"Oasen" som specialpædagogisk indsats i en almen praksis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed))
  • Godkendt
  • 34
  • 11007
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2020
  • 01-12-2020

"Oasen" som specialpædagogisk indsats i en almen praksis

Professionsbachelorprojektet 2020.

Opgaven er et bachelorprojekt som er skrevet med udgangspunkt i faget specialpædagogik med fokus på inklusion.

Problemformulering

Hvordan kan brug af "Oasen" inkludere og motivere elever i komplicerede læringssituationer, så de kan indgå både fagligt og socialt i den almindelige undervisning?

Forfatterens kommentar

Var ikke selv helt tilfreds over min analyse af mine informanters besvarelser

Indhold

1. Indledning 3
1.1 Problemformulering 3
1.2 Læsevejledning 4
2. Undersøgelsens baggrund 4
3. State of art 5
3.1 EVA, (2011): Indsatser for inklusion i folkeskolen 5
3.2 Dansk Clearinghouse (2012): Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen 5
3.3 Molbæk et al. (2019): Samarbejde i skolen - når forandring forsvinder i en konsensuskultur 5
3.4 Undervisningsministeriet (2014): Ro og klasseledelse 6
3.5 Cliff et al. (2017): ”Perceived interplay between flexible learning spaces and teaching, learning and student wellbeing” (Oversat:) “Oplevet samspil mellem fleksible læringsrum og undervisning, læring og elevernes trivsel” 6
4. Empiri 6
4.1 Videnskabsteoretisk tilgang: Hermeneutisk perspektiv 6
4.2 Refleksioner - undersøger i egen praksis 7
4.3 Præsentation af Oasen 7
4.4 Præsentation af informanter 8
4.4.1 Den pædagogiske leder 8
4.4.2 Inklusionsvejlederen 9
4.4.3 Inklusionspædagogen 9
4.4.4 Matematikvejlederen 9
4.4.5 SSP-medarbejderen 9
4.5 Interviewet 9
4.6 Transskribering 10
4.7 Spørgeskemaerne 10
4.8 Fravalg og problematikker 10
5. Begrebsafklaring og teori 10
5.1 Inklusionsbegrebet af Alenkær - Kvantitativ/kvalitativ inklusion 11
5.1.1 Kvantitativ inklusion 11
5.1.2 Kvalitativ inklusion 12
5.1.3 ”IC3”-modellen 12
5.2 Læringsstile 13
5.3 Normalitetsbegrebet 14
5.4 Eksklusion 14
5.5 Inkluderende læringsmiljøer 14
5.6 Indsatstyper - forebyggende, foregribende og indgribende 15
5.7 Deltagelsesmuligheder 15
5.8 Børn i komplicerede læringssituationer 15
6. Analyse 16
6.1 Gennemgang af spørgeskemaer 16
6.1.1 Forventninger til projektet 16
6.1.2 Brug af Oasen som et led frem mod et inkluderende læringsmiljø 17
6.1.3 Udfordringerne 17
6.2 Gennemgang af interview 18
6.2.1 Forventninger til projektet 18
6.2.2 Brug af Oasen som et led frem imod et inkluderende læringsmiljø 18
6.2.3 Udfordringerne 19
6.3 Sammenfattende analyse og diskussion 19
7. Konklusion 23
8. Handleperspektiv 24
9. Perspektivering 25
10. Litteraturliste 25
11. Bilag 27
11.1 Billeder af Oasen 27
11.2 Spørgeskema skabelon 28
11.3 Interviewguide skabelon 29
11.4 Informationsbrev til forældre 30

Uddrag

1. Indledning
Med inklusionsloven fra 2012 og skolereformen fra 2014 kom der i takt med dette et øget politisk fokus på, at skolerne skulle udvikle deres praksis til at være inkluderende. (Molbæk et al., 2019: s. 44) Der var et klart politisk ønske om, at færre børn skulle blive henvist til specialiserede skoletilbud, og at den almene undervisning i stedet skulle indrettes sådan, at alle elevers behov for undervisning kunne mødes i de almindelige folkeskoler. I starten havde man det kvantitative mål, at 96 % af alle elever i Danmark skulle undervises i almenundervisningen. Skønt disse mål blev droppet, er man nu i højere grad begyndt at se på den enkelte elevs behov. (URL 1)

Men dette har dog medført frustrerede lærere, som ikke føler at de har de rigtige værktøjer til at kunne håndtere og hjælpe de børn og unge der er implicerede i dette. Denne påstand bakkes op af rapporten ”Indsatser for inklusion i folkeskolen” udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA, 2011), som fastslår, at der er en stor del af de danske lærere, der ikke føler sig klædt på til at inkludere elever, som er udfordrede af adfærdsmæssige problemstillinger i den daglige undervisning i almenklasserne. (Bøjgaard i Quvang, 2016: s. 25)

Jeg har derfor givet mig for at undersøge hvordan en dansk folkeskole, har valgt at imødekomme nogle af disse inklusionsproblematikker de har haft. Nærmere eksakt har jeg givet mig for at undersøge et inklusionstiltag som skolen har gjort sig, ved navn ”Oasen”. ”Oasen” er et særskilt lokale på skolen, som henvender sig til alle børn fra 0.-9. klasse, og er et rum som tilbyder et miljøskift der til formål at favne elevernes forskellige behov i løbet af dagen. Det var på baggrund af et stort ønske fra flere lærere på skolen, at der kunne blive skabt et bemandet rum på skolen, hvor elever der var svære at rumme, kunne sendes hen, i stedet for at blive sendt på kontoret eller ud på gangen. Det er selvfølgelig et paradoks ift. den gængse tanke om inklusion, idet man med dette tiltag ekskluderer eleven fra klassefællesskabet. Så hvordan kan et tiltag som dette egentlig være et redskab til at fremme inklusionen, når det den praktiserer er det stik modsatte? I denne undersøgelse vil et interview med skolens pædagogiske leder, samt et spørgeskema besvaret af ”Oasens” fire faste medarbejdere blive inddraget og analyseret. Undersøgelsens ambition er at belyse den praksisudvikling der er sat i værk på den pågældende skole... Køb adgang for at læse mere

"Oasen" som specialpædagogisk indsats i en almen praksis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.