Ordforrådstilegnelse i engelsk | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 21
  • 3638
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2016
  • 03-05-2016

Praktikopgave niveau 3: Ordforrådstilegnelse i engelsk | Praktikopgave

Praktikopgave med fokus på ordforrådstilegnelse i engelskundervisningen.

Problemformulering
Hvordan kan man som engelskunderviser understøtte ordforrådstilegnelse i engelsk i en sjetteklasse ved hjælp af bevægelse i undervisningen?

Indhold

Indledning s. 1
- Erfaringsindsamlingsmetoder s. 1
- Problemformulering s. 1
Beskrivelse af empiri s. 2
Analyse af praksis s. 3
- Illeris' læringstrekant s. 3
- Leksikalsk kompetence s. 4
Konklusion s. 7
Litteraturliste s. 9
Bilag
- Bilag 1 – Aktivitet og opgaveark s. 10
- Bilag 2 – English words memory s. 15
- Bilag 3 – First Choice s. 16
- Bilag 4 – Ordforrådstest s. 18
- Bilag 5 – Word frequency s. 19

Uddrag

Indledning
Jeg finder det interessant, at undersøge sammensætningen bevægelse+ordforrådstilegnelse af flere forskellige grunde. Helt firkantet kan man sige, at undervisningen, jf. Folkeskoleloven, skal indeholde bevægelse, så eleverne får ”motion og bevægelse i gennemsnit 45 minutter om dagen.”1 Forskning fastslår desuden, at der er ”dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder.”2 For at udvikle bedst muligt, må man undervise så alsidigt som muligt, og da bliver bevægelse et middel til udvikling – ikke et mål, som det eksempelvis ville være i idrætsundervisningen. Eleven består af mange forskellige parametre for hvordan den enkelte udvikles så hensigtsmæssigt og så godt som muligt.3 Parametre, som man som underviser naturligvis på have in mente ved planlægning og udførelse af undervisningen. Som eksempel på parametre kan nævnes sociale forhold og relationer, faglighed, temperament, selvsikkerhed,
interesser, sundhed og velvære m.v.

Hvorfor skal man så udvikle på elevernes fremmedsprogs ordforråd? Det skal man eksempelvis fordi et grundlæggende ordforråd med en dækningsgrad på 95% af kendte ord på fremmedsproget, gør det muligt for eleven at læse de fleste tekster. En dækningsgrad på 95% eller højere gør desuden, at eleven vil have lettere ved at gætte sig til ukendte ord, hvilket gør læsning des mere fremkommeligt. Dækningsgraden og ordforrådets størrelse er tæt forbundne.4Ifølge Michael Lewis består sprog af grammatikaliseret leksis – ikke af leksikaliseret grammatik.5 Ved det forstår jeg, at leksikalske morfemer kommer forud for de grammatiske morfemer, på den måde at forstå, at sproget består af leksikalske morfemer, som underbygges af grammatiske morfemer – ikke omvendt. Som Michael McCarthy siger det: ”...without words to express a wide range of meanings, communication in an L2 just cannot happen in any meaningful way.”6

Beskrivelse af empiri
Formålene med produktindsamling eller indsamling af svar på opgaveark, har været at lade eleverne ikke blot læse, men også producere tekster og ord. Desuden giver det mig, som underviser, mulighed for at se og sammenholde elevernes besvarelser og desuden følge en eventuel – forhåbentlig positiv – udvikling i ordforrådet. Ved at kræve svar fra eleverne, skubbes de fra at vise, at de har receptiv viden til at vise, at de har produktiv viden om de pågældende ord.7
Observationerne har primært været på elevernes samarbejde om opgaverne, altså elev-elevrelationer, og på deres brug og forklaring af bestemte engelske ord. Ved elevernes samarbejde ... Køb adgang for at læse mere

Ordforrådstilegnelse i engelsk | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.