Bacheloropgave om motivation i matematikken

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 49
  • 21250
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2004
  • 23-02-2005

Bacheloropgave om motivation i matematikken

Bacheloropgave i matematik om motivation i matematikken.

Problemstillingen til bacheloropgaven lyder:

Hvori består IKT's bidrag til undervisningen?

Indhold

1.0 Indledning
2.0 Problemformulering
3.0 Metode
4.0 Teori
5.0 Empiri
6.0 Analyse
7.0 Konklusion
8.0 Perspektivering af undervisningsforløb
9.0 Litteraturfortegnelse

Uddrag

2.0 Problemformulering
Erfaringer med informations- og kommunikationsteknologien (IKT) viser, at IKT-inddragelsen i undervisningen kan fremme deltagernes muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder inden for de fleste fagområder. IKT kan samtidig bidrage til at sætte fokus på læreprocesser, både i form af nytænkning af allerede afprøvede pædagogiske principper og i udviklingen af nye. Øget anvendelse af IKT i undervisningen muliggør således alternative formidlings- og erkendelsesformer. Men hvordan og hvorfor sker denne facilitering af læreprocesserne, når IKT inddrages i undervisningen?

---

3.0 Metode

Formålet med denne projektdel er at klarlægge og begrunde valg af den metode, vi arbejder udfra i projektet. Metodens formål er at foretage en afgrænsning i undersøgelsesområdet og virke strukturerende for projektarbejdet. Metodeafsnittet er opdelt i 1) en argumentation for sammenhængen mellem problemstilling og teser 2) operationalisering af teser 3) overvejelser om valg af case og teori.

3.1. Sammenhæng mellem problemstilling og teser

Som det fremgår af problemformuleringen udspringer problemstillingen af Undervisningsministeriets eksterne krav om at inddrage IKT i ungdomsuddannelserne. Det er således blevet pålagt de enkelte institutioner at integrere IKT i et stigende omfang i den almindelige undervisning for at imødegå informationssamfundets stigende behov for IKT-uddannet arbejdskraft. Integrationen af IKT i den daglige undervisning rejser en rækkeproblemstillinger, der drejer sig om... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om motivation i matematikken

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.