Motivation i historieundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Praktik (Historie)
  • Godkendt
  • 14
  • 4200
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2021
  • 18-05-2021

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 3: Motivation i historieundervisningen

Praktikopgave på niveau 3. Den handler om motivation og hvordan man skaber motivation for historiefaget i 6. klasse. Emnet i historie er reformationen.

Problemformulering
Hvilken betydning har motivation hos elever og hvad kan vi som lærere gøre for at fremme motivationen i historieundervisningen på 6. årgang?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Definition af begrebet motivation 3
Metode 3
Teori 4
Ulrich Schiefele 4
Einar M. Skaalvik og Sidsel Skaalvik 4
Bernard Jensen 5
Louise klinge 5
Progressive pædagogik 6
Empiri 6
Case 6
Analyse 7
Konklusion 13
Bibliografi 14

Uddrag

Indledning
I flere klasser opleves det, at der sidder én til flere elever, som er demotiveret og forstyrrende for resten af klassen. Disse elevers motivation er ifølge ny forskning ikke betinget elevernes egne egenskaber, men skal i større grad betragtes som noget, der skabes i forskellige faglige og sociale sammenhænge. Motivation er altså ikke kun en individuel størrelse, men skal også forstås i sammenhæng. Hvis dette er rigtigt, står underviseren med privilegiet, men også ansvaret for at skabe en undervisning, som kan stimulere og understøtte elevernes motivation og deltagelse. (Kjer, 2020)

I vores praktikperiode har vi undervist i fagene historie og idræt på 6. årgang. Vi oplevede især i vores historietimer, hvor emnet var Reformationen, at vi havde elever som var enten ufokuseret, lavede overspringshandlinger eller som på anden måde ikke var aktiv deltagende i aktiviteterne.

Vi finder det derfor interessant at finde ud af, hvordan vi som kommende lærere kan skabe en motiverende undervisning- hvilket har ledt os til nedenstående problemformulering.

Metode
Vi vil for at besvare vores problemformulering starte med at redegøre for definition af begrebet motivation, som vi bruger i opgaven. Casen skal give et indblik i de problemstillinger, vi havde i praktikken. Vi vil berøre vores klasseledelse gennem forløbet, og hvordan god klasseledelse, kan give rum til at arbejde med motivation. Vi vil bruge, Ulrich Schiefeles indre og ydre komponenter til at forstå hvad der kan motivere eleverne. Vi bruger E. Skaalvik og S. Skaalviks teori om mestringsforventninger til at belyse, hvordan vi ved forskellige tiltag enten øge eller svække elevernes mestringsforventninger, og dermed deres engagement og motivation. Louise Klinges syn på de tre faktorer selvbestemmelse, kompetence og samhørighed, vil vi bruge til at argumentere for vores omstrukturering af undervisningen. Vi vil bruge begrebet historiebevidsthed, for at begrunde vores valg af indhold i undervisningsaktiviteterne. Med spørgeskemaer og observationer vil vi undersøge elevernes opfattelse af samhørighed, kompetence og selvbestemmelse i klasserummet. Vi vil altså bruge spørgeskemaet til at analysere, om de tiltag vi har gjort med henblik på motivationen har haft nogen effekt. Hertil vil vi med observationer beskrive den oplevelse vi havde af eleverne og deres engagement efter omstruktureringen... Køb adgang for at læse mere

Motivation i historieundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.