Motiverende lærer-elev-relationer | Kompetencemålsprøve

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 24
  • 6764
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2018
  • 25-04-2019

Motiverende lærer-elev-relationer | Kompetencemålsprøve

Kompetencemålsprøve i pædagogik og lærerfaglighed om motiverende lærer-elev-relationer.

Problemformulering
Hvordan kan lærer-elev-relationer påvirke elevers motivation og deraf fremme elevers deltagelsesmuligheder?

Indhold

Indledning 3
Pædagogisk tema: Motiverende lærer-elev-relationer 3
Problemformulering 3
Empiri 4
Lovmæssigt grundlag 4
Observationer 5
Case 5
Undervisningsforløb 6
Teoretisk inddragelse 8
Problemstillinger: 9
Hvilke forventninger har elev X til sig selv? 9
Hvilket billede har elev X af sig selv? 10
Hvordan kan elev X's motivation påvirkes af lærerens relationsarbejde? 10
Hvordan kan elevens fastlåste rammer påvirke elevens motivation? 10
Analyse og diskussion 11
Elev X's forventninger og selvbillede 12
Delkonklusion 14
Elev X's motivation og lærerens relationsarbejde 14
Delkonklusion 16
Handleplan 17
Sammenfatning 18
Perspektivering 18
Litteraturliste 20
Bilag 22
Bilag 1: Undervisningsplan for engelskundervisningen i 3. klasse 22

Uddrag

Indledning
Observationer og iagttagelser skal rettes mod relation og kontekst og ikke på individuelle lærings- og deltagelsesprofiler, ifølge didaktikeren Michael Uljens. Med andre ord har det brede samspil i klassen, gruppedynamikken mellem eleverne og relationen og dialogen mellem lærere og elever også afgørende betydning for det, der læres (Molbæk, Quvang, & Sørensen, 2014, s. 85). Der er således mange faktorer, der kan spille ind, når man betragter en elevs forudsætninger for deltagelse og læring. Metoder, der understøtter en inkluderende specialpædagogisk tilgang, må derfor være udviklet med henblik på at indfange samspillet mellem individer og omverden/kontekst (ibid., s. 87).
“Alt, hvad en lærer siger og gør, har et relationelt budskab, som kan være gunstigt eller negativt for elevernes motivation” (Ågård, 2014, s. 39). Dette aspekt spiller en rolle, når vi ønsker at analysere en case, som udspringer fra observationer i et undervisningsforløb omhandlende en elev i en kompliceret læringssituation. Vores problemfelt afgrænser sig til at fokusere på elevens deltagelsesmuligheder med særligt fokus på lærerens relationskompetence. Vi vil i opgaven, når vi præsenterer vores observationer som en case, referere til eleven som elev X. Forud for vores observationer har elev X's forældre i stigende grad ønsket, at X bliver undersøgt med det formål at bekræfte/afkræfte en eventuel diagnose. Denne opgave har dog til formål at undersøge, hvordan man som lærer kan fremme elevens deltagelsesmuligheder ved at flytte fokus fra elevens vanskeligheder til de omkringliggende faktorer; lærer-elev-relationen.

Empiri
Det empiriske grundlag for denne opgave består af observationer fra engelskundervisningen i 3. klasse. Derudover tages der udgangspunkt i det lovmæssige grundlag for lærerens relationskompetence fra formålsparagraffen samt to udvalgte punkter udmærket fra en rapport fra Undervisningsministeriet med anbefalinger om lærerens relationsarbejde.

Lovmæssigt grundlag
I folkeskolens formålsparagraf står der følgende:
Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle (UVM, 2017).

En rapport fra Undervisningsministeriet, der fremhæver væsentlige aspekter ved god klasseledelse, peger på følgende anbefalinger for relationsarbejdet, som danner ramme for vores teoretiske inddragelse og analyse:

---

Undervisningsforløb
Denne opgave tager som tidligere nævnt udgangspunkt i et undervisningsforløb (bilag 1), hvorfra casen udsprang. Undervisningsforløbet stammer fra vores udstrakte praktik i efteråret og omhandler emnet “Halloween”. Forløbet strækker sig over fem steps, som skiftevis blev undervist og observeret af studiegruppen. Overvejelserne, om hvad eleverne skulle lære af forløbet, bar præg af, at vi forinden vores praktik var blevet gjort opmærksom på, at eleverne endnu ikke var blevet introduceret til den engelske grammatik. Dette afspejler sig således i vores omsatte læringsmål. Målene markerer det, vi som lærere skal opnå og udføre, og de... Køb adgang for at læse mere

Motiverende lærer-elev-relationer | Kompetencemålsprøve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.