PL kompetencemålsprøve om udeskole

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 27
  • 7178
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2018
  • 02-05-2019

PL kompetencemålsprøve om udeskole

PL kompetencemålsprøve om udeskole set i lyset af undervisning i fransk.

Problemformulering

Hvordan kan vi som sproglærere, ved inddragelse af “udeskole”, differentiere undervisningen således, at der skabes et mere motiverende og inkluderende læringsmiljø?

Forfatterens kommentar

Vi fik af vide at vi skulle have haft en tydeligere opdeling af teori og analyse.

Indhold

Indledning 3
Planlægningsskema for forløb 4
Undervisningsforløbet 7
Case 10
Begrebsafklaring: 11
Præsentation af teori 12
Hvorfor udeskole? 13
Udeskole og sprogfag 13
Elevers forskellige forudsætninger 14
Kategorisering af elever 15
Undervisningsdifferentiering 16
Cooperative Learning som undervisningsdifferentiering 17
Lærer-elev-relationer 18
Udeskole som inklusionsproces 18
Udeskole som motivationsfaktorer 19
Diskussion/handlingsperspektiv 21
Konklusion 23
Litteraturliste 24
Bilag 1 - Opgaveformuleringen 26
Bilag 2 - Sneglemodellen 28

Uddrag

Indledning
Denne opgave tager afsæt i en erfaret og dokumenteret case med udgangspunkt i en undervisningsforløb, som er planlagt og gennemført i vores anden praktikperiode.
Som lærer i folkeskolen vil man ofte komme ud for, at der er nogle elever, som mangler motivation for undervisningen. Vi har tidligere arbejdet med udeskole og har herigennem fået interesse for udeskolens potentiale i forhold til at skabe en mere varieret undervisning, og dermed øge motivation hos eleverne. Vi har derudover funderet over, hvordan man kan skabe et læringsmiljø, hvor alle eleverne kan føle sig som en del af fællesskabet, og samtidigt blive udfordret i forhold til deres forudsætninger. Vi vidste på forhånd, at vi ville eksperimentere med eksterne læringsmiljøer i praktikken, hvis vi fik muligheden. Vi havde et ønske om at tilrettelægge en undervisning, hvor eleverne følte sig motiveret til at lærer fransk. Vi fandt vores 8. Klasse ideel til at arbejde med udeskole, da vi observerede, at motivationen i klassen var meget blandet. Der var få elever, der var fagligt stærke, og som deltog aktivt i undervisningen. Men der var også flere af eleverne, som manglede engagement og motivation. Der var især to drenge, som lod til at mangle motivation og blev derfor omdrejningspunkt for vores fokus. Vores observationer vækkede vores interesse for at skrive om udeskole, set i perspektivet af de tre kompetenceområder for PL; almen undervisningskompetence, elevens faglige, sociale og personlige læring og udfordring samt specialpædagogik.

Undervisningsforløbet
Vores undervisningsforløb er inspireret af sneglemodellen, som er et planlægningsværktøj, der lægger vægt på elevers sproglighed. Ideen er, at eleverne via en række faser, får arbejdet med sproget fra forskellige vinkler, og dermed udvikler deres intersprog. Sneglemodellen er udviklet, af den australske sprogforsker Beverly Derewianka. Sneglemodellens grundlæggende opbygning er, at man tager udgangspunkt i at give eleverne en oplevelse med det faglige stof, som man gerne vil arbejde med, herefter skal eleverne fastholde deres viden, eksempelvis gennem skriftlige øvelser eller billeder. Efterfølgende eksperimenterer/ undersøger man det, som man har oplevet nærmere. Tilslut arbejder man med tekster i en given genre, hvor forløbet afsluttes med, at eleverne skriver faglige tekster, som omhandler emnet. (se bilag 2). Derewianka påpeger, at eleverne starter med et sprog, som er mere mundtligt, men bevæger sig over mod det skriftlige. Eleverne indgår i forskellige relationer gennem hele modellen, hvor det centrale er, at de gennem støtte, udfordringer og stilladsering skal tilegne sig den tilsigtede viden (Derewianka, 2004, s. ...

---

Hvorfor udeskole?
Arne Nikolaisen Jordet er en af de førende forskere i udeskole. Han definerer udeskolen som følgende: “Udeskolen er en samlet betegnelse for den undervisning og de læringsaktiviteter, der foregår uden for klasselokalet” (Jordet, 2014, s.32.). Han definerer også udeskole som en regelmæssig og målrettet aktivitet uden for klasselokalet. Den pædagogiske arbejdsmetode er med til at støtte og styrke den almindelige undervisning ved at integrere udendørsundervisning, hvor læringen i og uden for klasselokalet supplerer hinanden. Udeskolen giver skolen, lærerne,... Køb adgang for at læse mere

PL kompetencemålsprøve om udeskole

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.