334
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2020
  • 08-10-2020

Praktikopgave med didaktisk eksperiment i samfundsfag

Opgaven er en praktikopgave skrevet i forlængelse af min anden praktik på læreruddannelsen. Jeg underviste (blandt andet) i mit linjefag samfundsfag og skrev en opgave ud fra et eksperiment, jeg lavede i faget, og hvor jeg prøvede at motivere eleverne til selv at blive bevidste om deres indlæringsmetoder.

Problemformulering
Hvordan kan man gennem medbestemmelse og en stilladseret differentiering af elevernes læringsmetoder styrke elevens indlæring samt skabe ejerskab omkring og indsigt i egne læringsstrategier?

Underviserens kommentar

Flot og meget dybdegående opgave med selvstændig nytænkning.

Forfatterens kommentar

Jeg ville nok have organiseret alle mine transkriberinger (sidst i opgaven) lidt mere og måske ikke lagt alle udskrifter ved, men udvalgt de mest relevante. Det forvirrer måske mere, end det gavner.

Indhold

Indledning s. 3
Metodeafsnit s. 3
Problemformulering s. 5
Teori s. 5
Tankpassermodellen s. 5
Fire læringsstrategier s. 5
Metakognition og procedural viden s. 6
Hattie og Yates s. 6
Analyse s. 6
Elevernes udbytte s. 6
Elevernes evaluering af læringsmetoderne s. 8
Pratiklærerens undervisning s. 9
Konklusion og perspektivering s. 10
Litteraturliste s. 12
Bilag s. 13

Uddrag

METODEAFSNIT
Opgaven centrerer sig om et undervisningseksperiment, jeg gennemførte i samfundsfagstimerne. Efter aftale med praktiklæreren skulle jeg undervise i begrebet kultur og tage udgangspunkt i de kulturelle sammenstød, der fandt sted i 1960'ernes amerikanske sydstater, da oprøret mod raceadskillelsespolitikken begyndte at røre på sig. Vi aftalte også, at filmen ”Niceville”, som netop omhandler racediskriminationen i 1960'ernes sydlige USA, skulle indgå.

Med udgangspunkt i tankerne om undervisningsdifferentiering og elevernes medbestemmelse valgte jeg at bygge en undervisning op, hvor eleverne gennem introduktion til forskellige læringsstrategier skulle tilegne sig viden om egne veje til læring. Opgaven var tredelt. Eleven skulle dels

* A. Tilegne sig historisk viden om den tid, som filmen Niceville foregår i, og hvilke kulturer, samfundsstrukturer og -normer, der er i spil
* B. Lære en række nye ord og begreber og kunne forklare betydningen af dem og sætte dem i en kontekst
* C. Gruppevis udarbejde et oplæg til fremlæggelse på klassen ud fra et af i alt fem opgaver, som jeg havde udarbejdet til eleverne på baggrund af filmen

Hvor opgave C, fremlæggelsen, var bygget klassisk op som gruppearbejde og efterfølgende oplæg for resten af klassen med feedback fra klassekammerater og læreren, blev eleverne ved opgave B introduceret til en stor del valgfrihed.
Allerførst skulle de beskæftige sig med opgave A, hvor de fik halvdelen af den nye viden forklaret som tavleundervisning i klassen. Den øvrige del skulle de selv finde metoder til at få lært. De fik en lektion til det og måtte selv vælge, om de ville Google eller bruge skolens læringsportaler, om de ville arbejde sammen i grupper eller alene, eller om de – i princippet – ville opsøge ældre elever eller en bedsteforælder og få deres viden dén vej. Det var klart beskrevet, hvad de skulle tilegne sig viden om, og så var det bare at finde en vej til at nå resultatet.
Endelig lagde opgave sig B op ad A i en rendyrket form. For nu blev hele opgaven lagt ud til eleverne. De skulle selv vælge, om de ville sætte sig i klassen og høre det frivillige oplæg om de ord og begreber, de skulle mestre, eller om de foretrak at gå ud på gangen eller på biblioteket og træne ordene på egen hånd.
Det interessante var, hvilken læringsstrategi eleverne foretrak, hvordan resultatet blev og ikke mindst, hvordan eleverne efterfølgende ville beskrive, hvordan de lærer bedst.

Efter projektet skulle eleverne via tre forskellige evalueringer vurdere deres eget udbytte af den anderledes undervisningsform, vurdere om de foretrækker klasseundervisning eller selvstændig videnstilegnelse, vurdere praktiklærerens forcer og udviklingsfelter, og endelig vurdere, hvilke rammefaktorer, der henholdsvis hæmmede og fremmede deres læring. Det ene af spørgeskemaerne indeholdt desuden en regulær test af elevernes indholdsmæssige videnstilegnelse.

Sammeholdt med transkriptioner fra tre undervisningssektioner, hvor jeg følte mig særligt udfordret som praktiklærer danner disse elevbesvarelser det empiriske udgangspunkt for min analyse. Se bilag... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave med didaktisk eksperiment i samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.