PL1 om inklusion eller ej

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 16
  • 4584
  • PDF
  • 2017
  • 17-05-2019

Studieprodukt: PL1 om inklusion eller ej

PL1 studieprodukt i Specialpædagogik der handler om inklusion.

Problemformulering
Hvad sker der i de enkelte klasser, når der inkluderes elever med særlige behov?

• Har det betydning for undervisningen, det sociale med de andre elever eller for læringsudbyttet?

Indhold

Indledning: 2
Problemformulering: 2
Læsevejledning 3
Metode – teori og empiri 3
Kort præsentation af valgt teori: 4
Cooperative Learning (CL): 4
Lev Semyonovich Vygotsky (1896-1934) 4
Analyse af empiri 5
Ejerskab 6
Teknologiske Niveau 7
Organisering 7
Ressourcer 8
Cooperative Learning 8
Vygotsky: 8
Diskussion og Vurdering: 9
Konklusion: 10
Perspektivering: 10
Litteraturliste 11
Bilag: 11
1. Spørgsmål til lærer: 11
2. Observationsbeskrivelse: 11
Bilag 3: 13

Uddrag

Metode – teori og empiri
I den skriftlige fremstilling af opgaven, vil vi forsøge at besvare vores problemformulering, ved at indhente relevant teori. Vi vil inddrage tidsskriftet “Inklusion - fra ICD10 til IC3” fra 2012, som sætter fokus på tre perspektiver på inklusion. Cooperative Learning (CL) og Vygotskys læringsteori.
Vi har valgt disse teorier, da det kan hjælpe os til, at få en bedre forståelse af, hvor meget inklusion egentligt fylder i folkeskolen, og hvor meget det kræver af både skolen som helhed, men også af den enkelte lærer. Hvilke udfordringer venter der os ude i praksis, hvordan kan folkeskolen og den enkelte lærer, være med til at løfte denne opgave?
Vi vil forsøge at analysere vores empiri ud fra det valgte teori og derefter kigge på de svar vi har fået fra vores spørgeskema. Herefter vil vi sammenholde vores eget analyserede empiri med de svar fra praksis og se om vi når frem til det samme.
Den empiriske del af opgaven tager afsæt i en kvalitativ undersøgelse, som består af et spørgeskema til lærerne på X skole i Herning, samt en beskrivelse, af vores observation fra en undervisningslektion. Grunden til, at vi har valgt en kvalitativ undersøgelses/observationsform er, at vi ønsker at undersøge hvilke forhold der gør sig gældende i forbindelse med inklusion.

Læsevejledning
Vi vil med vores indledning, vække læserens nysgerrighed for inklusion. Vi nævner ganske kort Nikolaj, som skal få læseren til at læse videre, for at finde ud af, hvad Nikolaj er for en dreng. Vi stiller os selv nogle spørgsmål i problemformuleringen, som vi ønsker at undersøge nærmer. Men hvordan? Vi finder dét teori, som vi mener er relevant for at kunne analysere vores case om Nikolaj. Der er b.la. skrevet et tidsskrift om inklusion, som ser inklusion ud fra tre perspektiver. Vi har valgt at tage udgangspunkt i det første inklusionsperspektiv. Hvornår er Nikolaj inkluderet og hvad skal der til. Det forsøger vi at besvare ud fra Vygotskys læringsteori, hvor vi vil beskrive de forskellige dele af Vygotskys teori som bl.a. omfatter teorien om, at al læring og intellektuel tænkning foregår som en social proces og teorien om lærerens stilladsering af eleven (den nærmeste udviklingszone).
Vi vil dernæst beskrive Cooperative Learning, og beskrive hvordan det benyttes i klasseværelset for at integrere Nikolaj yderligere... Køb adgang for at læse mere

PL1 om inklusion eller ej

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.