Kanon og klasseledelse | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik (Dansk 4. - 10. klassetrinDansk 1. – 6. klassetrin)
  • Godkendt
  • 16
  • 4444
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2013
  • 27-03-2013

Kanon og klasseledelse | Praktikopgave

Praktikopgave om en 6. klasse i dansk.

Undervisning ud fra bogen ”Kanon i folkeskolen dansk”.

Problemformulering
Hvordan kan man gennem fokus på klasseledelse styrke elevernes engagement og deltagelse?

Indhold

Indledning 3
Undervisningsforløbet i dansk 3
Problemstilling 4
Problemformulering 4
Erfaringsindsamlingsmetode 4
Begrebsafklaring 6
Klasseledelse: 6
Undervisningsdifferentiering: 6
Anderkendelse: 6
Beskrivelse af empiri 7
Eks. 1 7
Eks. 2 7
Eks. 3 8
Analyse og problematisering af praksis 8
Konklusion 12
Litteraturliste 13
Bilag 13

Uddrag

Indledning
I vores praktik har vi undervist i dansk og idræt i henholdsvis 6A og 7B på X i X. 6A underviste vi ti timer om ugen, seks timer i dansk og seks timer i idræt. 7B underviste vi udelukkende i idræt, hvilket kun var to timer om ugen. På grund af timefordelingen tager vi i denne rapport udgangspunkt i under-visningen i 6A, og vores fokus vil hovedsagligt være på forløbet i dansk.

Det har været meget lærerigt at være en del af en klasse- og skolekultur, hvor vi i praktikperioden har deltaget på lige fod med skolens øvrige lærere. Vi blev imponerede over, hvor godt vi blev behandlet i praktikperioden, samt den store åbenhed vi mødte blandt de ansatte. Tonen var meget uformel, og det-te bar lærerværelset også præg af, og denne stemning var at finde på hele skolen. På X går der 450 gla-de elever fordelt på klasser fra 0.-9. (www.hoejboskolen.dk). Samarbejdet med vores praktiklærer funge-rede upåklageligt, og vi fik kyndig vejledning i lærergerningen. Praktiklæreren behandlede os som lige-værdige allerede fra start, hvilket skabte en tryghed hos os som praktikanter. Vi havde mange gode sam-taler gennem praktikforløbet, hvilket var en stor hjælp for os som praktikanter både i undervisningssi-tuationen samt i planlægningsfasen.

Vores praktikrapport kommer som tidligere nævnt til at tage udgangspunkt i danskundervisningen i 6A, som på alle måder er en yderst velfungerende klasse. Vi mødte et stort engagement, vilje til samarbejde og ikke mindst et godt humør, som også smittede af på os som praktikanter. Klassen bestod af 24 ele-ver, hvoraf en enkelt elev havde faglige vanskeligheder og deltog i specialundervisning.

Problemstilling
En stor del af den første uge i praktikken brugte vi på at opbygge et kendskab til 6A som klasse. Her erfarede vi, at der i klassen var fem - seks elever som var særligt aktive i forhold til at markere sig i timerne. Vi var naturligvis glade for deres ivrige deltagelse, men samtidig reflekterede vi meget over, hvordan vi kunne øge aktivitetsniveauet blandt de øvrige elever. Der var tendens til at de meget aktive elever tog styringen i den fælles undervisningen på klassen, mens de øvrige elever forholdte sig tavse. Disse observationer bragte vi videre til resten af forløbet, og allerede i praktikkens anden uge fik vi et langt større kendskab til hver enkelt elev, hvilket gjorde det nemmere for os at finde ud af, hvad vi skulle gøre for at fremme aktivitetsniveauet. Vi fandt det spændende at arbejde med, hvordan vi som lærere kunne fremme deltagelsen blandt eleverne og hvilke tilgange og metoder vi kunne anvende i denne arbejdsproces. Problemstillingen med den manglende deltagelse medførte, at vi i løbet af den første uge ændrede vores problemformulering og således fik mere fokus på klasseledelse (egne logbogsnotater)... Køb adgang for at læse mere

Kanon og klasseledelse | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.