Motivation i idrætsundervisningen | Kompetencemålsprøve

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 25
  • 6221
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2017
  • 11-10-2018

Motivation i idrætsundervisningen | Kompetencemålsprøve

Kompetencemålsprøve om motivation i idrætsundervisningen.

Opgaven indeholder relevante teorier i forhold til cases, som kan være med til at forbedre elevernes engagement i idrætsundervisningen.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som idrætslærer øge elevernes deltagelse og motivation i undervisningen, især for de elever, som har det fagligt og socialt svært?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metode
Case
Undervisningsforløb
Teori
Analyse
Diskussion
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Metode
Det vigtigste for mig i denne opgave er, at jeg kommer frem til, hvordan jeg kan motivere de ældste elever, især de socialt og fagligt svageste i folkeskolen, så de får lyst til at være en del af idrætstimerne.
Først vil jeg beskrive casen og mit undervisningsforløb fra praktikstedet, hvor vi underviste en 7. klasse igennem seks uger, hvor emnet var boldspil.
Derefter vil jeg indkredse alle de teoretiske dele. Sidst men ikke mindst vil jeg vise, at jeg kan bruge teorien, casen og undervisningsforløbet i analysedelen. I diskussionen vil jeg for-søge at gå op i helikopterperspektivet og se på nogle forskellige problematikker.

I teoriafsnittet vil jeg redegøre for forskellige begreber inden for motivation. Jeg vil endvidere også komme ind på begreberne undervisningsdifferentiering og elevmedbestemmelse. Jeg har primært valgt at bruge Knud Elleris teori omkring læring samt Csikzentmilhalyis teori om flow. Jeg vil også kort komme ind på Albert Banduras teori omkring forventningsmestringen og Vygotskijs´ teori omkring zonen for udvikling.
Jeg vil også kort komme ind på – dog uden af gå i dybden med det i selve opgaven - Spil-hjulet som værktøj, som jeg desværre ikke benyttede i praktikken, men jeg efterfølgende har fundet meget brugbart. Spilhjulet har jeg taget udgangspunkt i bogen Boldspilsundervis-ning i skolen, som har min idrætslærer som medforfatter.

I analyseafsnittet vil jeg inddrage min teoretiske viden samt erfaringer fra praktikken til at se på, hvordan jeg kan motivere Morten, til mere deltagelse og engagement i undervisningen. Jeg vil endvidere også analysere på, hvordan jeg måske burde have gjort, så jeg kunne fange en elev som Morten.

Ud over ovenstående vil jeg også analysere på, hvad flow-teorien har gjort for undervisnin-gen, samt hvordan den yderligere kunne indgå som redskab i undervisningen.
De fleste af mine overvejelser omkring analysen har været med et slags udviklingsperspek-tiv, hvor jeg har forsøgt at analysere, hvordan jeg fremadrettet vil motivere elever, som fag-ligt og socialt halter lidt efter, så de får mere lyst til at deltage og engagere sig i idrætsti-merne.
I diskussionen vil jeg forsøge at gå op i helikopter-perspektivet, hvor jeg vil komme ind på problematikkerne omkring de forskellige problemstillinger, der rejses i opgaven, samt de udfordringer der kan opstå, når jeg som lærerstuderende kommer ud og skal undervise en helt ny klasse, som på ingen måde kender mig... Køb adgang for at læse mere

Motivation i idrætsundervisningen | Kompetencemålsprøve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.