PL eksamen om inkluderende undervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 30
  • 7300
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2019
  • 02-05-2019

Eksamensopgave, Kompetencemålsprøve: PL eksamen om inkluderende undervisning

Eksamensopgave til pædagogik og lærerfaglighed om inklusion og inkluderende
undervisning.

Problemformulering
Hvorfor er inklusion vigtig i folkeskolen i dag, og hvordan kan jeg som lærer skabe en inkluderende undervisning, hvor alle elever i klassen bl.a. dem der befinder sig i en kompliceret læringssituation, kan deltage aktiv i læringsproces?

Jeg tænker at jeg fokusere på at lave almene inkluderende undervisning med fokus på de vanskeligheder, som Sara står for, og hvor den tilgodeser alle krav hos alle elever, uanset hvad de har brug for. Så alle eleverne når op til deres mål af læringsproces, føler sig tilfreds og tryg og finder sig i fællesskab bl.a. Sara der har svært at følge med, nå alle opgaver som hun skal lave og nå sit mål af undervisningen.

Indhold

Indledning 3
Didaktiske nærbillede 4
Metode (empiri) 5
Problemformulering 5
Teori 6
Oversigt om inklusionsbegrebet 6
Salamanke erklæringen 6
Hvad er inklusion 7
Inklusions definition 8
Kompliceret læringssituation 9
Undervisningsdifferentiering 9
Kommunikation og relations kompetence 10
Klasseledelse 12
Didaktiske relations model 13
Analyse 13
At tænke inkluderende i undervisningsforløb 13
Udarbejdelse af plan til undervisningen 14
Undervisningsplan 15
Detaljeret undervisningsforløb til 2 lektioner 19
Den bagudrettede analyse 21
Den fremadrettede analyse 22
Konklusion 22
Bibliografi 24
Bilag 1 26
Bilag 2 29
Bilag 3 30
Bilag 4 30
Bilag 5 30
Bilag 6 31

Uddrag

Indledning
Inklusion handler om, at så mange børn som muligt udvikler sig og trives inden for rammerne af den almene folkeskole (Undervisningsministeriet, 2018). Ved at skabe og udvikle gode fællesskaber i skolen kan mange elever inkluderes i den almindelige undervisning, uden at det går ud over trivslen eller det faglige niveau (Undervisningsministeriet, 2018).

Inklusion er ikke kun, at eleven inkluderes fysisk i klassen og er kropsligt til stede i undervisningen. En elev er inkluderet, når eleven har udbytte af den almenundervisning, og deltager aktivt i det faglige og sociale fællesskab i klassen. Inklusion er altså først vellykket, når eleven oplever at være en del af et fællesskab på sin skole, og føler sig tilpas både i undervisningen og i sin relation til læreren, klassekammerater og de øvrige elever.

Folkeskolen skal grundlæggende tilgodese alle børns læring og trivsel. Børn med særlige behov skal så vidt muligt ikke udskilles til særlige undervisningstilbud, men undervises sammen med deres kammerater i den almene undervisning. Det skal ske med den nødvendige støtte og hjælpemidler. Elevers udvikling og læring skal så vidt muligt finde sted i den almindelige undervisning (uvm, 2018)

I min opgave vælger jeg at skrive indenfor kompetenceområde: ELU, AUK og SP, hvor jeg, som kommende lærer, kan planlægge en undervisning, der forholder sig til de forskellige behov der befinder sig hos elever som er i en kompliceret læringssituationer.

Kompetencemålene til de tre moduler er:

ELU: Den studerende kan alene og i samarbejde med andre skabe fællesskaber og facilitere elevers læring og udvikling, lede læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer samt konflikthåndtering i mangfoldige sociale sammenhænge.

AUK: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen.

SP: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle særligt tilrettelagt inkluderende undervisning for elever i komplicerede læringssituationer.

Folkeskolens formålsparagraf siger i stk. 2. folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. (uvm, 2018).

Didaktiske nærbillede
Under min praktik i en almindelig folkeskole befinder jeg mig i en 6. klasse der består af 24 elever, hvor de sidder forskelligt dvs. ved nogle border der sidder fire elever, og nogle to elever og nogle en elev. Når de skal arbejde i gruppe eller lave noget fælles der er næsten altid nogen elever der skal flytte sig til de andre for at arbejde sammen, og nogen bevæger sig næsten aldrig, og bliver siddende i deres plads. Blandt dem er der to piger, som er tætte veninde, der sidder samme i starten og arbejder hver gang sammen. Efter en uge adskiller klasselæreren de to piger og hver en sidder alene ved et lille bord. En af de to piger, som jeg ville kalde Sara, har det svært både fagligt og socialt. Sara snakker mest med hendes veninde i klassen og er sammen med hende hele tiden bl.a. i pauserne og andre aktiviteter. Sara får mange gange hjælp fra hendes veninde, fordi hun er hurtigere og er bedre faglig end Sara, men nu er de adskilte fra hinanden og Sara står alene. Sara er den højeste pige i klassen, lidt tyk og har sort hår... Køb adgang for at læse mere

PL eksamen om inkluderende undervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.