PL kompetencemålsprøve om relationsarbejde

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 28
  • 9545
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2019
  • 20-01-2020

Undervisningsforløb: PL kompetencemålsprøve om relationsarbejde

PL kompetencemålsprøve i Specialpædagogik, Almen undervisningskompetence og ELU.

Problemformulering
Hvordan kan vi som folkeskolelærer inkludere en elev i den danske folkeskole med fokus på relationsarbejde?

Indhold

Indledning 3
Metodeafsnit 4
Det didaktiske nærbillede 4
Baggrund 4
I klasserummet 5
I frikvarteret 6
Undervisningsforløb beskrevet ud fra smtte-modellen 6
Inklusion 7
Relation 8
Lærerens relationskompetence 8
Dialektisk relations teori 10
Definitionsmagten 10
Anerkendelse .11
Motivationsformer 12
Ydre og indre motivation 12
Motivationsorienteringer 13
Analyse 15
Baggrunden 15
I klasserummet 16
I frikvarteret 18
Refleksioner og diskuterende tiltag 19
Konklusion 22
Perspektivering 24
Litteraturliste 24
Bilag 27

Uddrag

Indledning
Den danske folkeskole er hele tiden i udvikling og oprindeligt var formålet med skolen relativt ligetil, eleverne skulle lære en række faglige færdigheder, som var at læse, skrive og regne. Efterhånden som verden blev mere kompliceret, skulle skolen indrette sig efter dette, ved at tilføje en bredere faglig undervisning. Den simple skoles faglighed blev nu suppleret med sprogfag, naturvidenskabelige- og samfundsvidenskabelige fag. I år 1994 blev Salamanca erklæringen præsenteret. Den inkluderende skole, skulle nu, udover at rumme alle de udvidede fag, også sikre at alle var med, og at den enkelte elevs talenter fik mulighed for at udfolde sig. Dette gjorde at folkeskolen både skulle rumme faglige og pædagogiske elementer. Et af hovedpunkterne i Salamanca erklæringen var at;
De, der har særlige uddannelsesmæssige behov, skal have adgang til almindelige skoler, som skal være i stand til at imødekomme deres behov ved en anvende en pædagogik, der er centreret omkring det enkelte barn”. (Undervisningsministeriet, 1997)
Med denne erklæring betød det, at alle elever i den danske folkeskole havde ret til almen uddannelse og være en del af de sociale fællesskaber. Den sociale trivsel er forbundet med at være elsket, føle sig tryg, blive anerkendt samt føle at man er værdifuld deltager.
(DenOffentlige.dk, 2016)

Efter praktikperioden har det vakt vores interesse hvordan socialt og fagligt udfordrede elever kan blive inkluderet i et læringsfællesskab. Dette var en problematik vi mødte i vores praktikperiode og vi har derfor i følgende opgave taget udgangspunkt i praktikken.

Metodeafsnit
Til udarbejdelsen af opgaven har vi anvendt en induktiv tilgang, hvilket vil sige, at empirien har været styrende for, hvilke teorier der er blevet anvendt for at besvare problemformuleringen. Efter vi havde observeret og beskrevet det didaktiske nærbillede, har vi i en dialog nået frem til følgende teorier; Inklusionsbegrebet; denne redegørelse har skabt stor forståelse for hvad inklusion indebærer og hvorfor det er vigtigt, det er at vi som lærere er bevidste omkring begrebet. Hvorefter vi har benyttet os af Louise Klinges teori og forskning om relationskompetence, heri beskriverhun 3 psykologiske behov der skal være udfyldt for at eleverne kan lære og udvikle sig. Derefter har vi beskæftiget os med dialektisk relationsteori af Anne-Lise Schibbye. Definitionsmagten som Berit Bae har udarbejdet har vi også stiftet bekendtskab med, og ifølge hende er det læreren som besidder definitionsmagten og relationen mellem lærer-elev skal derfor ses som værende asymmetrisk. Dette har ført os videre til anerkendelsesbegrebet som Schibbye har beskrevet som et begreb der bliver anvendt i samspil med ros, enighed og positiv bekræftelse. Den sidste teori vi har valgt, er motivationsformer, samt hvordan vi skaber indre og ydre motivation som Edward Deci og Richard Ryan har beskrevet og dertil inddrager vi Mette Pless' 5 motivationsorienteringer, hvor vi har valgt at beskrive 3 ud af de 5 måder. Ud fra dette, har vi udarbejdet en analyse samt refleksioner, hvilket har endt ud i en samlet konklusion og svar på vores problemformulering... Køb adgang for at læse mere

PL kompetencemålsprøve om relationsarbejde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.