PL modulprøve om klasseledelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

PL modulprøve om klasseledelse

PL modulprøve om at god klasseledelse kan give et godt læringsmiljø.

Problemstilling
“Hvordan kan læreren gennem sin klasseledelse fremme et godt læringsmiljø?”

Indhold

Indledning 2
Metode- og kildeafsnit 3
1.0 Redegørelse 4
1.1 Klasseledelse 4
1.2 Ramme-, proces- og relationsledelse 4
1.3 Læringsmiljø 5
1.4 Ro og uro 5
1.5 Adfærdsledelse 6
1.5.1 Den behavioristiske tilgang 6
1.5.2 Den økologiske tilgang 6
1.6 Magtanvendelse 7
1.6.1 Synlig magt 7
1.6.2 Usynlig magt 7
2.0 Analysen 8
2.1 Hvilken adfærdsledelse bruger læreren til at skabe et godt læringsmiljø i sin undervisning? 8
2.2 Hvordan påvirker ro og uro læringsmiljøet? 10
2.3. Hvilken effekt har synlig og usynlig magt på læringsmiljøet? 11
2.4 Delkonklussion 12
3.0 Vurdering 13
4.0 Konklusion 16
5.0 Perspektivering 16
Referencer 17
Bilag 1 18
Bilag 2 19
Bilag 3 20
Bilag 4 21
Bilag 5: Transskription af interview 25

Uddrag

Indledning
De danske folkeskoler er præget af for meget uro og støj, som hæmmer elevernes koncentration og læringsmuligheder (Haslund & Jessen, 2014). Det anbefales, at lærerne sætter ind netop her for sikre, at alle elever har mulighed for at lære.
Men hvad kan og gør lærerne så? Hvorfor gør de det, og hvad virker?
Dette fandt vi interessant, idet vi skal ud og være folkeskolelærere. Klasseledelse er en stor del af at være lærer i de danske folkeskoler.

I denne opgave er det overordnede emne derfor klasseledelse, hvor vi har valgt at have fokus på, hvordan læreren skaber et godt læringsmiljø for eleverne gennem sin ledelse. Idet støj og uro er et resultat af elevernes adfærd, har vi ud fra vores observationer og kilder valgt at lægge vægt på adfærdsledelse gennem to forskellige tilgange; den behavioristiske og økologiske tilgang.
Endvidere kommer vi ind på ramme-, proces-, og relationsledelse, hvilket kan være med til at fremme og skabe et godt læringsmiljø. I opgaven vil der også blive set på, om det er positiv eller negativ ro, og om der kan være uro i et godt læringsmiljø. Til sidst vil der blive set på, hvilken virkning forskellige former for magt har på læringsmiljøet.
Ud fra analyse vil vi tage udgangspunkt i observationer fra Parkvejskolen og Ugelbølle Friskole, hvor vi udover observationer har interviewet en lærer fra Ugelbølle Friskole til at få uddybet lærerens valg af adfærdsledelse.
Til slut i opgaven vil vi prøve at vurdere, hvilken ledelse der virker ude i skolerne. Endeligt vil vi ud fra vores vurdering komme med bud på nærmere undersøgelse af to-lærer-systemets indflydelse på et godt læringsmiljø.
Vi har fravalgt at lægge fokus på blandt andet elevforudsætninger og inklusionsbørn, da vi gerne ville have fokus på lærerrollen, og hvordan læreren leder klassen.

Metode- og kildeafsnit
For at belyse og besvare vores problemformuleringen på bedst mulig måde, er der benyttet flere forskellige tekster for at få en forståelse for emnet. Vi har så vidt muligt benyttet kvalificerede kilder til at belyse vores problemformulering i form af sekundær kilder. Vi har været kildekritiske over for vores empiri og kilder for at sikre relevans og troværdighed i opgaven. Vores viden kommer primært fra forskerne Helle Plauborg, som er den førende forsker indenfor classroom management (DPU, u.d.), og Ole Løw, som er tidligere lektor på VIA Århus, og er nu medlem af Dansk Psykolog Forening, hvor han blandt andet holder foredrag om klasseledelse og kommunikation (Løw, Ole Løw, 2018). I vores arbejde har vi benyttet den hermeneutiske spiral.
Vi har valgt at bruge den kvalitative metode i form af interviews og observationer til at belyse lærerens klasseledelse. Vi har valgt at observere på tre forskellige skoler for at belyse vores lærerfaglige problemstilling mest repræsentativt. Dog vil det kræve en meget mere omfattende undersøgelse at kunne sige noget med sikkerhed og generaliserer, hvordan læreren leder klassen og skaber et godt læringsmiljø. Vi har valgt at observerer, da dette giver et øjebliksbillede af en virkelighed. Dermed får man et billede af lærerens præcise rolle i en konkret situation. En ulempe ved observation kan dog være, at man ikke altid får det hele med, da man sidder i situationen. Vi har i to af vores observationer valgt at være ikke deltagende observatør, hvor det i den sidste (bilag 4) var svært, da børnene kendte observatøren og de dermed havde en relation. Vores ... Køb adgang for at læse mere

PL modulprøve om klasseledelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.